Vellinges miljömål behöver vara mer i fokus

Vi vill att Vellinge skall vara föregångare när det gäller miljöarbete. Det blir vi inte genom de miljömål som nu gäller.

De 16 Miljökvalitetsmål Vellinge haft har nu reducerats till några få. En del av miljömålen gick in i varandra på ett eller annat sätt, åtgärder för giftfri miljö ger positiva effekter på de flesta andra miljömål osv. Att fokusera på färre mål menar vi kan kan vara i sin ordning, men då måste målsättningarna vara höga för dessa. Och för de områden som inte finns med bland miljömålen, måste det vara tydligt att de omfattas och arbetas med inom andra åtgärdsprogram vi har i kommunen. Så är nu inte fallet, när det gäller våra miljömål avseende Grundvatten, hav, våtmarker sjöar och vattendrag. Vid det mål som hänvisar till Naturvårdsprogrammet så är det mer i sin ordning, här pågår nu ett arbete och vi känner stort förtroende för den arbetsgrupp som jobbar med detta. Här är det är endast tidsplanen som inte stämmer, det står i miljömålen att NVP färdigställs 2014, det kommer behövajusteras till 2015.

Vi vill därför göra följande tillägg generellt:

”Vellinge skall jobba för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen.” 

Vid Miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan.

Övergripande mål:

”Vellinge kommun skall jobba för att vara 100% fossilbränslefritt år 2020.”

 Att ansluta sig till projektet 100% fossilbränslefritt 2020 är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet. Det är idag fler kommuner i Skåne som är med, än som står utanför. Dessutom är region Skåne med och ger stöd.

När det gäller delmål 3 så står det idag att ”Förnybara drivmedel ska år 2020 utgöra minst 20% av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn i Vellinge kommun.”

Det är 6 år till 2020 och många fordon lär vara utbytta till dess. För oss är 20% inte att ha en målsättning att vi skall utvecklas åt rätt håll i Vellinge.

Tillägg Vid Mål 4 Giftfri miljö.

 

Även för oss medborgare är det viktigt att få kunskap om de farliga ämnen som finns i Vellinges miljö och vilka negativa effekter på ekosystem och arter de har, inte bara för medarbetarna i kommunen som det nu står i underlaget. Det är också viktigt att det blir enkelt och tydligt vad vi som medborgare kan göra. Vi yrkar därför tillägget: ”Information skall ges till medborgarna om alternativa möjligheter för att skapa en giftfri miljö.”

Vi vill också att Vellinge skall jobba för en utfasning av kemikalier, genom en policy att vid upphandling, med hänvisning till SIN-listan, påskynda utbytet av skadliga kemikalier mot mindre skadliga.

Vid Miljömål 7 Ingen övergödning.

Utökad analys av vattenprover, skall även omfatta organiska ämnen, tungmetaller, bekämpningsmedel och läkemedel. Vattenprover från bäckar och andra vattendrag inom kommunen.

Avseende  8 Levande sjöar och vattendrag + 9. Grundvatten av god kvalitet + 10 Hav i balans samt levande kust +11 Myllrande våtmarker.

Vi menar att dessa skall finnas kvar som fokus bland de Lokala miljömålen 2014. Förvisso står det att de kommer att finnas med i Vattenprogrammet 2014. Detta Vattenprogram är ännu inte påbörjat eller preciserat vad det skall innehålla. Det finns en risk att det blir mindre fokus på dessa områden redan nu, om de inte finns kvar som områden med tydliga mål. Vi vet ju exempelvis hur viktig grundvatten frågan och kvaliten på det är. När Vattenprogrammet är framme kan vi fatta beslut om det innehåller vad som behövs, så vi kan våga ta bort fokus från dessa i Miljömålen. Absolut inte innan!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: