Våra svar på Falsterbo Naturvårdsförenings frågor

Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Då krävs mer fokus och förståelse för det värde naturen ger oss.

A Vilka tre natur-/miljöåtgärder tänker ert parti prioritera fram till 2018? Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Några områden i fokus: 1. Det gemensamma arbetet med att skapa hållbara lösningar inför framtidens klimatförändringar och vår situation i kommunen, är i fokus mer övergripande. 2. Att öka förståelsen för det värde som naturen ger oss genom att integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser.  Detta för att kunna jämföra med andra värden som beaktas i den kommunala processen. Vi vill att det tas fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som biosystemtjänsterna, naturen och miljön ger i Vellinge kommun. Även att miljöcertifiera kommunen så ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete. Däri ligger också att det bildas en separat miljöenhet i kommunen som kan skapa fokus och möjligheter.  3. Vi vill att exploatering sker med större varsamhet, att karaktärsområdenas unikitet bevaras, vi skall undvika att bygga över stora geografiska områden, känsliga områden skyddas, åkermark bevaras.    B Vilka naturområden kommer ert parti att arbeta för att skydda mot exploatering?  Generellt bevara de gröna stråk/korridorer som finns. Vi ser gärna att det etableras en Nationalstadspark i Vellinge kommun, mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena av riksintresse som finns på Falsterbohalvön. Vi vill att det tas fram en övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark. Att kommunen inleder ett samarbete med staten för att skapa en god naturvårds- och användarplan för skogen, ängs- och våtmarken på det stora område som varit Falsterbo skjutfält.Norra Ljunghusen och planer på fortsatt exploatering menar vi inte är förenligt med strävan att bevara våra naturområden. Här hade vi gärna också sett en mer grundlig genomgång av biosystemtjänsternas ”värde”.Se fråga F om området kring Falsterbokanalen med de omfattande planer som nu föreligger. Fråga E om Hagarondellen. Rängs sand och utbyggnaden bör begränsas så fria siktytor och karaktär bevaras.Vi vill bevara den vidsträckta utsikten över Foteviken och Öresund som idag finns. Begränsa exploateringen av östra Höllviken, den fördjupade översiktsplan som finns för området leder till att ortens karaktär än mer utplånas.   C. Vad tänker ert parti göra för att höja den ekologiska kompetensen i kommunen? Det finns bra kompetens redan idag, inom vissa områden. Speciellt skolprojektet 100% eko är en bra plattform för ökad kompetens generellt. Båda bland barn och vuxna. Vi vill jobba för en ökad andel ekologiskt odlad mark. För en övergripande bättre, giftfriare miljö med levande vattendrag, kust och hav. Här är ett bra förhållande och samarbete mellan kommunen och våra bönder viktig. Genom en separat miljöenhet så skapas möjligheter till ökad och fördjupad dialog kring detta. Vi jobbar för att det skall bli fler skolträdgårdar som pedagogisk upplevelse och trivsel faktor. Våra barn blir kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet. Vi vill stimulera intresset för lärande och deltagande i hållbar utveckling, däribland då ekologi.Incitament till kommuninnevånarna, skolan, företagen och föreningslivet för att lära sig, engagera sig tidigt och löpande i hållbar utveckling, miljömål, översiktsplan, energiplan, kulturmiljöprogram etc. Stimulerar till nya, kompetenshöjande utvecklingsprojekt av byggande genom ekobebyggelse.Vi jobbar för att det skall tas fram en rutin för miljö-och social etisk upphandling.  Som säkerställer att kommunens samtliga inköp, upphandlingar och avrop miljöanpassas och följer intentionen med social etiska villkor.Ta fram en miljöguide. Ger ökad kunskap och intresse för vår närmiljö. En enkel checklista över positiva påverkansfaktorer för miljön i Vellinge.Erbjud företagarna stöd och råd kring miljö- och hållbarhetsområdet. Enkelhet för ett ökat engagemang.  D. Vad kommer ert parti att göra för att skydda bymiljöerna i kommunen?  Vi jobbar för levande orter med minskat behov av transporter.Som ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Vi vill stärka småort/stadskaraktärer. Genom att bevara och bygga på karaktärsområdenas unikitet, genom att undvika att bygga över stora geografiska områden. E. Vad anser ni om ev.  industribebyggelse (även kallat handelsområde) i anslutning till Hagarondellen i Skanör? Vi anser att området inte skall expolateras mer. Mot bakgrund av det skyddsvärde som föreligger, djurlivet och nu även Havsörn inom området. Det är dessutom en viktig och värdefull vy för både oss boende och besökande på väg mot Skanör och Falsterbo, vi vill visa upp en välkomnande karaktärsdel. Med den erfarenhet som finns från Höllvikens infart, så menar vi att den lärdomen borde få det att framstå som oattraktivt att exploatera och bygga vid Hagarondellen. F.Vad anser ni om bostadsbebyggelse i anslutning till Falsterbokanalen? Vi har tydligt tagit ställning i frågan och framfört våra betänkligheter på den omfattande exploatering som föreslås för Falsterbokanalens område på följande sätt:Falsterbokanalen och nära liggande områdens framtid.Miljöpartiet är generellt positivt till att hamnområdet och Falsterbokanalen restaureras och förblir ett attraktivt område, där föreningar och enskilda samsas om ytor och där övrig lämplig verksamhet kan finnas. Vi tar dock avstånd till de omfattande exploateringsplaner och bebyggelse som finns för området. Det vi inte kan förstå är hur man redan i ”Letter of intent” med Sjöfartsverket skriver in så exakta planer som att: ”Utöver Kanalfastigheten ingår i exploateringen även mark som tillhör Vellinge kommun. Den totala exploateringen omfattar en sammanlagd yta om ca 27 000 kvadratmeter, där det planeras nybyggnation för omkring 250 st bostadslägenheter. Detta avser då det området som Sjöscouterna förfogar över idag. Området precis innan Naturskyddsområdet börjar.Varför står detta med så precist i avsiktsförklaringen? Det är ju en detaljplanefråga. Det gör att vi i Mp känner att om vi säger ja, så har vi tagits till gisslan att vi även skulle ha sagt ja till en så omfattande exploatering. Det kan vi inte göra.Inga byggplanerna är förankrade hos Mp, det är alldeles för tidigt i processen. Vi har lämnat in följande frågor mot bakgrund av det som framkom vid mötet hos FBK, övriga frågor som Miljöpartiet har, samt områden som vi har fört fram i vårt underlag beträffande översiktsplanen.1. Hur kommer kommunen att agera så området blir ändamålsenligt för de verksamheter föreningarna (FBK samt Sjöscouterna) har idag?2. På vilket sätt har de föreningarna fått vara med i processen fram till nu?3. Hur kommer föreningarna att få vara med från och med nu?4. Hur ser kommunen på de förslag FBK har framfört beträffande utveckling av området?5. Hur kommer kommunens invånare att i framtiden kunna ta del av de rekreationsvärden området har idag?6. Hur har kommunen hanterat och agerat avseende de rapporter som tagits fram och som kommit kommunen till del, vilka beskriver läget för miljön i området?7. Hur planerar kommunen för att skapa en säkrare trafiksituation i området? 8. Hur kan kommunen redan i avsiktsförklaringen ha precisa uppgifter avseende hur mycket som skall byggas och var?  G. Tre miljöfrågor; 1. Kommer ni att verka för att stödja ekologisk odling i kommunen?Ja. När det gäller rådgivning, kompentensutveckling, nätverk med etablerade odlare, goda exempel etc.  2. Stödjer ni ett principbeslut på att sluta använda fossila bränslen inom de kommunala verksamheterna?  Ja. Vi har lämnat in en motion om att Vellinge skall delta i projektet ”fossilbränslefritt 2020”. Den blev tyvärr avslagen. 3. Stödjer ni tanken på att från en p-plats i Höllviken starta matartrafik ner till de västra delarna?  Vi ser hellre ett alternativ med spårbunden trafik som går hela vägen ner till Skanör och Falsterbo. I väntan på det så kan ett alternativ vara att erbjuda kollektiv och smidigare möjligheter att ta sig ner till näset. Då gärna att detta startar redan från Vellinge. Att förlägga ytterligare stora p-platser i Höllviken innebär att karaktären där inte bevaras samt att åkerjord och fri utsikt förfars. Att fundera på att göra parkeringen vid Toppen gallerian i två plan kan vara ett alternativ.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: