Långsiktig hållbar utveckling för att stärka kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Vi vill utveckla kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister!

Några av våra idéer kring hur vi kan skapa utvecklingsmöjligheter för Vellinge och samtidigt värna om en hållbar framtid.

 • Hållbarhetspolicy i Vellinge.

Skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling genom en generell vägledning för alla Vellinges ansvarsområden. Kopplar samman den ekonomiska, den sociala, den miljömässiga och den kulturella dimensionen i hållbar utveckling. 

 • Stimulera intresset för lärande och deltagande i hållbar utveckling.

Incitament till kommuninnevånarna, skolan, företagen och föreningslivet för att lära sig, engagera sig tidigt och löpande i hållbar utveckling, miljömål, översiktsplan, energiplan, kulturmiljöprogram etc.

 • Starta Cradle to Cradle projekt.

Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används. Skapar hållbarhet och utvecklings möjligheter.

 • Rutin för miljö-och social etisk upphandling.

Säkerställer att kommunens samtliga inköp, upphandlingar och avrop miljöanpassas och följer intentionen med social etiska villkor.

 • Biogas inom kommunen

Gör det enklare att välja biogas fordon och alternativ till uppvärmning. Ge möjlighet till egen produktion av biogas.

 • Satsa på solkraft

Gör det enklare att använda denna fossilfria energikälla. Ge privatpersoner råd och underlätta val av placeringar genom en solkarta.

 • Ekobebyggelse som utvecklingsprojekt

Stimulerar till nya utvecklingsprojekt av byggande.

 • Naturvårdsprogram med åtgärdsplan.

Ger lättillgänglig information och kunskap. Gör den åtkomlig enkel genom en App. Använd programmet aktivt.

 • Ta fram en miljöguide

Ger ökad kunskap och intresse för vår närmiljö. En enkel checklista över positiva påverkansfaktorer för miljön i Vellinge.

 • Erbjud företagarna stöd och råd kring miljö- och hållbarhetsområdet.

Enkelhet för ett ökat engagemang.

 • Arbeta för ett jämställt näringsliv.

För ökad tillväxt och fler företag. Med hjälp av en plan för jämställdhetsintegrering.

 • Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city.

Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling.

 • Klimatanpassad mat

Maten som erbjuds i Vellinge kommun blir mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad). Närproducerat prioriteras.

 • Djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling:

Fem krav som är gemensamma för alla animaliska livsmedel skall preciseras: Information om ursprung, salmonella, antibiotika, transport till slakt och slaktmetod. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: