Vi vill ge möjlighet till ökad livskvalitet

Vi ser möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer som en självklarhet. Vi vill öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna!

Människan i fokus  Människor i Vellinge – livskvalitet, gemenskap och delaktighet Vi i MP arbetar hårt för att öka medborgarinflytande i kommunen, transparens och att få till stånd en bra "närdemokrati". Vi vill bygga hoppfulla människor och trygga samhällen. Alla människor har rätt att känna makt över sina liv.  • Hållbar, grön ortsutveckling där barnet är i centrum. En barnvänlig ort är en bra ort för alla. Det är viktigt att vi bygger moderna, trygga och barnvänliga orter. • Levande, grönare orter med minskat behov av transporter.Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad. • Bevarade småstadskaraktärer.Bevara karaktärsområdenas särprägel. Undvik att bygga över stora geografiska områden. • Bostäder för unga och äldres behov.Säkra att det finns relevant utbud av bostäder som efterfrågas.  • Falsterbokanalen som ett område attraktivt och tillgängligt för många.Utveckla hamnområdet men bygg inte bostäder på hamnpirområdet och exploatera i mindre omfattning. Utveckla de befintliga verksamheterna. Anpassa och samverka med de verksamheter som skall flytta till området. Gör det möjligt för ett Marint center. • Kollektivtrafik som stärker sammanhållningen ort - landsbygd. Tillgängliggör strand och natur för alla. Falsterbo/Skanör länkar till V.Ingelstad/Ö.Grevie/Gessie, till Malmö/Lund. Möjliggör med buss via Räng sand. Stöd för separat körfält för buss bredvid motorvägen och väg 100.  • Öka trafiksäkerheten.Friare rörlighet och säkerhet behövs vid bl a Kanalbron och Hagarondellen. Prioritera utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från skolan. • Låt lärarna vara lärare. Minska lärarnas administrativa börda – satsa på pedagogiken. Öka antalet vuxna som underlättar och stödjer under skoltid.  • Låt barnen få sin tid.Genom att fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barn- tid. • Gör Kulturskolan "Artistens" kurser i Vellinge tillgängliga för fler barn och unga.Kulturskolan ska vara möjlig att delta i för alla barn. Det ska inte vara familjens ekonomi som avgör. • Skolträdgårdar som pedagogisk upplevelse och trivsel faktor.                             Våra barn blir kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet.  • Feriejobbplats till alla 15-17 år.Ger förutsättningar till utveckling, erfarenhet och kontakter inför framtiden. • Sinnenas trädgård.                                                                                                                    Gör trädgårdsterapi som en naturlig del av boende inom äldreomsorgen. • Idrott för alla.Genom tillgänglighet till breddidrotten och satsning på att få fler aktiva. Jobba för ett utbud av aktiviteter som attraherar lika många flickor som pojkar. • Möjlighet till ”spontankultur”. Underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt. Gatukonst och graffiti blir en del av kulturen. Jobba för att attrahera både flickor och pojkar. • Spontanidrott som en del av idrottssatsningarna.Underlätta för utövare av skejt, parkour, roller derby med mera.  • Ge Valnämnden en utökad roll som en Val- och demokratinämnd.För att få mer fokus på demokratiarbetet. Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet. Nämnden ska ha som uppdrag att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd.. • Inför e-förslag. Ge möjlighet till ökat inflytande från medborgarna mellan valen och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna.  • Inför Medborgarbudget som ett led i ökat medborgarinflytande.Gör det möjligt att involvera medborgarna i prioriteringar kring de resurser och områden som kommunen ansvarar för. • Stöd utsatta brottsoffer och kvinnor.Visa att vi bryr oss om. Utöka de ekonomiska och generella stöd som ges och följ upp. • Vellinge som testkommun för kommunval från 16 års ålder.De unga får chans att påverka och blir mer delaktiga. • Skapa förutsättningar för våra nya Vellingebor.Satsa på en integration baserat på medmänsklighet och möjligheter.  Som tar utgångspunkt i respektive individs personliga möjligheter och behov. 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: