Vi vill ge möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer.

Öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna!

 • Levande orter med minskat behov av transporter.

Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad.

 • Bevarade småstadskaraktärer.

Bevara karaktärsområdenas unikitet. Undvik att bygga över stora geografiska områden.

 • Bostäder för unga och äldres behov.

Säkra att det finns relevant utbud av bostäder som efterfrågas.

 • Falsterbokanalen som ett område attraktivt och tillgängligt för många.

Utveckla hamnområdet men bygg inte bostäder på hamnpirområdet och exploatera i mindre omfattning. Utveckla de befintliga verksamheterna. Anpassa och samverka med de verksamheter som skall flytta till området.

 • Busslinjer som stärker sammanhållningen och gör det enklare att resa.

Bad/natur buss inom kommunen. Tillgängliggör strand och natur för alla. Falsterbo/Skanör länkar till V.Ingelstad/Ö.Grevie, till Malmö/Lund. Snabbfil bredvid motorvägen.

 • Öka trafiksäkerheten.

Friare rörlighet och säkerhet behövs vid bl a Kanalbron och Hagarondellen. Prioritera utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från skolan.

 • Låt lärarna vara lärare.

Minska lärarnas administrativa börda – satsa på pedagogiken. Öka antalet vuxna som underlättar och stödjer under skoltid.

 • Mer resurser till skolhälsovård.

Öka tillgängligheten till skolhälsovården för eleverna under skoldagen. Jobba för att region Skåne övertar skolhälsovården.

 • Låt barnen få sin tid.

Genom att fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barn- tid.

 • En avgiftsfri skola.

Alla barn skall kunna vara med. För att kunna garantera att inga barn/familjer hamnar i situationen att inte kunna delta i olika evenemang inom skola och förskola vill vi att det upprättas en policy för att kunna garantera en helt kostnadsfri skola.

 • Skolträdgårdar som pedagogisk upplevelse och trivsel faktor.     

Våra barn blir kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet.

 • Science center i Vellinge – ett vetenskapligt center i Vellinge

Bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap. Ökat intresse för studier i Vellinge.

 • Inrätta en Social Investeringsfond.

Ge hjälp till barn och unga tidigt. Investera i förebyggande arbete, som kommer Vellinges barn och unga till nytta.

 • Tillsätt en Lokal barnombudsman.

Våra barn och ungas rättigheter stärks. Möjlighet till ökat inflytande och delaktighet.

 • Möjlighet till utökad vistelse på förskola.

Barn får aldrig komma i kläm. Alla barn skall behandlas lika och ha rätt till barnomsorg oberoende av vad föräldern gör. 

 • Feriejobbplats till alla 15-17 år.

Ger förutsättningar till utveckling, erfarenhet och kontakter inför framtiden.

 • Mötesplatser för äldre ungdomar.

Skapa möjligheter till enkel samvaro för ungdomar som lämnat grundskolan. En förlängning av fritidsgårdsverksamheten.

 • Underlätta för möte mellan föreningar.

Skapa ett Föreningsforum. Med möjlighet till både mötesplats/samlingslokal och plattform på internet.

 • Enkel tillgång till lokaler.

Stimulera till fler föreningar, möten och upplevelser. Kommunala lokaler öppnas upp.

 • Stärka bibliotekens roll som lokala kulturhus.

Ger ökade möjligheter och lokal tillgänglighet till kultur och gemenskap.

 • Seniorpool för värdefulla möten mellan generationerna.

Våra seniorers erfarenheter och kunskaper lyfts fram och värderas i högre utsträckning. Utökar plattformarna i Vellinge, för möten mellan generationer för ett ömsesidigt lärande och utbyte.

 • Sinnenas trädgård.                                                                                                                                                                                                  Gör trädgårdsterapi som en naturlig del av boende inom äldreomsorgen.
 • Möt de behov äldre har.                                                                                                                                                                                                                     Anpassa vårdtimmar, personaltäthet och kompetens efter de faktiska behoven.
 • Idrott för alla.

Genom tillgänglighet till breddidrotten och satsning på att få fler aktiva. Jobba för ett utbud av aktiviteter som attraherar lika många flickor som pojkar.

 • Möjlighet till spontankultur.

Underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt. Gatukonst och graffiti blir en del av kulturen. Jobba för att attrahera både flickor och pojkar.

 • Spontanidrott som en del av idrottssatsningarna.

Underlätta för utövare av skejt, parkour, roller derby med mera.

 • Inför Medborgarförslag.

Ge möjlighet till ökat inflytande från medborgarna och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna.

 • Stöd utsatta brottsoffer och kvinnor.

Visa att vi bryr oss om. Utöka de ekonomiska och generella stöd som ges och följ upp.

 • Vellinge som testkommun för kommunval från 16 års ålder.

De unga får chans att påverka och blir mer delaktiga.

 • Välkomna ensamma flyktingbarn och nyanlända invandrare.

Ta minst ett lika stort ansvar som genomsnittet av kommunerna i Sverige.

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: