Åtgärdsplanen för Naturvårdsprogrammet behöver kompletteras

Bra att vi nu har ett förslag till Åtgärdsplan kopplat till Naturvårdsprogrammet. Men viktiga områden saknas och vi försöker nu få med det inför slutgiltiga beslutet.

Tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden för Vellinge kommun åtgärdsplan för naturvårdTilläggsyrkande Ny punkt (sätts in efter punkt 1) sid 82. Integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser.  Aktör: KommunenAnsvarig nämnd: KommunstyrelsenFör att kunna jämföra med andra värden som beaktas i den kommunala processen. Ta fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som biosystemtjänsterna, naturen och miljön ger i Vellinge kommun.  Ändringsyrkande och Tilläggsyrkande punkt 4. Ändra rubriken till: Utred möjligheterna att inrätta kommunala naturreservat, nationalstadspark, biosfärområde för Falsterbohalvön samt att ta fram en övergripande plan för Falsterbo skjutfält • Ansök om att få etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun.Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena av riksintresse som finns på Falsterbohalvön.  • Jobba för en förstudie för bildandet av ett biosfärområde Falsterbonäset. För att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. • Övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark.Inled ett samarbete med staten för att skapa en god naturvårds- och användarplan för skogen, ängs- och våtmarken på det stora område som varit Falsterbo skjutfält. Förstärkt information till allmänheten avseende hur man lämpligen använder området inklusive de regler som gäller om hund inom området.  Tilläggsyrkande punkt 5  • Gör reservatsreglarna mer kändaSkydda våra reservat och öka intresset för dem genom upplysning till medborgare och besökare. Tilläggsyrkande punkt 17 • Parkens nuvarande areal bör bevaras och exploatering inom området ej tillåtas.   Tilläggsyrkande punkt 25    • Beträdor som en del av friluftslivet och gynna växt- och djurliv. Nya områden genom åkermark som ligger i träda, områden utefter åar och vägar kan användas. Tilläggsyrkande med en punkt 26 • Jobba för att skydda Öresunds känsliga ekosystem. Verka för att Öresund blir en marin nationalpark.  Tilläggsyrkande med en punkt 27• Jobba för en ökad andel ekologiskt odlad mark. För en övergripande bättre, giftfriare miljö med levande vattendrag, kust och hav.   Miljöpartiet de gröna Peter Abramo 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: