Här finner du de motioner vi har lämnat in

 

 

 • 1. Motion om skolträdgårdar
 • 2. Motion om att Vellinge skall starta en seniorpool
 • 3. Motion ang. idrottspolitiskt program och brukarråd
 • 4. Motion om att införa medborgarförslag till kommunfullmäktige.
 • 5. Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida.
 • 6. Motion om att Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city
 • 7. Motion angående ny renhållningsordning
 • 8. Motion om klimatanpassad skolmat
 • 9. Motion om handlingsplan för ökad kvalitet skolmat
 • 10. Motion om möjlighet till vistelsetid på fritids
 • 11. Motion om Integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen
 • 12. Motion om Nationalstadspark i Vellinge kommun
 • 13. Motion om att ta fram en ny budgetprocess för Vellinge
 • 14. Motion om kostnadsfri skola
 • 17. Motion om miljöcertifiering av Vellinge kommun
 • 19. Miljöpartiet yrkar följande avseende Vellinge kommuns budget 2012 
 • 20. Motion om policy för utfasning av kemikalier i Vellinge kommun.
 • 21. Motion om fossilbränslefritt Vellinge år 2020
 • 22. Motion om deltagande i Miljöfordonsdiagnosen
 • 23. Motion om övergripande plan för Falsterbo skjutfält 
 • 24. Motion om att Vellinge skall gå med i Biogas Syd
 • 25. Motion om Science center i Vellinge
 • 26. Motion om Hållbarhetspolicy i Vellinge
 • 27. Motion om införande av e-petition i Vellinge
 • 28. Motion om att Vellinge skall jobba med konceptet Cradle to Cradle
 • 29. Motion om graffitiväggar i Vellinge kommun.
 • 30. Motion om att Vellinge skall inrätta en lokal barnombudsman
 • 31. Motion om Social Investeringsfond
 • 32. Motion om yttranderätt för insynsplatser i nämnder inom Vellinge kommun
 • 33. Motion om att Öresund skall bli en marin nationalpark
 • 34 Motion om möjligheter till spontankultur och spontanidrott
 • 35 Motion om Handlingsplan för jämställd tillväxt
 • 36 Motion för Falsterbonäset som Biosfär område
 • 37 Motion om Stödspar
 • 38 Motion om pilotprojekt buss
 • 39 Motion om projekt Häst
 • 40 Motion om samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige
 • 41 Motion om kommunal skyfall/översvämningsfond
 • 42 Motion om kommunövergripande arbetsgrupp, mot bakgrund av lärares och rektorers arbetsbelastning.
 • 43 Motion om inventering av Asbest i Vellinge
 • 44 Motion om att införa Medborgarbudget i Vellinge
 • 45 Motion om Barnkonventionen  och genomförande i praktiken i Vellinge
 • 45 Motion om Marint Science Center i Vellinge kommun
 • 46 Motion om begränsade jaktområden
 • 47 Motion om Gröna Obligationer
 • 48 Motion om Luftkvalitet
 • 49 Motion om Vellingebostäder som uthyrare av privatbostäder
 • 50 Motion om Integrationsråd
 • 51 Motion om deltagande i Fossilfritt Sverige.
 • 52 Motion om Demokratipris
 • 53 Motion om Val- och demokratinämnd
 • 54 Motion om Kemikalieplan
 • 55 Motion om samarbete om Marint center
 • 56 Motion om Återbruksby
 • 57 Motion om regler och riktlinjer avseende givande och tagande av mutor och gåvor.
 • 58 Motion om införande av e-petition
 • 59 Motion om Interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna.  
 • 60 Motion om försök med dagsljuslampor i skolorna.
 • 61 Motion om den ätbara staden.
 • 62 Motion om att först besikta träd innan planprocess och byggnaders placering görs.
 • 63    Motion om att Vellinge ska jobba aktivt med Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål).
 • 64 Motion om att Vellinge ska certifieras enligt miljöledningsstandard.
 • 65 Motion om att Vellinge ska ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna.
 • 66 Motion om avfallstunnor på stränderna året runt.
 • 67 Motion om att Vellinge ska koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.
 • 68 Motion om att Vellinge ska jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan.
 • 69 Motion om att Vellinge ska ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar.
 • 70 Motion om att Vellinge ska följa upp klimatmålen årligen.
 • 71 Motion om möjlighet till deltagande i Kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun. 
 • 72 Motion om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun.
 • 73 Motion om att Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige.
 • 74  MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV MÖJLIGHETEN ATT ANLÄGGA FLER HUNDRASTGÅRDAR
 • 75 Motion Vellinge ska bli en MR-kommun (Mänskliga rättigheter kommun)
 • 76 Motion att politiska beslutsunderlag ska kompletteras med flerkonsekvensbedömningar
 • 77 Motion Vellinge som Barnrättskommun
 • 78 Motion att Vellinge kommun ingår avtal med
  Skåneidrotten för att införa Senior Sport School
 • 79 Motion om konceptet Sällbo 
 • 80 Värna Öresund

31 maj 2020 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund
Öresund är ett av Sveriges mest intressanta vatten. Det omges av Nordens mest tätbefolkade område samtidigt som det innehåller höga ekologiska värden. Områdets höga miljövärden måste värnas.

Miljöpartiet i Vellinge försökte redan 2014, genom en motion, att Vellinge kommun skulle ställa sig positiva till Öresund som marin nationalpark. Tyvärr fick vi ett nej den gången. Nu hoppas vi att fler partier i Vellinge inser allvaret och värdet av åtgärder för att värna Öresund.

På många sätt är miljön och naturen i och kring Öresund unik. Kusten rymmer allt från brant klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Däremellan finns även grunda sten- och grusstränder liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet skapar ett koncentrat av många olika naturmiljöer. Således finns här ett unikt marint liv. Sedan 1932 har det av säkerhetsskäl varit trålningsförbud i Öresund. Det har skapat förutsättningar för många arter och miljöer att hållas livskraftiga. Därför finns det idag ett relativt bra fiskbestånd kvar av bland annat sill, torsk och rödspätta. Det går också att hitta fiskarter som haj och rocka. Här finns även viktiga ålgräsängar och musselbankar fortfarande bevarade. Under de senaste 30 åren har ett medvetet arbete bedrivits för att förbättra livsbetingelserna för det marina Öresund. Bland annat har man arbetat med åarna som rinner ut i sundet, anlagt våtmarker och förbättrat avloppsreningen. Till det har några tyngre industrier som stod för stora utsläpp försvunnit. Som resultat är Öresund nu ett av få hav i Europa där det fungerar som det ska under ytan, med en välmående biotop.

Syfte
För att värna denna unika miljö behöver skyddet av ekosystemet i Öresund utökas och ytterligare förstärkas. Därför föreslår Miljöpartiet att Vellinge kommun ställer sig positiv till att ytterligare ett eller flera större naturreservat bildas i Öresund samt att kommunen ställer sig positiv till att Öresund blir ett biosfärområde.
Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program där pilotområden tar fram och testar nya metoder och ny kunskap för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljöpartiet vill även att Vellinge ställer sig positiv till att delar av Öresund på sikt kan bli nationalpark samt att kommunerna och Region Skåne i högre grad använder arenan Greater Copenhagen för att lyfta hållbarhetsfrågorna i Öresund. Den danska regeringen har uttalat en vilja om att värna Öresund. Tillsammans kan kustkommunerna och Region Skåne ta tillvara på detta momentum och driva på för ett friskt Öresund med hållbar utveckling.

Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
• Att Vellinge kommun ställer sig positiv till att ett eller flera större marina naturreservat bildas i Öresund
• Att Vellinge kommun ställer sig positiv till att Öresund blir ett biosfärområde
• Att Vellinge kommun ställer sig positiv till ett samarbete med Region Skåne och de svenska kustkommunerna längs Öresund i arbetet med att förverkliga marina naturreservat och biosfärområde
• Att Vellinge kommun ställer sig positiv till att Region Skåne verkar för att frågan om skydd av Öresund blir en fokusfråga i samarbetet Greater Copenhagen
• Att kommunen i övrigt ska verka för en hållbar utveckling så att Öresunds ekosystem värnas

79 Motion om konceptet Sällbo

1 mars  2019 - Motion till kommunfullmäktige
Bakgrund
Konceptet Sällbo införs nu i Helsingborg, genom att det före detta vårdboendet Fredriksdalshemmet renoveras om till 51 lägenheter. Tre olika målgrupper kommer att bo tillsammans: 70-plussare, människor i åldern 18 till 25 år samt personer med utländsk härkomst som nyligen har fått permanent uppehållstillstånd (också i åldern 18-25).
Samtliga hyrestagare kommer att ha egna lägenheter men det kommer att finnas en hel del gemensamma utrymmen, såsom gemensamma kök, film- och spelrum, konstateljé, yogarum och så vidare.

Syfte
Genom att tre olika målgrupper med vitt skilda erfarenheter av livet kan bo tillsammans, finns goda möjligheter att bryta ofrivillig ensamhet samtidigt som integrationen kan underlättas. Genom sociala aktiviteter kan vi öka sammanhållningen och integrationen mellan olika grupper i samhället. Något vi tror kommer att leda till ett trivsammare och aktivare liv när det skapas naturliga mötesplatser för grupper som annars kanske sällan får tillfälle att mötas,

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Att undersöka möjligheterna att vid nybyggnad, ombyggnad och renovering av vårdboende, införa konceptet Sällbo.

 

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman   Madeleine Arderup

78 Motion att Vellinge kommun ingår avtal med

Skåneidrotten för att införa Senior Sport School

Bakgrund
Saxat ut Politisk plan för Omsorgsnämnden 2020-2023: ”Dagens omsorg och hälso-sjukvård står inför stora utmaningar: Antalet äldre ökar samtidigt
som den jämlika hälsan är en utmaning.”
”För att hantera framtidens välfärd behöver den ideella sektorn ha en viktig roll.”
Förslag
Senior Sport School har arrangerats av Skåneidrotten i samverkan med Region Skåne i 10 år.
Det har genomförts ca 130 skolor med över 3000 deltagare fördelat på 31 kommuner.
Verksamheten fortsätter även år 2020. Vellinge kommun har aldrig genomfört någon SSSskola.
Skåneidrotten för kontinuerlig dialog med kommunernas fritidsförvaltningar i Skåne, och vill
gärna genomföra en skola i Vellinge. Det finns seniorer bosatta i kommunen som kontaktat
dem och efterfrågat en skola.
En SSS skola är subventionerad av Region Skåne, därav deltagaravgiften på 300kr/pers. I en
skola träffas seniorerna två gånger i veckan i 12 veckor. Det ingår bland annat föreläsningar
med SISU idrottsutbildarna ( Senior Power, kost i teori och matlagning) samt HLR med
hjärtstartare med Via Medici. Kostnaderna för dessa föreläsningar står kommunerna för.
Vilket landar vanligtvis på 20 000-25 000kr per skola och i den summan ingår det även en fast
subvention från Region Skåne.
Kommunerna har också till uppgift att boka alla föreläsningslokaler samt hemkunskapssal.
Samt hjälpa till med att rekrytera en ”klasslärare” som följer klassen under alla aktiviteter och
håller i en studiecirkel kring hälsa med klassen. Studiecirkeln innehåller ämnena: motivation,
fysisk aktivitet, att åldras med livsglädje, sömn och stress.
De fysiska aktiviteterna genomförs av de lokala idrottsföreningarna i kommunen.
Skåneidrottens konsulenter bokar upp idrotterna vars verksamhet blir anpassad för
målgruppen. Föreningarna ställer upp i de flesta fall gratis. Det är en möjlighet för
idrottsföreningarna att marknadsföra sin verksamhet och skaffa fler medlemmar.
I Skåneidrottens utvärderingar ser man att runt 70 % av alla deltagare fortsätter i någon form
av fysisk aktivitet efter genomförd skola. Det finns möjlighet att få en SSS-skola på recept
från sjukvården. Men SSS är inte bara fysisk aktivitet. Det sociala och gemenskapen är lika
väsentligt. Många deltagare söker sig till SSS uppger ensamhet som en av anledningarna.
Miljöpartiet i Vellinge föreslår att Vellinge kommun ingår avtal med
Skåneidrotten för att införa Seniot Sport School för att erbjuda den ökande gruppen
äldre möjlighet till ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Men också för att motverka
upplevelsen av besvärande ensamhet.
Miljöpartiet de gröna Vellinge
Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman Madeleine Arderup

77 Motion Vellinge som Barnrättskommun

15 december 2019. Motion till kommunfullmäktige
Bakgrund
UNICEF Sverige startade 2018 pilotprojekt med fem kommuner i Sverige genom att teckna
en samverkansöverenskommelse som en Barnrättskommun.
Barnrättskommun är en svensk översättning och variant av den internationella
modellen Child Friendly Cities, som tillämpats i ett hundratals städer runt om i världen
sedan 1996. Modellen gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att
utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer. En barnrättskommun gör ett åtagande
att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till
barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara
självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet
och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn
Arbete utgår från UNICEF:s sju mål för en Barnrättskommun:
1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen.
2. Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen.
3. Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet
som är avsedd för dem.
4. Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem.
5. Barn kan delta i medborgardialoger.
6. Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun
7. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.
Syfte
Vid årsskiftet skrivs FN:s barnrättskonvention in som svensk lag, och ska då implementeras i
all kommunal verksamhet i landet. Att vara barnrättskommun innebär att kommunen ska
säkerställa att all personal utbildas om barns rättigheter. Vellinge visar då att kommunen är
ett samhälle där barns röster, behov, prioriteringar och rättigheter är en integrerad del av
politiken, beslut och verksamheter inom kommunen. Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:  Att Vellinge kommun ska verka för att bli en Barnrättskommun.
För Miljöpartiet de gröna i Vellinge
Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman Madeleine Arderup

76 Motion att politiska beslutsunderlag ska kompletteras med fler

konsekvensbedömningar
2019-12-17. Motion till Kommunfullmäktige
Bakgrund
Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga
gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att
skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Kommuner har
en viktig roll när det gäller att jobba för detta i samband med att beslut och offentlig
upphandling görs. Idag finns detta inte upptaget i alla de beslutsunderlag som avser
beslut i Vellinge kommun.
I ett antal ärenden kan bedömningen vara att beslutet inte anses har konsekvenser
och då är det värdefullt med även den informationen. Ex vis har Region Skåne i
beslutsförslagen tydlig rubrik med kort kommentar kring Miljökonsekvenser
avseende aktuellt ärende.
Även när det gäller beslut utifrån barnperspektivet så är det viktigt med tydlighet. Vid
årsskiftet skrivs FN:s barnrättskonvention in som svensk lag, och ska då
implementeras i all kommunal verksamhet i landet. Kommunstyrelsen har ett
övergripande ansvar för att se till att barnperspektiv genomsyrar alla beslut i
kommunens verksamheter. Det är viktigt att beslutsunderlagen tydligt kan visa
om/hur barnperspektivet utvärderats. Idag finns detta inte upptaget i alla de
beslutsunderlag som avser beslut i Vellinge kommun.
Syfte
För att förbättra informationen inför beslut som tas av politiken i Vellinge är det
viktigt och värdefullt med tydlighet i om/hur ett beslut bedöms ha miljö-och
klimatkonsekvenser samt om/hur barnperspektivet har hanterats i aktuellt ärende.

Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
Att politiska beslutsunderlag i Vellinge kommun ska kompletteras med fler
konsekvensbedömningar och tydlighet kring om/hur detta gjorts.

Miljöpartiet de gröna Vellinge
Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman Madeleine Arderup

75 Motion Vellinge ska bli en MR-kommun (Mänskliga rättigheter kommun)

16 juni  2019 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna vill att Vellinge ska jobba för att bli en MR-kommun.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har utvecklat en MR-plattform med kännetecken eller kriterier för kommuner och regioner som vill arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter. I bakgrundsbeskrivningen står:
• Arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige behöver konkretiseras och systematiseras för att genomsyra verksamheten, oavsett om avsikten är att mer formellt åta sig  att bli en MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte.
• Även om det i många kommuner,  landsting och regioner pågår ett aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter, skiljer sig synen på vad mänskliga rättigheter är och hur man kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.
• Kartläggningar visar att MR-arbetet ofta är splittrat och ses som något extra, istället för att utgöra en del av ordinarie verksamhet. Synsättet gör det svårt att förverkliga människors rättigheter och kvalitetsbrister, ojämlikhet och diskriminering riskerar att missas.
MR-plattformen har tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskare, förtroendevalda, tjänstepersoner och civilsamhällesrepresentanter. Processen genomfördes tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, RWI, med syftet att försöka identifiera vad som skulle kunna känneteckna en svensk MR-kommun och MR-region.

 

Syfte
För att stärka det lokala MR-arbetet i Vellinge med ambitionen att en MR-plattform ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när Vellinge vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå.
Utgångspunkten i plattformen är kommunens uppdrag som:
• samhällsaktör,
• demokratiaktör,
• välfärdsaktör,
• arbetsgivare,
och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter.
Miljöpartiet yrkar därför med hänvisning till ovanstående:
Att Vellinge går med och anmäler sitt intresse för att jobba med plattformen, för att koppla de uppdrag kommunen har till säkerställande av mänskliga rättigheter. Med ambitionen att Vellinge ska bli en MR-kommun (mänskliga rättigheter kommun).

 

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman   Madeleine Arderup

74 MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV MÖJLIGHETEN ATT ANLÄGGA FLER HUNDRASTGÅRDAR

20 maj  2019 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund
Hunden är en stor del av många människors liv. Det bör därför rimligen finnas gott om offentliga ytor i våra städer och omkringliggande orter och byar som erbjuder umgänge och rekreation för hundar och hundägare.
Då det för allas säkerhet och trivsel råder kopplingstvång  för hundar på offentliga platser, finns ett stort behov av ett inhägnade områden där hundägare kan släppa sina hundar fritt. Detta utan att behöva oroa sig för risken att hundarna ska skapa skadegörelse, råka ut för olyckor eller skrämma personer som är rädda för hundar.
Många  hundägare  får via sitt  djur tillgång till  en social samvaro med  andra djurägare. Hundrastgården  blir en naturlig samlingspunkt på  samma sätt som barnfamiljer ses och  träffas i lekparken eller på badplatsen.  Man stämmer träff vid hundrastgården för att  låta hundarna leka eller man söker sig dit för  att spontant träffa andra.
Syfte
Endast  genom att  umgås med andra  hundar och helst utan  att vara kopplade kan hundar  utvecklas och lära sig av andra  hundar på ett sätt som samvaro med  människor inte kan ge. Jordbruksverket  har tydligt angett i sina regler för hundhållning  att hundar måste få sina behov av social kontakt tillgodosedda, både vad gäller med andra hundar och med människor.
Sedan tidigare finns det två hundrastgårdar i Höllviken och tre i Vellinge, men vi menar att behovet även finns i våra andra orter inom kommunen.
Miljöpartiet yrkar därför med hänvisning till ovanstående:
• Att utreda behovet av samt möjligheten till att anlägga kompletterande hundrastgårdar i de av kommunens tätorter som saknar sådana.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman   Madeleine Arderup

 73. Motion om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun 6 februari  2019 - Motion till kommunfullmäktigeBakgrund Arbetet med att genomföra åtagandet i Parisavtalet behöver drivas på alla tänkbara fronter med så många verktyg som möjligt. Ett sådant verktyg är att införa en koldioxidbudgetering för kommuners verksamheter. För Sveriges del betyder Parisavtalets 2-gradersåtagande en återstående koldioxidbudget på 300-600 miljoner ton koldioxid, men med nuvarande nivå på utsläpp kommer denna koldioxidbudget att vara slut inom 6-12 år. Det är alltså avgörande att arbetet med att minska utsläppen påbörjas så snart som möjligt. Järfälla kommun har som första svenska kommun tillsammans med Naturvårdsverket låtit ta fram ett underlag för att få kunskap om hur kommunen genom att införa en koldioxidbudget ska kunna uppfylla sin del av Parisavtalet. Den huvudsakliga rekommendationen i rapporten är att Sverige och kommunerna behöver sikta mot 15 % utsläppsminskningar per år för att vi ska ha en chans att uppnå 2-gradersmålet.  Koldioxidbudgetar  är det enda vetenskapliga hjälpmedel som finns för att räkna ut vad världen behöver åstadkomma och minska sina utsläpp med för att nå Parisavtalets mål. På kommunalnivå kan koldioxidbudgetar hjälpa till att ta fram vad kommunen har för möjlighet att nå till exempel 2 graders målet. Koldioxidbudgetar kan även kartlägga vilka områden som är mest väsentliga och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat. SyfteFör att kunna ta nödvändiga politiska beslut krävs kunskap om det tillgängliga budgetutrymmet på kommunal nivå, likväl som på andra nivåer av beslutsfattande. Genom att upprätta en koldioxidbudget för Vellinge kommun skapar vi kunskap om vilket utrymme som finns för utsläpp av koldioxid i vårt territorium och hur våra verksamheter kan bidra till minskade utsläpp. En koldioxidbudget kan, precis som en ekonomisk budget, hjälpa Vellinge kommun att hålla sig inom ramarna för att kunna uppfylla sin del av Parisavtalet.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt det tas ta fram en koldioxidbudget för Vellinge kommun. Medel att göra detta tas lämpligen från Kommunstyrelsens budget till förfogande.  För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman   Madeleine Arderup  72. Motion om att Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige 6 februari  2019 - Motion till kommunfullmäktigeBakgrund2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under 2019 kommer samarbete ske med totalt 81 kommuner och 15 regioner.  Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. I projektet Glokala Sverige ingår följande:• Utbildningsinsatser på plats, för olika målgrupper i organisationen.• Stöd till intern och extern kommunikation• Kommunikationsmaterial om Agenda 2030• En nationell konferens för nätverkade och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030• En kontaktperson i projektteamet Detta krävs för att delta: - Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrad i organisationen - Att ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrad i organisationen - Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för medverkan i utbildningsinsatserna Varje deltagande kommun och region erbjuds en eftermiddag + kväll för utbildningar på plats.  Projektdeltagarna betalar inga avgifter men ansvarar för lokal och annat praktiskt för utbildningsinsatser, samt bidrar med resurser i form av kontaktperson och deltagarnas tid under utbildningsinsatserna.  Syfte                                                                                                                                                     Vellinge kommuner har beslutat att jobba för ökad hållbarhet och kommuner är väl lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.  Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och information kan Vellinge dra nytta av vad andra redan gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge kommun ansöker om att gå med i Glokala Sverige. Ansökan inför 2020 är öppen 25 september – 22 november 2019 För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Ann Stenberg Jan Björkman   Madeleine Arderup   71 Motion om möjlighet till deltagande i Kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun12 juni 2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundI dagens Vellinge vet vi att antalet fattiga barn är lägre än i många övriga kommuner, men det finns fattiga barn även i vår kommun. Speciellt utsatt är familjer med försörjningsstöd, gruppen nyanlända barn och ensamkommande barn, som på grund av bristfälliga ekonomiska resurser inte får möjlighet att delta i det som vår fantastiska Kulturskola erbjuder.  Nu finns det ”öronmärkt” stöd om 97 miljoner per år går till landets kommunala kulturskolor, från staten via Kulturskolerådet (från och med 2016)  . Detta stöd ska löpa till och med 2018, därefter görs lokala och centrala uppföljningar. Kulturskolan i Vellinge är en av de skolor som har fått ett tillfälligt stöd, genom egen ansökan. Dock fick de inte hela det sökta beloppet från Kulturskolerådet, ansökan per år var om 200 000:- och beviljades 120 000:-. Stödet gäller fram till och med vårterminen 2018.  Kulturministern menar att kommunerna kan använda pengarna till bland annat att sänka avgifterna till olika grupper så att fler barn och unga kan ta del av den kommunala Kulturskolan, samt till integration av nyanlända. ”Det är positivt om vi kan stärka förutsättningarna för ensamkommande och nyanlända barns kulturutövande”, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare . Pengar äskas inte bara från Kulturskolerådet, utan även från andra håll av kulturskolans engagerade och duktiga chef, för att kunna erbjuda tex. gratis gitarrgrupper en gång per vecka för nyanlända ungdomar. Eller att anordna internationella musikläger med låga avgifter. Kulturen spelar en stor roll för individens utveckling och självkänsla utöver att vara ett bra verktyg för integration. Kulturen är en internationell företeelse där språket inte spelar någon roll. Vellinges Kulturskola Artisten, är en fantastisk verksamhet, med ett stort och brett utbud av kurser, där avgifterna ligger mellan 450 upp till 1400 kr per termin, beroende på vilken kurs man väljer. Därutöver kommer kostnader för barnens familjer för tex musikinstrument.  En kommun som har infört nolltaxa för barn med knappa ekonomiska resurser är Upplands Väsby, med motiveringen: ” För familjer som av en eller annan anledning har svag ekonomi och får försörjningsstöd föreslås nolltaxa i kulturskolan. Beslutet om nolltaxa föreslås även inkludera ensamkommande flyktingbarn. Kultur är ett bra ett verktyg till integration och till den egna individens självkänsla och utveckling. Genom den borttagna avgiften för målgruppen kan fler barn och unga få ingå i Upplands Väsbys kulturliv och ha en stimulerande fritid.”     SyfteAtt göra Kulturskolan "Artistens" kurser i Vellinge tillgängliga för fler barn och unga. Kulturskolan ska vara möjlig att delta i för alla barn. Det ska inte vara familjens ekonomi som avgör. Vi vill också att det ska vara möjligt med en kontinuitet även efter vårterminen 2018. Därför föreslår vi att Vellinge Kulturskola ges möjlighet till detta, dels genom att medel tillförs så skolan erhåller de 60 000:-  i form av en öronmärkt buffert för detta under 2017 samt ytterligare 100 000:- för 2018, att beakta i budget 2018. Det skulle ge ca 30 barn möjlighet att delta och fler kurser kunna anordnas. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge kommuns Kulturskola erhåller 60 000:- under 2017, i form av en öronmärkt buffert, till en breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.  Dessutom att skolan under 2018 erhåller 100 000:- för samma ändamål och för att göra det möjligt med kontinuitet.  För miljöpartiet de gröna i Vellinge Sylvia Rådelius  Angela Everbäck Ann Stenberg Lisbeth Jönsson Jan Björkman  70. Motion om att Vellinge ska följa upp klimatmålen årligen1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundVellinge har ett Energi-och Klimatprogram ”med utblick 2020”, som antogs 2013. Vellinge har ett antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Tyvärr har vi idag inte ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen.    SyfteSäkerställa att Vellinge är på rätt väg mot de egna målsättningarna avseende våra klimatmål. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt ta fram ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius 69. Motion om att Vellinge ska ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundRedan år 2011 så hade vi en motion om att kommunen skulle tar fram en strategi för en mer  miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad) skolmat. Kommunen har ett stort ansvar och möjligheter till att stödja en positiv, mer klimatanpassad utveckling när det gäller skolmaten. Vellinge kommun är redan mycket duktiga på ekologisk skolmat och det borde vara en naturlig fortsättning att fokusera även på en minskad klimatpåverkan. Då inte bara i skolan utan även avseende äldreomsorgen. Vi fick tyvärr avslag på vår motion 2011 och hoppas och tror att det nu istället kan bli ett positivt bemötande, så verksamheterna får stöd genom att Vellinge har en gemensam strategi för detta. SyfteAtt skapa fokus och intresse kring mer klimatanpassad mat och matens restprodukter, inom verksamheter som kommunen ansvarar för. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge tar fram en gemensam strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade).   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius  68. Motion om att Vellinge ska jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundVid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder så är livscykelanalyser ett bra hjälpmedel för att minska miljöpåverkan. För att få fram analyser beträffande miljöbelastning från byggnation och rivning av anläggningar. För transporter för att få fram byggmaterial och transporter för att få bort rivningsmassorna vid rivning av anläggning.  SyfteVi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun och en kommun som satsar på hållbar utveckling som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, så de prioriteras mer genomgående. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt kommunen ska använda livscykelanalyser och sträva efter att göra det genomgående, för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius 67. Motion om att Vellinge ska koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundVellinge antog år 2014 sina lokala miljömål och åtgärdsplan för dessa. För att uppnå målen så behöver dessa genomsyra all verksamhet, inte minst i de upphandlingar som görs. Det är idag inte tydliggjort hur det ska hanteras rent praktiskt och därför är arbetet med att koppla miljömålen till det området viktigt för att vi ska få den utveckling som vi önskar. SyfteVi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, att de prioriteras mer genomgående. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge tydligt kopplar miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet, samt att det årligen följs upp.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius  66. Motion om avfallstunnor på stränderna året runt7 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundAlltmer plastavfall, flaskor och annan bråte flyter i världshaven, så också i Sundet och Östersjön. Under sommarmånaderna städar Vellinge kommun stränderna på ett föredömligt sätt och det finns avfallstunnor utplacerade för badgästernas behov, så att man kan slänga skräp i dem. Avfallstunnorna tas in i slutet av augusti. Under vinterhalvåret flyter stora mängder skräp in från sjön. Under nio månader av året saknas strandnära avfallstunnor, för plast, tombuteljer, fiskegarn m.m. som flyter upp på stränderna. Många Vellingebor vandrar utmed stränderna hela året och hade med stor sannolikhet gärna sett till att skräpet hamnar i avfallstunnorna. SyfteDet ska bli lätt att plocka bort skräp på våra stränder året runt. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt avfallstunnor på kommunens stränder står utplacerade hela året så att strandvandrare enkelt kan ta tillvara och slänga både eget skräp och skräpet från havet.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius  65 Motion om att Vellinge ska ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna.1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundPå Vellinges hemsida står: ”Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller påverkar hälsa och välbefinnande, och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken.”Vi har i Vellinge inget åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna och begränsa antalet personer som utsätts för buller. Vi vill att det ska finnas planer för hur Vellinge ska arbeta med bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv. I åtgärdsprogrammet ska det föreslås åtgärder för att minska bullernivåerna, med syfte att skapa hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökare i staden. SyfteSkapa hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökare. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge tar fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna och begränsa antalet personer som utsätts för buller.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius 64   Motion om att Vellinge ska certifieras enligt miljöledningsstandard1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundMed ett miljöledningssystem ges en strukturerad metod för att samla policys, planer och rapporter. Det blir också enklare att kontinuerligt göra uppföljningar under verksamhetsåret. Det finns ett antal olika miljöledningsstandards, som ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard. Vellinge kommun har idag inte något miljöledningssystem.   SyfteVi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun och en kommun som satsar på hållbar utveckling som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, att de prioriteras mer genomgående.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt kommunkoncernen certifieras enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard.  För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius                             63 Motion om att Vellinge ska jobba aktivt med Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål)1 juli  2017 - Motion till kommunfullmäktige Bakgrund.Agenda 2030 är det övergripande strategidokumentet, som antogs den 25:e september 2015 och som innehåller tre delar, varav en del är de 17 Globala målen De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  I juni 2017 så har ca en fjärdedel av landets kommuner satt igång arbetet med att formulera en strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål). Nu tycker vi det är dags är det dags även för Vellinge att starta sitt arbete med att identifiera och ta fram ett underlag för arbetet inom kommunen.De 17 målen är:1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt. 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder. 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*I linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC. *Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.)14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. SyfteVi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun och en kommun som satsar på hållbar utveckling som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, så de prioriteras mer genomgående. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt Vellinge formulerar en strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål). För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius   62 Motion om att först besikta träd innan planprocess och byggnaders placering görs.6 april 2016. Motion till kommunfullmäktige Bakgrund Miljöpartiet anser att Vellinge kommun måste bli mer återhållsam avseende exploatering på våra strandnära områden och ”skogar”. Vi förordar istället att det värnas om vår härliga befintliga naturmark. När det ändå byggs på dessa områden, så ser vi tyvärr att våra farhågor besannas och exploatering- och byggprocess påverkar miljön mer negativt än vi menar exploateringsavtal och detaljplan ger uttryck för. I maj 2011 försökte vi få gehör för att Höllviken 10:4, del av 10:48 med flera, GYA i Höllviken (före detta Whitesands), skulle få en skonsam och inte så omfattande exploatering. Vi yrkade då:  ”Bevarande av den mark samt strandnära skog som finns i det aktuella området menar vi är mer värdefullt än att ny bebyggelse tar över delar av det.” Vi var bekymrade över att belastningen skulle bli större än vad underlagen visade. Nu vet vi att så blev fallet. Ytterligare marklov för trädfällning beviljades under byggprocessen. Vi yrkade att det skulle tillsättas en person med kunskap och ansvar, en ” skog/träd tillsynsman ” som följer bygget under tiden samt är garant för återplantering och en så skonsam byggprocess som möjligt.” Vi uppfattade löftena vid tidpunkten för byggandet som positiva. Husen skulle ”droppas” ner mellan träden och generellt så skulle träd, natur och öppet område prioriteras. Det vi nu ser är ett fåtal bevarade träd och att stora, tunga byggmaskiner varit verksamma i området och därmed riskeras att naturvärden gått förlorat. Tillsynen av bevarandet av skogen och en skonsam byggprocess är viktig. Vi menar att innan planprocessen och byggnaders placering görs så ska träd besiktas, för att det ska bli en så optimal och skonsam hantering av naturen som möjligt. Detta förs även fram av den besiktningsman från Trädvårdscentrum som genomförde besiktningen: ” Planprocessen förenklas om man först besiktar träden och sedan utifrån trädens vitalitet placerar byggnaderna.” Syfte. Innan planprocessen och byggnaders placering görs så ska träd besiktas, för att det ska bli en så optimal och skonsam hantering av naturen som möjligt.   Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:Att innan planprocess och byggnaders placering görs så ska träd besiktas, för att det ska bli en så optimal och skonsam hantering av naturen som möjligt.  För Miljöpartiet de gröna i Vellinge  Angela Everbäck   Lisbeth Jönsson    Jan Björkman  Dennis Sövgren Ann Stenberg  61 Motion om den ätbara staden.5 mars 2017 - Motion till kommunfullmäktige Bakgrund Gröna tätorter med satsning på odling innebär ett ökat socialt välmående.Det gör miljön attraktiv och trivsam, förutom att luften blir renare och buller fråntrafiken minskar.Sverige behöver också höja självförsörjningsgraden för att öka resiliensen och minskasårbarheten.Projektet ”Den ätbara staden” vill göra en medveten satsning på att öka vår självförsörjningsgrad och därmed minska samhällets sårbarhet genom matproduktionäven i tätorterna.  Refarm 2030 är den organisation som står bakom projektet.Det kan innebära en stor potential för kommunerna. I snitt 49 procent av markeni tätorterna kan nyttjas till någon form av matproduktion.I de flesta kommunerna i Sverige skulle under 10 procent av tätortsmarken räckaför att klara kommunens behov av det mesta inom grönsaker och andra livsmedel.För att kunna öka städers/tätorters matproduktion måste innovationsförmåganöka hos berörda parter, som privata aktörer i byggbolag och civilsamhället samtsjälvklart även hos kommunerna själva.Därför är det viktigt att kommunerna aktivt arbetar med att underlätta för matproduktion i städer och andra tätorter.Svensk livsmedelsproduktion förenar land och tätort.Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet och i staden. SyfteVellinge medverkar till att vara med och bygga en ”farming-reform” på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad. Det profilerar kommunen också som en aktiv part inom området. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:-Att Vellinge går med in den ekonomiska föreningen Refarm 2030. Årsavgift är 20 000:-.-Att Vellinge kommun startar upp ett projekt för att ta fram en plan för att underlätta för matproduktion i våra tätorter  För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman    Lisbeth Jönsson  Ann Stenberg   Sylvia Rådelius 60 Motion om försök med dagsljuslampor i skolorna.14 Februari 2017 BakgrundElever som får ”vårljus” presterar bättre.Under vintermånaderna har vi brist på dagsljus i Sverige och det gör att vi  blir lättare trötta och får svårt att koncentrera oss . Nu har man gjort ett försök med att byta ut de vanliga ljusarmaturerna, mot dagsljuslampor bl a i ett av klassrummen på Lindeborgsskolan i Malmö mot ett blåaktigt ljus. Det har även provats på andra skolor i Sverige då man sett att det ökar prestationerna och även bättrar på humöret. Man har gjort studier som påvisat att detta ljus har fungerat bra bl a på mattematik lektioner. Belysningssystemet ändras automatiskt under dagen från ett intensivt blått ljus på morgonen till ett varmt rött ljus på eftermiddagen. När eleverna kommer in på morgonen så är ljuset blåare och mer intensivt för att väcka barnen och för att få ner mängden av sömnhormoner. Sedan blir ljuset mjukare och med en rödare ton under förmiddagen fram till lunch. Efter det blir ljuset intensivt igen för att råda bot på ”matkoman”, och faller sedan tillbaka till ett rött och mysigt ljus vid fyrasnåret.  SyfteAtt öka möjligheterna för våra ungdomar och lärare i Vellinge kommuns skolor.   Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att vi i Vellinge kommun gör en test och därefter utvärdering avseende att byta ut armaturer bl a i skolorna mot dessa dagsljuslampor  För miljöpartiet de gröna i Vellinge  Lisbeth Jönsson       Ann Stenberg        Sylvia Rådelius          Angela Everbäck           Jan Björkman      59 Motion om Interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna.                                    10 januari 2017 - Motion till kommunfullmäktigeBakgrundDe lågupplösta Minecraft kartorna från Lantmäteriet finns nu tillgängliga på många kommuners hemsidor och några kommuner har valt att ta tillvara denna möjlighet ytterligare för att engagera invånarna. Sedan slutet av 2015 kan datorspelet Minecraft spelas utifrån ett helt nytt perspektiv. Lantmäteriet har en landskapsmodell som finns som en spelbar värld i Minecraft, äventyrsspelet som går ut på att bygga upp en egen värld. Flera kommuner har nu skapat egna möjligheter för medborgarna med interaktiva kartor och Minecraft-projekt: Alingsås, Gävle, Kiruna, Gotland ochVisby, Sundsvall, Höganäs, Staffanstorp och Falköping är några av de kommuner som är igång. Lanseringen i Minecraft är en del av Lantmäteriets arbete med att göra den geografiska informationen mer öppen. Spelifieringen är ett led i att försöka öka kunskapen kring uppbyggnaden av samhället bland unga och användandet av Minecraft kan generellt ha en positiv inverkan på invånarna och deras engagemang inom kommunen. Fler kommuner har börjat att använda Minecraft för att få in medborgarförslag kring utveckling och planering. Det ökar intresset för kommuners och myndigheters arbete samt kring bostadsbyggande och samhällsplanering.  Detta har stor potential att framöver leda till fler som både engagerar sig i frågorna och söker sig till utbildningar och jobb inom dessa sektorer. Syfte                                                                                                                                               Ge ökade möjligheter till Vellinges invånare att genom interaktiva kartor och Minecraft engagera sig i Vellinge kommuns utveckling och planering. Att koppla detta till införande av medborgarförslag, e-förslag eller liknande torde skapa positivt engagemang till aktivt deltagande inför framtiden. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att Vellinge kommun skapar möjligheter för medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av interaktiva kartor och Minecraft-projekt 58 Motion om införande av e-förslag i Vellinge kommun10 januari 2017 Bakgrund Vi önskar göra det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag, mellan valen och oavsett ålder.Ett alternativ som alltfler kommuner anammar, är att införa ett e-förslag system. E-förslag ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i Vellinges utveckling och på så sätt få förståelse för de demokratiska processerna.Det ger alla medborgare möjligheten att också engagera sig mellan valen. Man kan genom e-förslag både lämna, stödja och följa förslag och se dess resultat. Man kan dessutom ge möjlighet till att e-förslag som får stort stöd av medborgarna, lyfts in i den politiska processen.Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Alla Vellingebor ska kunna skicka in ett e-förslag, tycka till och stödja andras genom att skriva under. Det ska inte finnas någon åldersgräns - barn och unga kan också engagera sig.Möjligheter till assistans bör ges för de medborgare som inte vill använda sig av internet själva. Syfte                                                                                                                                                Att göra det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag. Öka fokus på att få fler människor delaktiga i utvecklingen av Vellinge samt att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten genom att medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen.                                                                                                                                                        Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att införa ett system för E-förslag i Vellinge.                                            57 Motion om regler och riktlinjer avseende givande och tagande av mutor och gåvor. Motion om regler och riktlinjer avseende givande och tagande av mutor och gåvor.2 december 2016 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundDe styrande har fört fram förslaget att samtliga kommunens anställda skall erhålla en engångspremie om 5 000:-. Detta ger anledning att se över de regler och riktlinjer som kan gälla både generellt och specifikt för anställda inom offentlig verksamhetEn kommuns syfte är inte att gå med vinst - utan att erbjuda medborgarna viss service. Därför tycker inte vi i Miljöpartiet att ett eventuellt överskott ska betalas ut som engångspremie - detta kan uppfattas som ett tvivelaktigt sätt att spendera skattekronor. Det rimliga är att stärka kommunens verksamheter och/eller finanser. Även om det föreligger ett arbetsgivar – arbetstagar förhållande och en engångspremie i sig är inom det rättsliga, så kan det väckas tvivel och frågor. Även bland de anställda. I Sveriges kommuner och landstings vägledning vad gäller mutor och gåvor, reviderad våren 2016, står följande:"Vad säger lagen?                                                                                                                                            Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmånvid röstning finns i 17 kap. BrB. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5 a § BrB). Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare. (10 kap. 5 b § BrB). Tillbörligt och otillbörligt                                                                                                                      Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” förmån är flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan konstatera att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. "SyfteSäkerställa att alla verksamma inom kommunen har kännedom om de regler och riktlinjer som gäller både genom lagstiftning och i Vellinge kommun. Därmed också skydda våra kommunanställda från att riskera hamna i en situation som kan uppfattas som tveksam, i den yrkesroll och anställningsförhållande som man har. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att Vellinge kommun tar fram ett underlag som väl beskriver de regler och riktlinjer som gäller både genom lagstiftning och i Vellinge kommun, avseende givande och tagande av mutor och gåvor.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge  Angela Everbäck         Jan Björkman    Lisbeth Jönsson   Ann Stenberg   Sylvia Rådelius  56 Motion om Återbruksby.26 augusti 2016 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundMiljöpartiet har i en motion 2013 föreslagit: ” Att Vellinge kommun initierar ett projekt, med syfte att ta fram förslag hur Cradle to Cradle/Cirkulär ekonomi konceptet kan förverkligas i kommunen.” Denna motion avslogs tyvärr. En mer konkret idé är att skapa en Återbruksby. Miljöpartiet vill göra det lätt att återanvända och vill därför skapa en plats där allt kopplat till återbruk finns på en och samma ställe. Tanken med en Återbruksby är att besökare till återvinningscentralen ska kunna lämna allt som kan tas tillavara innan de fortsätter till kommunens återvinningscentral för att slänga det som inte kan användas. Hur det kan anpassas till de förhållanden vi har i Vellinge vill vi ses över. En kommun som nu har planer kring en Återbruksby är Växjö, som går ut på att produkterna som samlas in (cyklar, kläder, möbler, vitvaror och byggmaterial), ska repareras, rengöras och/eller omdesignas för att sedan säljas i någon av butikerna på området. Återbruksbyn kommer innehålla insamlingsstation, olika verkstäder för trä, cykel, textil, elektronik, flera butiker (loppis, vintagebutik, swap-torg), en restaurang ett re-make museum och en konferensanläggning. I Växjö lyfter man fram att en Återbruksby är inte bara bra för miljön utan skapar också nya jobb och möjlighet för sysselsättning och nya företag. Tanken där är att Återbruksbyn skall bli mötesplatsen för ett regionalt nätverk av företag, organisationer, kommuner och andra som vill jobba med begreppet cirkulär ekonomi.  I Vellinge kan ett samarbete med välgörenhetsorganisationer vara en idé, då med syfte att överskott går till dessa.Syfte Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att Vellinge kommun initierar ett projekt, med syfte att ta fram förslag hur en Återbruksby kan förverkligas och anpassas till kommunens förutsättningar.  55 Motion om samarbete Marint Center i Vellinge kommun.20 augusti 2016 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundMiljöpartiet har i en motion 2014 föreslagit: ”Att det genomförs en utredning om möjligheterna att starta upp ett Marint Science Center i Vellinge kommun.” Denna motion avslogs mot bakgrund av att de styrande menade att det skulle bli för kostsamt för kommunen. Nu har Lunds universitet och Simrishamns kommun skrivit under en avsiktsförklaring (den 20160818) om att skapa en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn som kan driva utvecklingen inom hav och vatten i Skåne och södra Sverige framåt.  Utgångspunkt för forskningen på Marint centrum kommer att vara Hanöbukten, såväl dess miljö och ekologiska system som det samhälle och näringsliv som finns i regionen. I den nya forskningsmiljön är avsikten att olika vetenskapliga discipliner ska angripa de komplexa utmaningar, miljömässiga såväl som samhällsmässiga, som finns på Skåne östkust. Under det senaste året har Marint centrums rådgivande grupp, bestående av personer från akademi, näringsliv, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, arbetat med en strategi för att utveckla verksamheten vidare.I samband med arbetet kring Falsterbokanalens och hamnområdets framtida utveckling, finns nu en möjlighet att undersöka om ett samarbete med Marint Centrum i Simrishamn kan vara en del av en etablering av ett Marint Center i detta område. Som komplement till de projekt som kommer bedrivas kring Hanöbukten, med projekt kring Öresund och övergången till Östersjön. SyfteInom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön.Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet.  Ett Marint Center för utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen med syfte att skapa unika möjligheter till lärande och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, näringsliv och akademi. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och turism.Centret kan vara med och utveckla Vellinge och Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka intresset och kompetensen. Genom EU:s regionala utvecklingsfond finns möjlighet att söka stöd till denna typ av verksamhet. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att undersöka om ett samarbete med Marint Centrum i Simrishamn och om möjligt Lunds universitet, kan vara en del av en etablering av ett Marint Center i området kring Falsterbokanalen.    54 Motion om Kemikalieplan

 • 20 augusti 2016 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundMiljöpartiet har i en motion 2012 föreslagit: ” Att ta fram en policy för utfasning av kemikalier i Vellinge kommun”. Denna motion avslogs tyvärr.  Ett av våra miljökvalitetsmål är giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och ersätta de farligaste ämnena bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö för alla. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av de svåraste miljömålen att nå. Det krävs insatser inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss målet. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020.           I handlingsplanen lyfts kommunernas viktiga roll fram i arbetet för en giftfri vardag och att särskilda lokala kemikalieplaner kan vara utgångspunkt för ökade insatser inom området. Länsstyrelsen Skåne pekar också ut lokala kemikalieplaner som viktiga för ett mer strategiskt arbete för en giftfri vardag i det regionala åtgärdsprogrammet, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Lokala kemikalieplaner som omfattar bland annat miljöstrategiskt arbete och miljötillsyn inom kemikalieområdet. Planerna ska vara bidragande till måluppfyllnad för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och handlingsplanen en giftfri vardag. För att nå framgång är det viktigt att arbetet innefattar hela kommunens verksamhetsområde.  SyfteFör att kunna uppnå en giftfri vardag inte minst för våra barn.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att Vellinge kommun upprättar en kemikalieplan.   
 • Marint center
 • 56 Motion om Återbruksby

 54 Motion om Kemikalieplan   53 Motion om Val- och demokratinämnd 6 april 2016. Motion till kommunfullmäktigeBakgrundDet finns många olika sätt arbeta för att stärka demokratin i en kommun. För att få mer fokus på demokratiarbetet i Vellinge föreslår vi att Valnämnden får en utökad roll och blir en Val- och demokratinämnd. Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet. Nämnden ska ha som uppdrag att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd, framföra sina åsikter, starta folkinitiativ och på olika sätt vara en aktiv medborgare. Att jobba mer aktivt med medborgardialoger, för att få kunskap om vad kommuninvånarna tycker i en viss fråga innan beslut fattas eller hur de ser på den service och de tjänster de utnyttjar i kommunen. Målen med Vellinges demokratiarbete bör vara att på sikt bidra till att stärka medborgarnas roll i Vellinge:• Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Vellinge där alla, medborgare, förtroendevalda och medarbetare i kommunen är delaktiga i utvecklingen och formandet av Vellinge kommuns framtid• Ett Vellinge där makten hela tiden utgår från och återkopplas till medborgarna och där de demokratiska grundvärderingarna och mänskliga rättigheterna respekteras.SyfteBidra till att stärka demokratiarbetet och medborgarnas roll i Vellinge.Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:• Att Valnämnden får en utökad roll och blir en Val- och demokratinämnd.   52 Motion om instiftande av ett Demokratipris 6 april 2016. Motion till kommunfullmäktigeBakgrundDet är oerhört viktigt att uppmärksamma och värna vår demokrati. Att ständigt lyfta fram vad demokratin faktiskt betyder för oss alla. Att instifta ett årligt lokalt Vellinge Demokratipris är ett sätt att sätta fokus på innebörden av demokratin.Priset ska uppmärksamma personer, som verkat för demokratin eller sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara.Pristagare kan exempelvis ha utmärkt sig genom rådigt ingripande, förtjänstfulla insatser, engagemang och innovativt tänkande.Priset kan tilldelas en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena (se ovan).Priset ska delas ut till den som är född eller bosatt i Vellinge kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen eller vars gärning har kommit Vellinge kommuns invånare till godo.Syfte.Genom ett Demokratipris motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och bostadsort.Prisets storlek bör vara 25 000 kr per år och delas ut med start 2016. Medel tas ur Kommunstyrelsens medel till förfogande.Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:• att Vellinge skall instifta ett Demokratipris från år 2016.  För Miljöpartiet de gröna i Vellinge   Angela Everbäck   Lisbeth Jönsson    Jan Björkman Dennis SövgrenAnn Stenberg   51 Motion om deltagande i Fossilfritt Sverige. 6 December 2015. Motion till kommunfullmäktige Bakgrund Genom initiativet Fossilfritt Sverige, vill regeringen mobilisera hela det svenska samhällets engagemang i klimatarbetet, dels ge företag, kommuner och organisationer möjlighet att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply. Det ska ses som en upp¬maning, och utmaning, till nationer och aktörer i hela världen att arbeta i samma riktning. Det är inte bara rätt mot kommande generationer, det är också ekonomiskt smart. De som deltar i Fossilfritt Sverige delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. De bidrar alla efter sina förutsättningar och på ett konkret sätt till att minska utsläppen. Många aktörer i samhället har redan insett att hållbara lösningar både är miljösmarta och lönsamma. Hållbarhetsarbete driver på utvecklingen av innovationer, ny teknik, nya affärsmodeller och bättre samhällen. För att lyckas med klimatomställ¬ningen står det tydligt att fler aktörer i samhället måste, och kan, bidra.                                                                                                                                                   De som medverkar i Fossilfritt Sverige ställer sig bakom följande budskap: 1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb. 2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.SyfteVellinge kommun är idag inte med i projektet och kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat ett aktivt arbete för miljön och klimatet. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi:Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun deltar i Fossilfritt Sverige.  För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela EverbäckJan BjörkmanLisbeth JönssonDennis SövgrenAnn Stenberg  50 Motion om Integrationsråd i Vellinge 15 December 2015. Motion till kommunfullmäktige BakgrundVellinge kommun har idag ett stort antal av de ensamkommande flyktingbarnen som anvisats, placerade utanför kommunen. Under 2016 kommer både ensamkommande barn/unga vuxna samt vuxna/familjer med permanent uppehållstillstånd att anvisas till Vellinge. Att välkomna dessa nya Vellinge medborgare och skapa möjligheter till en bra integration, kommer att innebära att fler behöver involveras i detta arbete. Att skapa en rådgivande och informerande funktion som ska verka som ett kunskaps- och samrådsorgan i integrationsfrågor, kan skapa dessa möjligheter.  SyfteEtt Integrationsråd med fokus på att:  • Verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i kommunens verksamheter• Samordna nämndsövergripande integrationsprojekt• Samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för integrationsarbetet• Följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv• Samverka med arbetsförmedlingen och främja arbets- och praktiktillfällen• Medverka i skapandet av permanenta forum, arenor och mötesplatser där människor med olika bakgrund kan träffas  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi:Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun skall inrätta ett Integrationsråd. Ett råd som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Lisbeth Jönsson  49 Motion om Vellingebostäder som bostadsförmedlare/hanterare av privatbostäder 15 December 2015. Motion till kommunfullmäktige BakgrundI Vellinge kommun finns sommarbostäder och andra bostäder som enbart används under vissa delar av året. Därutöver kan det finnas privatpersoner, företag och föreningar som har möjlighet att hyra ut boende, men som idag inte gör detta bl a mot bakgrund av att det kräver en del eget arbete med hantering och ansvar. Bostadsbristen i kommunen är väl dokumenterad och det gäller speciellt efterfrågan på mindre bostäder.SyfteTanken är att skapa fler möjligheter till tillgängliga bostäder, på ett smidigt och snabbt sätt, utan att behöva invänta  byggandet av helt nya bostäder. Upplägget prövas nu av Malmö kommunala bostadsaktiebolag , MKB, som hyr bostäder och rum och i sin tur hyr ut till bostadssökande. Bolaget tar hand om alla praktiska detaljer och ser till att villaägaren får hyra för sitt uthyrda rum/bostad. Dessa hyrs ut utan besittningsskydd, med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.MKB åtar sig att söka hyresgäster, avisera hyror och hantera eventuella störningar. Den som hyr ut står för el, vatten, värme, sophantering samt att objektet är i fungerande uthyrningsbart skick. Tv och bredband är inga krav. Däremot förväntas hyresgästen inte bara kunna sova utan också ha tillgång till matlagning och möjlighet att sköta sin hygien.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi:Att kommunfullmäktige beslutar att ge Vellingebostäder en förfrågan om möjligheterna till ett liknande upplägg som MKB, och att jobba proaktivt som bostadsförmedlare även av privata, föreningar och företags lediga bostäder/rum.   För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Lisbeth Jönsson  48 Motion angående luftkvalitet på kommunens skolor Bakgrund:Den senaste tiden har det visat sig att luftkvaliteten i kommunens skolor är av mindre god kvalitet. Underhållet av ventilationen är eftersatt och uppföljningar görs inte efter regelbundna scheman.Det har även visat sig att luftfilter i ventilationen sällan eller aldrig byts ut. Rekommendation är att dessa byts varje halvår. Det finns skolor som bytt luftfilter så sällan som vart 12:e år.Detta skapar en dålig arbetsmiljö för både personal och barn/elever i skolorna, vilket  kan skapa sämre resultat och ett sämre mående för alla på skolorna. Miljöpartiet yrkar att:• En kommungemensam rutin för under ventilation och underhåll skapas och följs. Där det ingår att luftkvalitet i skolorna noga och regelbundet följs upp.• Luftfilter i ventilationerna byts varje halvår (helt enligt rekommendation) Miljöpartiet de grönaJan Björkman Lisbeth Jönsson Angela Everbäck  47 Motion om Gröna Obligationer   25 maj 2015. Motion till kommunfullmäktige                                                     46 Motion om begränsade jaktområden Bakgrund   I kommunen skall nu satsas stort på naturturism med bl.a. naturum, observationsplattformar och guidningar. Att då fortsatt tillåta jakt (förutom skyddsjakt), blir inte en del av en positiv naturupplevelse. I takt med att bebyggelsen på Falsterbonäset breder ut sig och Skanör och Falsterbo blir allt mer kompakta tätorter, borde också vara en självklarhet för att inte tillåta jakt i området. Under hösten, när det är flyttfåglarnas tid kommer tusentals fågelskådande besökare från när och fjärran ner till Falsterbonäset. I bl a Flommens naturreservat pågår då, under delar av hösten,  skymningsjakt på änder. Det är både oetisk och störande för närboende där jakten bedrivs. Den förstörda naturupplevelsen som besökare tar med sig hem efter att ha bevittnat skymningsjakt på änder i Flommens naturreservat ökar inte sannolikheten för att naturturisten återvänder till Falsterbonäset eller rekommenderar ett besök för vänner och bekanta. Även vanliga kvällsflanörer störs av jakten, men värst är det för änderna, lovliga såväl som fredade.Vi vill att Flommens naturreservat och även Ängsnäsets lagun blir en fristad för stressade och utmattade flyttfåglar. Låt dem slippa beskjutning här hos oss. Att sätta upp en skylt ”Jakt pågår” och begränsa tillträdet till naturen, för de som vill njuta av djur och natur är inte acceptabelt.   Syfte  I linje med de utökade satsningarna på naturturism, låta detta vara prioriterat och jobba för utökade möjligheter till naturupplevelser. Våra invånare och besökare skall kunna uppleva naturen och röra sig så fritt det går.  Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:• Att ingen jakt (förutom skyddsjakt) får förekomma väster eller söder om Skanörs ljung. För Miljöpartiet de gröna i Vellinge   Angela Everbäck                                                                               Lisbeth Jönsson     

 

 45 Motion om Marint Science Center i Vellinge kommun. 12 Oktober 2014 - Motion till kommunfullmäktige Bakgrund  Miljöpartiet har tidigare (2012) motionerat om genomförande av en utredning om möjligheterna att starta upp ett Science Center i Vellinge kommun. Denna motion avslogs i kommunfullmäktige. I samband med arbetet kring Falsterbokanalens och hamnområdets framtida utveckling, finns nu en möjlighet att undersöka om ett Marint Science Center kan vara den del av detta. Miljöpartiet vill att fokus skall vara på att skapa en levande hamn, där föreningarnas verksamheter prioriteras och tryggas inför framtiden. Vi önskar därutöver att möjligheterna att komplettera detta med en lämplig form av Science Center undersöks.  Syfte  Inom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön . Att satsa på att bli föregångare inom miljö, hållbarhet och vetenskap ser vi i Miljöpartiet som ett intressant utvecklingsområde.Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet.  Vi jobbar dessutom för att få ett Science Center i Vellinge. Det skulle mycket väl kunna vara ett Marint Science Center för utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen.  Tanken är att det skall skapa unika möjligheter till lärande och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, näringsliv och akademi. Att samla föreningar som Falsterbo båtklubb och Sjöscouterna tillsammans med Sjöfartsverk, Kustbevakning, utbildning, näringsliv och forskning samt att lyfta miljöområdet menar vi leder till ett område attraktivt för många. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och turism.Centret kan vara med och utveckla Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka intresset och kompetensen. Centret kan utvecklas i nära samarbete med näringslivet och Skolverket. Genom EU:s regionala utvecklingsfond finns möjlighet att söka stöd till denna typ av verksamhet. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att det genomförs en utredning om möjligheterna att starta upp ett Marint Science Center i Vellinge kommun. För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela EverbäckJan BjörkmanLisbeth Jönsson

 

  45 Motion om Barnkonventionen  och genomförande i praktiken i Vellinge  18 februari 2015. Motion till kommunfullmäktige                                                    Bakgrund   Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att se till att barnperspektiv i enlighet med Barnkonventionen genomsyrar alla beslut i kommunens verksamheter.Samtliga nämnder i Vellinge har i sina reglementen ett tydligt ansvar för att barnperspektivet i enlighet med Barnkonventionen genomsyrar alla beslut i nämnden. I Barnkonventionens artikel 12 står om: Barn och ungas rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Detta innebär bl a möjlighet till deltagande i lokala beslutsprocesser.  I ett antal svenska kommuner sker dialog med barn och unga strukturerat och som en naturlig del i styrprocessen. Det kan vara exempelvis att i varje detaljplanebesked finns ett ställningstagande till om barn och ungdomar ska vara med och påverka detaljplaner. Eller att en kommun har utsett två representanter i varje nämnd med uppdrag att verka för att nämnden tillgodoser barnens rättigheter.Miljöpartiet ser dialog och inflytande för barn och unga som ett prioriterat område och vill att Vellinge utvecklar nya former av samarbete som stärker barn- och ungas inflytande, delaktighet och makt över verksamheten. Vi ser gärna att Vellinge även går med i ”Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i praktiken ”.  Syfte   Att det skall bli tydligt hur Vellinge jobbar med barnkonsekvensanalyser, och hur barn och ungas erfarenheter och idéer ges ökade möjligheter till inflytande. Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi: • Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun tar fram ett mer övergripande styrdokument hur barnkonventionen ska tillämpas och hur kommunen planerar att arbeta med barnkonsekvensanalyser. Med tydliga styrprocesser så att dialog och inflytande för barn och unga sker strukturerat och blir en naturlig del i projekt.  För Miljöpartiet de gröna i Vellinge  Dennis Sövgren  Angela Everbäck Jan Björkman  Lisbeth Jönsson     Ann Stenberg

 

 44 Motion om att införa Medborgarbudget i Vellinge  21 april 2015. Motion till kommunfullmäktige                                                    Bakgrund    Grundtanken med Medborgarbudget eller participatory budgeting som det heter på engelska är att öka medborgarnas förtroende och engagemang, i arbetet med hur de gemensamma resurserna i kommunen ska användas.Den internationellt använda beskrivningen om vad medborgarbudget är; "att icke valda medborgare ska delta i utformningen eller fördelningen av offentliga resurser".  Till detta har det för medborgarbudget utkristalliserats fem kriterier: 1. processen måste innehålla budget/resurs dimensioner2. gälla på en nivå som styrs av en politisk församling såsom fullmäktige ellernämnd3. upprepas över tid4. innehålla delaktighetsprocesser för medborgarna i forum eller i råd5. kommunen ska vara ansvarig för genomförandet av resultatet och återkopplingen till medborgarna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram utvecklingspotentialen, inom området att införliva medborgarbudgetprocessen i styrprocessen och i det årshjul, som budgetprocessen är uppbyggd kring. Att kommuner ger medborgarna möjlighet att delta i prioriteringsarbetet kring budgeten, både för att ta del av medborgarnas behov och kunskaper men också för att skapa förståelse för dilemmat med behovet av prioriteringar av de begränsade resurser som finns till buds för den offentliga servicen.Det finns många områden där Medborgarbudget kan genomföras. Några av de områden som kommuner jobbat med budget och prioriteringar är: Bibliotek, barn och unga, musikskola, äldre, stadsdelsprojekt, folkhögskola, fritid, kultur, sport, miljö och natur, offentliga miljöer, näringslivsutveckling. Processen kan se olika ut för olika områden och kommuner och innehåller ofta flera faser, som att medborgare kan lämna förslag som alla kan rösta på och prioritera. I någon kommun så har man för vissa områden, ex vis utformning av en lekplats, låtit de som bor i området ha fler röster än de som inte direkt berörs. Syfte   Att få Vellinges medborgare att delta och engagera sig i kommunens utveckling samt att involvera medborgarna i prioriteringar kring de resurser och områden som kommunen ansvarar för. Genom medborgarbudgetarbete skapa ett ökat medborgarinflytande. Genom att starta med något/ra områden och därefter jobba fram en modell som är lämplig i Vellinge. Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi:• Att Medborgarbudget införs som ett led i ökat medborgarinflytande i Vellinge.  För Miljöpartiet de gröna i Vellinge   Dennis Sövgren  Angela Everbäck Jan Björkman  Lisbeth Jönsson     Ann Stenberg 

Motion 43

Motion om inventering av Asbest i Vellinge

 

10 december 2014. Motion till kommunfullmäktige

                                                    

Bakgrund

 

Asbest totalförbjöds 1982. Eftersom det är så farligt är lagstiftningen sträng och det finns detaljerade beskrivningar hur material med asbest ska hanteras. Bland annat ska den som renoverar eller bygger om alltid göra en ordentlig inventering innan. 

Det är en dold fara eftersom asbestfibrerna är små och lätta, man ser de inte och känner inte heller något obehag när man andas in dem. Sjukdomsbilden är lång, det tar ca. 20-40 år innan man blir sjuk, ibland räcker det med små mängder för att bli sjuk.

 

 

Syfte

 

Hitta farorna innan det är försent.

Inventera de kommunala fastigheterna som kommunen äger, men även de fastigheter som det bedrivs verksamhet i som kommunen är ansvarig för. 

Att förekomma bekymmer och kunna ta rätt beslut innan det är försent. Det är av yttersta vikt när det gäller asbest att man gör rätt från början så att man kan slippa oron i sin arbetsmiljö och boendemiljö. Efter genomförd inventering har man överblick över eventuella risker vid planering inför stora som små renoveringar, om-och tillbyggnader.

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun gör en inventering av asbest i fastigheter som kommunen äger och där det bedrivs verksamhet som man är ansvarig för.

 

För Miljöpartiet de gröna i Vellinge 

 

Dennis Sövgren Angela Everbäck Jan Björkman Lisbeth Jönsson

 

 

 

Motion 42

Motion om kommunövergripande arbetsgrupp, mot bakgrund av lärares och rektorers arbetsbelastning.

17 december 2014. Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Det har framkommit att lärare och rektorer i Vellinge, har en allt för hög arbetsbelastning – denna kan skapa stress och ohälsa . Det är en ohållbar situation för varje enskild individ som drabbas, men även för skola, elever/barn och föräldrar. I en god skolkommun mår alla bra, både elever, lärare och rektorer.

Med den arbetsbelastning som personal inom skolan, enligt uppgifterna, nu har kan Vellinge kommun inte garantera en skola med hög kvalitet och hög måluppfyllelse.  Inte heller kan Vellinge garantera att skollagen uppfylls.

Syfte

Det bör snarast tillsättas en kommunövergripande arbetsgrupp med fackliga företrädare, tjänstemän, rektorer och lärare för att kunna reda ut vilka arbetsuppgifter som i dagens läge blir lidande och vad arbetstiden i realiteten ger utrymme för. Gruppen skall dessutom skapa, i samförstånd, en arbetsbeskrivning för varje yrkesgrupp.

Vidare bör denna arbetsgrupp titta på vilka arbetsuppgifter som skall göras för att kunna uppfylla skollagen. Vilka arbetsuppgifter som kan utföras av annan yrkesgrupp och vilka arbetsuppgifter kan helt tas bort.

Arbetsgruppen bör även titta på vilket elevantal per rektor och lärare som är rimligt.  Som kan anses var lämpligt för att kunna garantera en hög kvalitet i undervisningen för eleverna.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun tillsätter en kommunövergripande arbetsgrupp med uppgift att belysa, föreslå åtgärder och upprätta en handelsplan för att förbättra arbetssituationen för lärare och rektorer. 

För miljöpartiet de gröna i Vellinge                                                                                                      

Angela Everbäck, Jan Björkman, Lisbeth Jönsson, Ann Stenberg

Motion 41

Motion om kommunal fond för översvämningsdrabbade

31 oktober 2014. Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Med ett allt blötare klimat ökar kostnaderna avsevärt för skador orsakade av översvämningar. I Vellinge har vi fått uppleva skyfall som förstört både privat och offentlig egendom. Inför framtiden är det viktigt att dels kunna ge stöd till de drabbade och dels att undvika att kostnader för skyfall och översvämningar påverkar 1 års resultat på det sätt som nu årets (2014) prognos visar.

Syfte

Vi behöver jobba med olika åtgärder, både inom kommunen och genom att informera och ge stöd till våra medborgare så de själva kan vidta förebyggande åtgärder. Vi behöver också avsätta pengar så det finns medel och inte som nu att hela årets (2014) rörelseresultat påverkas så vi får ett negativt utfall. Om det skall vara en ”översvämnings/skyfallsfond” eller en annan form av långsiktig avsättning av medel, som kan användas vid denna typ av händelser önskar vi få belyst.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun undersöker möjligheterna att starta en kommunal översvämningsfond eller annat alternativ för långsiktig avsättning av medel.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

 

Angela Everbäck Jan Björkman Lisbeth Jönsson 

  

Motion 40

Motion om samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige

31 oktober 2014. Motion till kommunfullmäktigeBakgrundMed ett allt blötare klimat ökar kostnaderna avsevärt för skador orsakade av översvämningar. Att begränsa och förhindra översvämningsskador skapar ofta en ekonomisk besparing som ger mer än tio gånger insatsen. Dessutom minskas krisbelastningen på samhället och enskilda.SyfteSyftet med Översvämningsfonden Sverige  är att bygga upp depåer med utrustning runt om i landet. Det arbetet ska ske i nära samarbete med landets kommuner.   Kommunerna betalar till fonden i relation till antalet kommuninnevånare. Teckningstiden, då kommunerna har möjlighet att ansluta sig till fonden, startar nu och avslutas den 30 maj 2015. Det är dyrt för en enskild kommun att bygga upp ett eget beredskapslager av översvämningsskyddsutrustning och fonden erbjuder en kostnadseffektiv lösning. Genom samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige sparar kommuner både direkta kostnader för översvämningsskydd och indirekta kostnader i form av minskade skadekostnader. Om fonden går med överskott får kommunerna dessutom del av det i form av återbäring. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi:Att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge kommun tecknar samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige. För miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman Lisbeth Jönsson Motion 

 

 

Motion 39

Motion om projekt Häst 9 juni 2014 - Motion till kommunfullmäktige BakgrundI Vellinge kommuns Översiktsplan finns ett temaområde som benämns: ”Gott Hästliv”.Området beskriver främst situationen med fokus på bebyggelse och möjligheterna/svårigheterna med att skapa fungerande system för ridstigar. Rid intresset i Vellinge kommun är stort och antalet hästar i kommunen överstiger 1100 st.Mål och riktlinjer  avseende ”Gott Hästliv” generellt, finns framtagna och beslutade. Såäven en Hästpolicy antagen Miljö- och Byggnadsnämnden 2006, som underlag för arbetetmed hästrelaterade plan- och byggfrågor.Hästsport är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, den största för funktionshindrade.Miljöpartiet ser positivt på att kommunen har ett mer samlat grepp och utvecklar konceptet ”Häst” till att även omfatta andra områden där hästen kan vara en del av en positiv utveckling inom kommunen.Vi föreslår därför att det startas ett övergripande projekt, där möjligheterna med hur häst kan finnas med i kommunen inom olika områden belyses. Projektet menar vi skall omfatta flera nämnder och avdelningar, för att ge en helhetssyn. De olika hållbarhetsperspektiven; de ekologiska, ekonomiska, sociala och (kulturella/tekniska), skall ligga till grund för utvärderingen.   De områden som vi föreslår skall ingå i projektet är: • Kommunhäst/ar : Hästar som jobbar heltid i kommunen och utför arbeten inom förvaltning. Det kan vara allt från att frakta saker/människor till att vara ex vis transportör av vatten för bevattning. • Folkhälsoaspekter . Både i förebyggande, terapeutiskt och rehabiliterande syfte. • Funktionella hästanläggningar . Som fungerar som kunskapscentrum, fritidsgård och resurs för kommunen på olika områden.• Hästrelaterad affärsutveckling /företagsutveckling . Som ett område i kommunens arbete med att utveckla det lokala näringslivet. • Naturvårdande. Hur hästen kan bidra till att vårda vår natur. • Ridstigar. Lika självklara som cykelbanor och gångvägar. Fortsatt utveckling.• Energi. Hur de möjligheter som finns genom användning av hästgödsel ex vis för biogas produktion kan tillvaratas. SyfteSkapa en bred plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv” i Vellinge kommun. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt genomföra ett projekt med fokus på hur kommunen ytterligare kan utveckla möjligheterna med hur hästen kan vara en del av kommunens olika områden. Miljöpartiet de gröna i Vellinge Angela Everbäck Jan Björkman  

Motion 38

Motion om pilotprojekt buss

21 maj 2014 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Vellinge kommun har en speciell situation när det gäller hur kommunen geografiskt är utformad. En struktur som för många invånare gör det svårare än nödvändigt att kunna åka kollektivt. Vi har ofta långt till närmaste busshållplats och vissa orter har ingen eller obefintlig kollektivtrafik. Det är även svårigheter för dagens stora bussar att kunna köra i vissa områden, då de är för stora. Ofta är även dessa stora bussar enbart halvfulla mitt på dagen. Bilen blir ofta det alternativ man har, även om man pendlar så får bilen följa med till parkeringen vid stationen. Trafikflödet är stort inom vissa områden och bilarna tar stor plats.

Miljöpartiet vill skapa ett säkrare, bekvämare och miljövänligare trafiksystem.

För att underlätta att förflytta sig inom kommunen utan bil och enklare kunna nytta den traditionella kollektivtrafiken, föreslår vi att kommunen initierar ett pilotprojekt tillsammans med Skånetrafiken. I pilotprojektet så skulle testas minibussar som går i förutbestämda slingor i kommunen, ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av kommunen.

Det finns idag projekt att inspireras av, ex vis från Hongkong[i] där miljövänliga minibussar kompletterar övrig kollektivtrafik. Där har man dessutom ytterligare förenklat genom att minibussarna stannar där en passagerare önskar stiga på.

Tanken är att minibussarna drivs med biogas, det ger ytterligare incitament till att en biogasmack ges möjlighet i kommunen. De är tysta och miljövänliga.

Förslagsvis går de i sträckor så man enkelt kan nå de vanliga busshållplatserna, att man kan åka till butiker/service utan bil. Det ger mer levande samhällen med färre bilar.

Vi kan även tänka oss att det testas former för hur villaföreningar, vägföreningar med flera blir delaktiva i att driva detta, via överenskommelse med Region Skåne/Skånetrafiken.

 

Syfte

Underlätta för medborgarna att nå olika delar av kommunen och stimulera till att åka kollektivt istället för att använda bilen.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att initiera ett pilotprojekt med Skånetrafiken om ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av Vellinge kommun.

Miljöpartiet de gröna i Vellinge

 

Angela Everbäck Jan Björkman Per Stenberg

Motion 37

Motion om Stödspar

 

21 maj 2014 - Motion till kommunfullmäktige

 

Bakgrund

Kommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus. Alternativ till borgensförbindelse behövs. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar[i]. I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank[ii].

Så här fungerar det
Kommunen öppnar ett konto i JAK Medlemsbank och sätter in en summa pengar.
I kommunen finns ett företag eller organisation som behöver låna pengar. Man gör en ansökan om lån hos JAK Medlemsbank men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt företaget eller organisationen. Därmed minskar företagets/organisationens månadsbetalning.

Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. JAK Medlemsbank gör en sedvanlig kreditprövning. Om och när lånet har beviljats, tillkommer en lånekostnad för företaget/organisationen motsvarande 3 - 4 procent effektiv ränta.

 

Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar.[iii]

 

Ett antal kommuner i Sverige har ett stödsparande i JAK medlembank. I Skellefteå kommun infördes Stödspar år 2007. Hittills har kommu­nen genomfört sju stödsparprojekt, ytterligare tre är under hand­läggning hos JAK.

 

Syfte

Företag och organisationer får möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt.

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Att utvärdera Stödspar konceptet och kriterier för Vellinge kommun.

 

Miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck Jan Björkman


[i] Stödspar är ett stödsparande för lån till lokala projekt. Utgångspunkten är att man vill stödja projekt som är viktiga lokalt. Den som stödsparar (kommunen) får ingen ränta på sina pengar. Istället samlar man sparpoäng som kan överlåtas till de lokala projekten. Sparpoängen tillfaller alltså låntagaren i form av ett lån. Det är banken, och inte stödspararna, som tar kreditrisken.

[ii] JAK medlemsbank är en kooperativ förening som ägs och kontrolleras demokratiskt av de 30 000 medlemmarna. JAK står för Jord, Arbete, Kapital och banken startade som en ideell förening 1965, blev ekonomisk förening 1993 och medlemsbank 1997. Inlåningen är drygt 700 miljoner kronor och medlemslånen uppgår till knappt 700 miljoner kronor.

 

[iii]

Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar. Kommunstyrelsen föreslås ansvarig för att utvärdera om ett sökt projekt uppfyller de lokala kriterierna.

Några utdrag från hur andra kommuner har bestämt:

 • Stödspar är endast för företag/organisationer som har sitt säte inom kommunen.

 

 • Företaget/organisationen har en bred förankring i bygden.

 

 • Företaget/organisationen ska bedriva samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstintresse och med en demokratisk ägarstruktur.

 

 • Sparpoäng kan endast ges till verksamheter vars syfte är att skapa eller bibehålla arbetstillfällen i bygden.

 

 • Sparpoäng ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med kommunens visionsarbete eller med lokala utvecklingsprogram.

 

 • Sparpoäng ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med målen för kommunens varumärkesarbete.

 

 • En projektbeskrivning ska inlämnas till kommunen.
 • Företag/organistationer startar ett eget stödsparande för projektet i den egna bygden

Källa: www.jak.se

 

Motion 37


Motion om Stödspar

 

21 maj 2014 - Motion till kommunfullmäktige

 

Bakgrund

Kommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus. Alternativ till borgensförbindelse behövs. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar[i]. I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank[ii].

Så här fungerar det
Kommunen öppnar ett konto i JAK Medlemsbank och sätter in en summa pengar.
I kommunen finns ett företag eller organisation som behöver låna pengar. Man gör en ansökan om lån hos JAK Medlemsbank men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt företaget eller organisationen. Därmed minskar företagets/organisationens månadsbetalning.

Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. JAK Medlemsbank gör en sedvanlig kreditprövning. Om och när lånet har beviljats, tillkommer en lånekostnad för företaget/organisationen motsvarande 3 - 4 procent effektiv ränta.

 

Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar.[iii]

 

Ett antal kommuner i Sverige har ett stödsparande i JAK medlembank. I Skellefteå kommun infördes Stödspar år 2007. Hittills har kommu­nen genomfört sju stödsparprojekt, ytterligare tre är under hand­läggning hos JAK.

 

Syfte

Företag och organisationer får möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt.

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Att utvärdera Stödspar konceptet och kriterier för Vellinge kommun.

 

 

Miljöpartiet de gröna i Vellinge

 

 

 

 

Angela Everbäck Jan Björkman


[i] Stödspar är ett stödsparande för lån till lokala projekt. Utgångspunkten är att man vill stödja projekt som är viktiga lokalt. Den som stödsparar (kommunen) får ingen ränta på sina pengar. Istället samlar man sparpoäng som kan överlåtas till de lokala projekten. Sparpoängen tillfaller alltså låntagaren i form av ett lån. Det är banken, och inte stödspararna, som tar kreditrisken.

[ii] JAK medlemsbank är en kooperativ förening som ägs och kontrolleras demokratiskt av de 30 000 medlemmarna. JAK står för Jord, Arbete, Kapital och banken startade som en ideell förening 1965, blev ekonomisk förening 1993 och medlemsbank 1997. Inlåningen är drygt 700 miljoner kronor och medlemslånen uppgår till knappt 700 miljoner kronor.

 

[iii]

Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar. Kommunstyrelsen föreslås ansvarig för att utvärdera om ett sökt projekt uppfyller de lokala kriterierna.

Några utdrag från hur andra kommuner har bestämt:

 • Stödspar är endast för företag/organisationer som har sitt säte inom kommunen.

 

 • Företaget/organisationen har en bred förankring i bygden.

 

 • Företaget/organisationen ska bedriva samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstintresse och med en demokratisk ägarstruktur.

 

 • Sparpoäng kan endast ges till verksamheter vars syfte är att skapa eller bibehålla arbetstillfällen i bygden.

 

 • Sparpoäng ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med kommunens visionsarbete eller med lokala utvecklingsprogram.

 

 • Sparpoäng ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med målen för kommunens varumärkesarbete.

 

 • En projektbeskrivning ska inlämnas till kommunen.

 

 • Företag/organistationer startar ett eget stödsparande för projektet i den egna bygden

 

Källa: www.jak.se

 

[i] http://www.td.gov.hk/en/transport_in_hong_kong/public_transport/minibuse...

 

Motion 36

Motion för Falsterbonäset som biosfärområde[i]

18 april 2014 - Motion till kommunfullmäktige

 

Bakgrund

Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara.

I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden. Det ersätter inte nuvarande skydd.

 Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
Stödja/Samverka projekt, forskning och miljöövervakning.

Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet "långsiktigt hållbar samhällsutveckling" bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.

Biosfärområden i världen kännetecknas av att de har väldigt höga landskapsvärden, både kulturhistoriska och biologiska. Dessa värden värnas samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. I biosfärområden gäller det att ta tillvara på landskapets värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Då ett område uppvisar goda exempel, där nyttjande och bevarande är förenade, kan det bli ett biosfärområde.

Människor som är aktiva i ett biosfärområde gynnas på olika sätt. Det beror helt enkelt på vad de har för yrkesroll, intressen och fritidssysslor. Fördelarna med ett biosfärområde visar sig därför på olika sätt. Även samhället som helhet gynnas av biosfärområden då insatser riktas mot hållbar samhällsutveckling. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. I Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka. Kristianstad vattenrike är ett av Sveriges fem biosfärområden.

Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och skall vara förankrade på regional och lokal nivå. Därefter kan MAB/Unesco ge området officiell status som biosfärområde om det uppfyller kraven. Kommuner, Länsstyrelse och aktörer viktiga för biosfärområdets utveckling, ska uttalat stödja arbetet med att utveckla biosfärområdet.

Syfte

Syftet med att Falsterbonäset blir utnämnt till ett biosfärområde är för att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. I detta inryms även möjligheter generellt för framtida friluftsliv, kulturupplevelser och turism samt det goodwillvärde som skapas för kommunen.

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:                           

Att Vellinge kommun jobbar aktivt för att undersöka möjligheten att göra en förstudie[ii] för bildandet av ett biosfärområde Falsterbonäset.

 


 • De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns idag goda möjligheter att bilda fler svenska biosfärområden. Det finns idag (juli 2013) 621 biosfärområden i 117 länder. Fem av dessa finns i Sverige; Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Kommuner, Länsstyrelse och aktörer viktiga för biosfärområdets utveckling, ska uttalat stödja arbetet med att utveckla biosfärområde.

[ii] Ett område som är intresserat av att bli ett biosfärområde, gör en förstudie för att utreda dess förutsättningar. Förstudien presenteras för Svenska Programkommittén för MAB (Man and the Biosphere programme). När Svenska Programkommittén har bedömt att området har goda möjligheter att bli utnämnt till biosfärområde av Unesco, inleds en kandidatur. Biosfärområden är arrangerade i ett världsomspännande nätverk (World Network of Biosphere Reserves, WNBR) dit forskning inom MAB-programmet riktas. Biosfärområdena blir så förmedlare av kunskap, forsknings- och övervakningsplatser, områden för utbildning och kompetensutveckling, starkt drivna av lokala initiativ. Svenska MAB-programmet fyller många funktioner och vill uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, demonstration av goda exempel lokalt samt utbildning i uthållig kultur- och naturresursförvaltning. MAB-programmet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön, inkluderande globala förändringar, utan också till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. En ledstjärna är samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer och att initiativet till att bilda biosfärområden skall komma från lokalt och regionalt håll. Kommuner, Länsstyrelse och aktörer viktiga för biosfärområdets utveckling, ska uttalat stödja arbetet med att utveckla biosfärområdet.

 

Källor: Naturvårdsverket samt hemsidan för MAB (Man and the biosphere programme) www.biosfaromrade.org

 

 

Motion 35

Motion om Handlingsplan för jämställd tillväxt

15 Februari 2014

Bakgrund:

Nätverket Grid[1], är med i projektet Dubbel kraft vilket är finansierat av Tillväxtverkets program för jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet. I skriften ”Dubbelt Upp – nycklar för jämställd tillväxt”, finns dokumentation av en undersökning i Vellinge kommun. Skriften är framtagen som en inspiration till och uppmaning om ett fortsatt arbete för ett jämställt näringsliv i Vellinge.

Jämställdhet är ett viktigt medel för att tillvarata kompetenser och i detta fall uppnå hållbar tillväxt. En hållbar tillväxt skapas om hänsyn tas till både ekonomi, miljö och sociala dimensioner – där jämställdhet, integration och mångfald är centrala delar. Då detta är en uppmaning från Grid, så gäller det kvinnor och Vellinge.

I analysen av undersökningen som boken tar upp framkom bl a: ” Ett stort behov av att öka kunskapen om jämställdhet och kvinnors företagande och på sikt utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering av tillväxtarbetet i Vellinge kommun.”.

I boken ställs frågan: ”Är man i Vellinge kommun beredd på att anta en handlingsplan för jämställd tillväxt?”

 

Syfte

Något beslut om det kommer att tas fram en handlingsplan är ännu ej fattat. Miljöpartiet vill genom denna motion ge stöd och få ett beslut att en handlingsplan för jämställd tillväxt tas fram.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:

 

Att en Handlingsplan för jämställd tillväxt i Vellinge tas fram.

Miljöpartiet de Gröna Vellinge

Angela Everbäck                                                                                             Jan Björkman                                     


[1] Grid är ett nätverk för företagande kvinnor bosatta eller verksamma i Vellinge kommun och vi har funnits sedan 1999. Nätverkets hjärtefråga är att kvinnor som vill ska kunna driva framgångsrika företag. Det är en förutsättning för tillväxt i vår kommun Vellinge.
Tillsammans vill nätverket verka för stabila, starka och säkra företagande kvinnor i kommunen.

 

Motion 34

Motion om möjligheter till spontankultur och spontanidrott

14 Februari 2014

Bakgrund:

Miljöpartiet vill verka för att Vellinge uppmärksammar nya former för kultur- och fritidsutövande.  Många barn, ungdomar och vuxna ägnar sig åt aktiviteter som är svåra att placera i något av facken idrott, fritid eller kultur. Spontanidrotter som skejt och parkour, olika typer av gatukonst och graffiti, e-sport och roller derby är en brokig skara exempel på aktiviteter som attraherar allt fler utövare utanför de traditionella föreningsverksamheterna.

Syfte

 

Vi ser positivt på alla former av berikande kultur och hälsofrämjande fysisk aktivitet. För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi stärka Vellinges stöd till nya former för kultur, fritid och idrott.  Vellinge har redan en målsättning att jobba för att attrahera både flickor och pojkar till olika områden inom föreningsliv som idrott och konst. Vi vill att detta arbete förstärks genom att även spontanidrott och spontankultur ingår i satsningarna. Spontankultur underlättar dessutom för fler att visa sin konst offentligt.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:

 

Att spontanidrott skall ingå som en del av Vellinges idrottssatsningar.

Att spontankultur skall ingå som en del av Vellinges kultursatsningar.

 

Miljöpartiet de Gröna Vellinge

Angela Everbäck                                                                                             Jan Björkman                                     

 

 

Motion 33

Motion om att Öresund skall bli en marin nationalpark

31 januari 2014. Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Öresund är ett av Sveriges mest intressanta vatten. Det omges av Nordens mest tätbefolkade område samtidigt som det innehåller höga ekologiska värden. Områdets höga miljövärden och särskilda utmaningar gör det lämpligt som marin nationalpark.

 

På många sätt är miljön och naturen i och kring Öresund unik. Kusten rymmer allt från brant klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Däremellan finns även grunda sten- och grusstränder liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet skapar ett koncentrat av många olika naturmiljöer. Således finns här ett unikt marint liv.

 

Sedan 1932 har det av säkerhetsskäl varit trålningsförbud i Öresund. Det har skapat förutsättningar för många arter och miljöer att hållas livskraftiga. Därför finns det idag ett relativt bra fiskebestånd kvar av bland annat sill, torsk och rödspätta. Det går också att hitta fiskarter som haj och rocka. Här finns även viktiga ålgräsängar och musselbanker fortfarande bevarade. Om trålningsförbudet skulle försvinna skulle många miljöer i Öresund vara hotade. Det är också en ständig risk att det olagliga trålfisket breder ut sig. Därför finns skäl att undersöka hur skyddet av ekosystemet i Öresund kan utökas och ytterligare förstärkas.

 

Andra utmaningar som tillkommer är havsnivåhöjningar, fortsatt befolkningsökning och växande intresse för exploateringar. En annan viktig del är att minimera riskerna för fartygsolyckor och dess följder. Öresund är också betydelsefullt för oss människor som rekreationsområde. Allt sammantaget innebär stora utmaningar för områdets ekologiska system; att vara tillgängligt samtidigt som dess naturvärden parallellt måste bevaras för kommande generationer.

 

Syfte

En marin nationalpark skulle lyfta fram och skapa medvetande kring Öresunds viktiga värden.

Naturvärdena är mycket höga och intresset för turismen i och omkring området är stort. Nationalpark som begrepp är känt internationellt, har en hög status, och skulle därför kunna användas för att främja besöksnäringen i regionen. Ett skydd skapar också möjlighet att utveckla turismen under mer hållbara förutsättningar.

 

Öresund finns inte med i den nationalparksplan som Naturvårdsverket tog fram 2008. Ofta avfärdas Öresund som marin nationalpark eftersom området omfattar två länder. Ändå finns aktörer på båda sidor sundet som lyfter fram Öresund som lämpligt område. Det skulle vara betydelsefullt för arbetet om skånska kommunerna längs Öresund ställde sig bakom idén om en nationalparksbildning.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:

 

att Vellinge kommun ställer sig positiva till Öresund som marin nationalpark.

 

 

 

Angela Everbäck                              Jan Björkman

 

Motion 32 

Motion om yttranderätt för insynsplatser i nämnder inom Vellinge kommun

1 Oktober 2012

 

Bakgrund

 

Kommunfullmäktige fastställde den 2010-12-09 att Närvarorätt (insynsplatser) skall gälla, vid sammanträden med nämnder, för förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i aktuella nämnder. Samtidigt beslutades, efter Valberedningens förslag, att närvarorätt (insynsplats):  ”-närvarorätt ska gälla utan yttranderätt”.

Närvarorätt i nämnd regleras i kommunallagen. Enligt denna så får fullmäktige ge förtroendevalda rätt att närvara vid en viss nämnds eller flera nämnders sammanträden. Rätten gäller även tillåtelse att deltaga i överläggningarna och kan dessutom inkludera en rätt att anmäla sin åsikt i ett ärende i en protokollsanteckning.

I Vellinge kommun har man valt att inte tillåta deltagande på ovan nämnda sätt.

Syfte

Mot bakgrund av att insynsplatserna, som de nu är reglerade, ger upphov till att partier med insynspalts inte kan delta alls i nämndernas överläggningar, ställa frågor eller få till stånd en protokollsanteckning. Så är det tydligt att ett parti med insynsplats i en nämnd i Vellinge kommun, inte ges de möjligheter som finns. Vi menar att det bör ges de möjligheter som finns, till ett aktivt deltagande.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

- Att partier med Närvarorätt (insynsplats) i nämnd, ges rätt att delta i överläggningar, ställa frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning

 

För Miljöpartiet de Gröna i Vellinge

Angela Everbäck

Motion 31

Motion om att Vellinge skall inrätta en Social Investeringsfond

2 augusti  2013 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund                                                                                           

Att verka för goda livsvillkor för medborgarna och social hållbarhet är av central betydelse för ett väl utvecklat välfärdssamhälle.

För att förebygga framtida social och ekonomisk marginalisering kan utökade satsningar under de tidiga uppväxtåren göra stor skillnad. Detta kan bli möjligt, via de resurser som kommer genom konceptet med en Social investeringsfond.

En av de vanliga uttrycksformerna för social och ekonomisk marginalisering är att under en lång tid stå utan arbete. Här är unga människor mer utsatta. Ungdomsarbetslösheten är mellan två och tre gånger högre än genomsnittet för befolkningen och andelen unga med låg ekonomisk standard, liksom unga förtidspensionärer har ökat markant de senaste tio åren.

Gemensamt för många människor, vare sig det handlar om långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, missbruk eller kriminalitet, är ofta en misslyckad skolgång. Det handlar om barn som redan en bit upp i skolåldern börjar kosta kommunen resurser för att senare i livet generera kostnader för såväl kommunen som landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och i vissa fall även rättsväsendet. Sett över individens livstid är kommunen oftast en av de stora förlorarna på sina invånares utsatthet.

Enligt beräkningar som presenteras i en SKL – rapport av Ingvar Nilsson från 2010 beräknas kostnaderna för en människa i livslång utsatthet för mellan 10 och 15 miljoner kronor. Satsningar på tidigt förebyggande arbete kan ge mångdubbelt tillbaka i framtida besparingar.           

 

Syfte

Med en social investeringsfond möjliggörs för kommunen att komma ifrån de problem som hänger samman med kortsiktiga kommunbudgetar och stuprörstänkande. Med ett nämndövergripande perspektiv kan förebyggande insatser minska såväl antalet utsatta människor som kommunens kostnader. 

En utgångspunkt kan vara att de medel som kommer till kommunen via AFA under 2013 avsätts som en grund för fonden. Fondmedlen disponeras sedan av de nämnder och verksamheter som behöver utökade resurser för barn och unga. För att sedan fylla på fonden med medel kan en idé vara att nämnder och verksamheter som normalt får bära kostnaderna för de utsatta barnen senare i livet istället kan göra besparingar och därigenom fylla på fonden med nya medel.          

Investeringarna görs i satsningar på främst barn och unga. Ofta handlar det om förstärkningar och utveckling av redan befintliga verksamheter såsom olika stödresurser till barn med svårigheter och problem, samt fritidssysselsättningar.

Genom att ändra tankesättet och se barn och unga som investeringar för framtiden och inte som kostnader under en budgetperiod kan samhället göra stora besparingar i uteblivna kostnader för välfärdstjänster. Med fler satsningar på barn och unga kan vi generera långsiktiga vinster, både ekonomiskt och mänskligt.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att inrätta en social investeringsfond, med medel som kan disponeras av alla kommunala verksamheter, i syfte att användas för investeringar i förebyggande arbete, som kommer Vellinges barn och unga till nytta.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

 

Angela Everbäck                                                                                   Jan Björkman

 

Motion 30

Motion om att Vellinge skall inrätta en lokal barnombudsman

8 maj 2013 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund                                                                                           

Barn och unga har tyvärr ofta få möjligheter att komma till tals. Enligt barnkonventionen ska inget barn diskrimineras och alla barn ges möjlighet till inflytande och delaktighet. I beslutsprocesser är barns röster ofta frånvarande, strukturer för hur barns rättigheter ska stärkas behöver tas fram och tydliggöras. Skolområdet är ett område där alltför sällan barn och ungas röst ges utrymme och uppmuntras. Att barn med ekonomiskt utsatta föräldrar diskrimineras i skolan, när det krävs betalning för aktiviteter, trots att skolan skall vara avgiftsfri är ett exempel på detta. Miljöpartiet har tidigare försökt få gehör för att så inte skall vara möjligt, men den motionen avslogs av de styrande. Vi politiker har ett ansvar för att säkerställa att alla människors rättigheter respekteras. Barns rättigheter behöver stärkas, genom en lokal barnombudsman kan barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet stärkas. Den lokala barnombudsmannen bör placeras under kommunstyrelsen och barns rättigheter stärkas genom bland annat uppföljningsarbete, utbildningsinsatser och direkt stöd till barnen.

 

Syfte

 Barns rättigheter stärks och alla barn kan ges möjlighet till inflytande och delaktighet.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Vellinge kommun inrättar en egen lokal barnombudsman.

 

 Motion 29 

Motion om graffitiväggar i Vellinge kommun.

5 februari 2013 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund:
Graffiti är bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Miljöpartiet ser denna typ av konstart som en möjlighet för fler att visuellt och lätt tillgängligt uttrycka sin konst. Att göra detta lagligt på anvisade ytor kan leda till att vår kommun blir konstnärligt rikare.

Syfte:
För att underlätta för fler att få möjlighet att visa sin konst offentligt, samt att undvika lagöverträdelser föreslår vi att Graffiti målningar uppmuntras genom ”lagliga” och lämpliga graffitiytor. Förhoppningsvis leder detta även till färre, icke önskade,  målningar av denna typ, på platser som då inte är avsedda för Graffiti.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att upplåta lämpliga ytor, inom kommunen, för möjlighet att använd till graffiti målningar.

Jan Björkman                                Dennis Sövgren              Angela Everbäck

 Motion 28

Motion om att Vellinge skall jobba med konceptet Cradle to Cradle.

27 Februari 2013 - Motion till kommunfullmäktige

Cradle to Cradle®, på svenska "vagga till vagga" eller ”cirkulär ekonomi”, är en strategi för hållbar utveckling som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. En strävan för kvalificerad återanvändning. Filosofin går ut på att minimera miljöpåverkan. Där material – precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för jorden och ekosystemen.

Ronneby kommun, har anammat konceptet Cradle to Cradle, genom Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby). Cefur är Ronneby kommuns center för forskning och utveckling inom hållbarhet, där har man särskilt fokus på Cradle to Cradle.

Satsningen, som knyter samman företag och kommunen med olika lärosäten, inspirerar, utbildar och medverkar till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. En annan kommun är Kungsbacka där en inspirationsdag hålls för företag om hur de kan anamma konceptet i sin affärsverksamhet. Den cirkulära ekonomin kommer med all sannolikhet starkt framöver. De som startar nu är föregångare. 

 

Syfte

Vellinge har möjlighet att utvecklas mer hållbart, genom att anamma Cradle to Cradle konceptet. Att på bred front involvera och inspirera både det offentliga, näringslivet och privata området, genom att skapa en positiv gemensam plattform.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Vellinge kommun initierar ett projekt, med syfte att ta fram förslag hur Cradle to Cradle konceptet kan förverkligas i kommunen.
 

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

 

Angela Everbäck                                                                                   Jan Björkman


[i] Källor: Cefur, Ronneby kommun, EPEA, Miljö & Utveckling, Camino, 

Motion 27 om införande av e-petition i Vellinge 

Motion om införande av e-petition i Vellinge kommun

 23 November 2012

Bakgrund

 Undertecknade partier önskar göra det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag. Detta på ett sätt så det kommer fram tydligt och är tillgängligt för alla medborgare som så önskar.

Ett alternativ som gör det möjligt för oss medborgare som gärna använder internet, är att införa ett e-petition system[i]. Möjligheter till assistans bör ges för de medborgare som inte vill använda sig av internet själva.

E-petitioner ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i Vellinges utveckling och på så sätt få förståelse för de demokratiska processerna.

Det ger alla medborgare möjligheten att också engagera sig mellan valen. Man kan genom e-petition både lämna, stödja och följa förslag och se dess resultat. Man kan dessutom ge möjlighet till att e-petitioner som får stort stöd av medborgarna, lyfts in i den politiska processen.

Viktigt är att fastställa om man vill införa e-petitioner för att få en dialog och diskussion eller för att få in färdiga förslag till beslutsprocessen.

Syfte                                                                                                                                                 Att göra det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag, på ett sätt så att det kommer fram tydligt och är tillgängligt för alla medborgare som så önskar. Ett ökat fokus på att få fler människor delaktiga i utvecklingen av Vellinge samt att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten genom att medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen.

                                                                                                                                                       Undertecknade partier föreslår kommunfullmäktige besluta                                                  

Att införa ett system för E-petitioner i Vellinge.                                          

Miljöpartiet de Gröna  Kristdemokraterna                Nya Listan         

Angela Everbäck               Kjell Bornhager                  Rolf Erichs          

 

Motion om Hållbarhetspolicy för Vellinge kommun

16 November 2012

Bakgrund

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. På senare tid har även kulturen lyfts fram som en fjärde pelare i hållbar utveckling; jämbördig med ekonomisk tillväxt, social delaktighet och ekologisk balans

Kommuner har en stor komplexitet avseende verksamhetsområden, styrning och intressentgrupper.  Kommunledningens intresse och prioritering av hållbarhetsarbetet är avgörande för kommunens resultat. I förslag till Vellinge Översiktsplan finns vissa hållbarhetsområden upptagna, men i en så övergripande plan blir det svårt att få någon form av styrinstrument. Med en Hållbarhetspolicy så kan det tydliggöras att det före beslut skall göras en konsekvensanalys, som innebär att man på ett grundligt sätt försöker avgöra, vilka konsekvenser olika beslut och åtgärder får för en hållbar utveckling. Hänsyn kan då även tas till de hälso- och miljö samt sociala konsekvenser som de ger upphov till. Policyn blir då vägledande för prioritering och dessutom ger det möjlighet till en strukturerad uppföljning. Lämpliga utgångspunkter för en policy:

 • De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande. Sociala som trygghet, rättvisa och mångfald.
 • Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar.
 • Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet.
 • Humanistisk och kulturell utveckling
 • Syfte                                                                                                                                                          Skapa en samsyn och generell vägledning genom en Hållbarhetspolicy, för att koppla samman den ekonomiska, den sociala, den miljömässiga och den kulturella dimensionen i hållbar utveckling. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta                                              

 - Att ta fram en Hållbarhetspolicy för Vellinge kommun.

För Miljöpartiet de Gröna i Vellinge

Angela Everbäck

Jan Björkman

Motion 25 Motion om Science Center

MOTION OM SCIENCE CENTER I VELLINGE KOMMUN.

8 augusti 2012 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund
I dagens skola, både grundskola och högre studier, ser vi en vikande trend för matematik och naturvetenskap. För att kunna motverka denna trend och för att Vellinge kommun skall bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap föreslår vi att kommunen utreder möjligheterna att startat ett Science Center. Vi menar att man kan ha Navet i Borås som en form av inspiration, http://www.navet.com/.

Syfte
Centret skall vara med och utveckla Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka befolkningens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.
Centret skall aktivt medverka till att befolkningen får kunskaper och insikter om Hållbar utveckling. 
Vellinges kommun skall bli den kommun som har landets kunnigaste matematikelever.
Centret skall arbeta för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. 
Pedagogerna i Vellinge och kranskommunerna ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling i naturvetenskap, teknik och matematik.
Eleverna skall uppleva naturvetenskap, teknik och matematik som intressanta och roliga ämnen.
Centret bör utvecklas i nära samarbete med näringslivet och Skolverket. Vi föreslår att Vellinge även bjuder in kranskommuner att delta i projektet.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

att göra en utredning om möjligheterna att starta upp ett Science Center i Vellinge kommun.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck
Jan Björkman
Peter Abramo
 

Motion 24 om att Vellinge skall gå med i Biogas Syd

MOTION OM ATT VELLINGE SKALL GÅ MED I BIOGAS SYD.

19 Augusti 2012 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Vellinge kommun har visat ett positivt ökande intresse för biogas projekt. 
I underlaget till Vellinge Översiktsplan – med utblick mot 2050, finns beskrivet att en satsning på biogas skall ske: ”Förbättra infrastrukturen för användare av alternativa fordonsbränslen genom att uppföra tankställen för etanol och biogas i varje kommundel.”
Därutöver finns i ÖP, Bilaga B, Konsekvenser, noterat på Planskissen en ny biogasanläggning i gränsen till Trelleborgs kommun. Kommenterat under ”Redovisning av skattade miljökonsekvenser….” med ”Ev.anläggande av biogasanläggning alt. Gasmottagningsstation.
Kommunen har även visat intresse för det projekt som drivs av Trelleborgs kommun, att jobba med tång som en råvara till att få fram biogas. I Vellinge har vi i likhet med Trelleborg tångmassor som flyter i land längs stränderna.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ola Freij säger i en intervju i Skånska Dagbladet den 2012-03-17, att kommunen är intresserad av att leverera tång även om man inte bygger en egen anläggning.
”– Jag ser det som ett jättebra sätt att lösa problemet med illaluktande tång, samtidigt som man utvinner biogas.”
Att biogas är något som är värt att satsa på, även för Vellinge kommun, är något vi i Miljöpartiet gärna för fram. Det finns allt fler underlag för de positivia effekter som biogas kan ge, inte bara ur klimatsynpunkt. I en nyligen publicerad rapport från Region Skåne, inom ramen för Skånes färdplan för biogas, ”Biogas, tillväxt och sysselsättning - effekter av färdplanen på produktion och från användning”. Så redogörs för biogasens potential för tillväxt och ökad sysselsättning.
Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Trelleborgs kommun tillsammans med 7 andra kommuner i Skåne är med. De övriga kommuner som är med i Biogas Syd är: Hässleholm, Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Eslöv, Lund, samt Simrishamn. Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige. Biogas Syd ska bidra till att skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas Biogas Syd har ett omfattande nätverk inom hela biogasområdet, inom såväl näringsliv, offentlig sektor som universitet. Som medlem/deltagare ges man möjlighet att nätverka med dessa på Biogas Syds seminarier, utbildningar, nätverksträffar med mera..
Biogas Syd erbjuder kompetensstöd inom energi- och biogasområdet. Man kan medverka som expertstöd vid olika arrangemang, vara bollplank vid utredningar och ansökningar mm. Biogas Syd har tillsammans med sina samverksansaktörer möjlighet att initiera, samordna och utveckla biogasfrågan i regionen. Fördelen med en samlad satsning på biogas är möjligheter skapas för en snabbare utveckling av ett hållbart Skåne. Detta sker dels genom att ta vara på och utveckla 
befintliga resurser inom lantbruk och avfallssektor, dels genom att ge skånskt näringsliv möjlighet att utveckla miljöteknik kopplat till biogasområdet. Biogas Syd har kompetens att arbeta med hela spektrumet av aktörer inom biogasområdet alla sektorer, alltifrån praktiker till forskare samt från fordonsanvändning till avloppsvattenrening.
Organisatoriskt är Biogas Syd ett verksamhetsområde inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman. Målsättningen med Biogas Syd är att genom strategisk planering och sitt operativa arbete samordna parternas resurser och skapa ytterligare förutsättningar för biogasproduktion och biogasanvändning i regionen.

Syfte

Vellinge kommun får tillgång till kunskap och nätverk för att kunna jobba vidare med biogas projekt inom kommunen. Kommunen kan inför framtiden lägga en viktig grund för fortsatt utveckling och satsning.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Vellinge kommun skall gå in som samverkansaktör i Biogas Syd.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck
Jan Björkman
 

 

1. MOTION OM SKOLTRÄDGÅRDAR  
 

Bakgrund 
Skolträdgården är ett bra pedagogiskt redskap som skapar förståelse för det ekologiska systemet och dess kedjor av orsak och verkan.

Förståelsen för människans påverkan på klimatet och en önskan hos våra unga att arbeta för att minska denna är livsviktig för framtida generationers möjlighet att leva under samma förutsättningar som vi som lever nu. Skolträdgårdar skapar förståelse för det ekologiska systemet och dess kedjor av orsak och verkan. Den gör dess brukare medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö och inspirerar och hjälper de unga att sätta in sig själva i ett större sammanhang. . 
Känslan för naturen väcks oftast i barndomen, så det är viktigt att ge barnen positiva upplevelser av natur och grönska redan från början. Forskning vid Alnarp visar att barn fick bättre koncentrationsförmåga och motorik i naturlik miljö, samtidigt som mobbning minskade. Skolträdgårdar innebär också att fler vuxna finns tillsammans med barn och unga. 
Preliminär beräkning för kostnader för en skolträdgård bifogas motionen.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att 
avsätta resurser så att de förskolor och skolor som så önskar ska ges möjlighet att anlägga en egen skolträdgård.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman 
Lisbeth Jönsson 
 

2. MOTION OM ATT VELLINGE SKALL STARTA EN SENIORPOOL.

Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Miljöpartiet de Gröna i Vellinge vill gärna att våra seniorers erfarenheter och kunskaper lyfts fram och värderas i högre utsträckning. De har kunskaper som bör tas tillvara och föras vidare. Vi vill skapa plattformar för möten mellan generationer för ett ömsesidigt lärande och utbyte.

Förslag 
Vi föreslår att det startas en seniorpool i kommunens regi. Låt den finnas enkelt tillgänglig på kommunens hemsida och fungera som en mötesplats som underlättar för att skapa kontakter. Där man både kan lägga in önskemål på kommunala områden där man gärna har med våra seniorers specifika erfarenheter och kunskap samt att seniorer kan lägga upp önskemål om vad man kan tänka sig engagera sig i. Det skall självklart bygga på frivilligt engagemang och inte omfatta arbete som redan utförs inom kommunens verksamheter eller som kan utföras av etablerade företag.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Att starta en seniorpool i kommunens regi.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman

3. MOTION ANG. IDROTTSPOLITISKT PROGRAM OCH BRUKARRÅD

Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

På senare tid har man i Vellinge sett en ohållbar tendens med snedfördelning av tider i de olika idrottsanläggningar vi har i kommunen. Det har från flera håll upplevts om orättvist och misstankar har väckts att vissa klubbar har favoriserats.

Denna upplevda orättvisa måste vi i kommunen komma till rätta med och dessutom måste ett helhetsgrepp ang. tankar kring våra idrottssatsningar göras. 
För att säkerställa en god och innehållsrik fritid för alla våra ungdomar som vill satsa på idrott och för att säkerställa att vi har en bra bredd i all vår idrott måste vi dels få till stånd ett idrottspolitiskt program och dels inrätta brukarråd. 
Brukarrådet skall ha representanter från alla föreningar, politiker och tjänstemän. Detta för att skapa en god dialog mellan klubbarna och för att få direkt återkoppling till de folkvalda i kommunen. Det är vår fasta övertygelse att en god dialog främjar en god idrottslig satsning i kommunen.

Miljöpartiet de Gröna föreslår fullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

Att snarast inrätta brukarråd inom idrotten för att skapa en god dialog. Och att genast tillsätta en tvärpolitisk grupp för att börja jobba med ett idrottspolitiskt program. Detta program skall även brukarrådet vara delaktiga i att framställa.

För Miljöpartiet de Gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman 
Peter Abramo

4. MOTION OM ATT INFÖRA MEDBORGARFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE.

Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Vi önskar öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. Närmare 200 av landets kommuner har infört medborgarförslag. Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige. Förslagsrätten tillfaller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt. Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom förslagsrätten ges medborgare vidare möjligheter att påverka den lokala politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda till att engagemanget för kommunal- och landstingspolitiska frågor ökar bland medborgarna

Syfte 
Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom förslagsrätten ges medborgare vidare möjligheter att påverka den lokala politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda till att engagemanget för kommunala frågor ökar bland medborgarna

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att 
medborgarförslag skall införas.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

ANGELA EVERBÄCK 
JAN BJÖRKMAN 

5. MOTION OM ATT SÄNDA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN PÅ KOMMUNENS HEMSIDA.

Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Vi önskar öka medborgarnas möjligheter till att ta del av den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige, på ett lättillgängligt sätt.

Syfte 
Ökad öppenhet leder ofta till ökat engagemang, Det blir transparent och enkelt att följa det politiska området och de beslut som fattas, samt de diskussioner som föregår besluten.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktige sammanträden sänds via kommunens hemsida.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman

6. MOTION OM ATT VELLINGE SKALL ANSÖKA OM ATT BLI EN FAIRTRADE CITY.

Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Idag finns 31 Fairtrade cities i Sverige och intresset ökar hela tiden. 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Syfte 
Vellinge profileras positivt och blir aktiva inom etisk konsumtion. Det involverar på bred front både det offentliga, näringslivet och privata området och kapar en positiv gemensam plattform.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att 
Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman 

 

7. MOTION ANGÅENDE NY RENHÅLLNINGSORDNING

3 November 2010 – Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
I den nya Renhållningsordningen bör klart uttalas att källsortering skall kunna utföras i större omfattning är vad som sker idag. 
Hushållsavfall skall kunna källsorteras och samlas in direkt vid fastigheter och bostäder. Inklusive insamling av matavfall för rötning till biogas. Brännbart, glas, plåt, plast samt organiskt avfall skall kunna sorteras direkt vid fastigheten.

Argument 
Sopsorteringen blir enkel och därmed genomförs den till större grad än idag. Det organiska avfallet kan rötas och bli biogas. Återvinningsstationerna kan läggas ner.

Miljöpartiet de Gröna föreslår fullmäktige besluta 
Att det i den nya Renhållningsordningen preciseras att hushållsavfall skall kunna källsorteras och samlas in direkt vid fastigheter och bostäder. Inklusive insamling av matavfall för rötning till biogas.

För Miljöpartiet de Gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman

8. MOTION OM MILJÖ- OCH KLIMATVÄNLIG (KLIMATANPASSAD) SKOLMAT.

7 januari 2011 - Motion till kommunfullmäktige 
 

Bakgrund 
Vi torde alla vara medvetna om hur viktigt det är med en hållbar matproduktion och mathantering, och vårt gemensamma ansvar att jobba för en hållbar utveckling. En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Kommunen har ett stort ansvar och också möjligheter till att stödja en positiv, mer klimatanpassad utveckling när det gäller skolmaten.

Syfte 
Att skapa fokus och intresse kring mer klimatanpassad skolmat och skolmatens restprodukter. 
Detta bör göras genom tydliga politiska riktlinjer. Genom att det tas fram en policy för skolmaten i relation till miljö och klimat. En policy som innehåller riktlinjer, målsättningar och uppföljningssystem för hur skolmaten i Vellinge kommun kan bli mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad). 
För att få förståelse för matens miljöpåverkan och för vilka konsekvenser en miljöanpassning av matsedeln har, behövs både kunskap och intresse. Kommunen har här en viktig roll och bör erbjuda fortbildning för både kostpersonal och pedagoger.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att 
det skall startas ett projekt för att ta fram en policy för skolmaten i relation till miljö och klimat. En policy med riktlinjer, målsättningar och uppföljningssystem för hur skolmaten i Vellinge kommun kan bli mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad). Till policyn en fortbildning för de yrkesgrupper som omfattas av genomförandet av densamma.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman 
Peter Abramo 
 

9. MOTION OM HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KVALITET PÅ SKOLMATEN I VELLINGE KOMMUN.

7 januari 2011 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Dagens skolmat i Vellinge är av varierande kvalitet och smak. Det skiljer sig med all sannolikhet mellan skolorna när der gäller kvaliteten på skolmaten, och det innebär ojämlika förutsättningar för eleverna. Det har framförts klagomål från skolungdomar i kommunen att maten inte smakar gott eller ser aptitlig ut. Vi vet att skolmaten har en inverkan på barns och ungdomars prestationer i skolan. Får eleverna näringsrik och god mat som äts med välbehag så påverkas säkerligen resultaten i skolan positivt och våra barn och unga mår bättre. 
Vellinge har idag ingen stödjande kostchef som kan hjälpa skolorna, vilket är mycket ovanligt enligt föreningen Skolmatens vänner. Enligt dem har över 260 kommuner valt att ha en kostchef inom kommunen. 
Föreningen pekar även på vikten av tydliga mål och kravspecifikationer för att kunna kvalitetssäkra och utvärdera en måltidsverksamhet. Mål och riktlinjer bör fastställas på politisk nivå med angivande av ambition för måltidsverksamheten i kommunen.

Syfte 
Vi tycker att det skall satsas på ett skolkökslyft, som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Den skall vara tillagad på plats, och erbjuda mer ekologiska, närodlade och rättvisemärkta livsmedel. 
För att kommunen skall kunna erbjuda bra och näringsriktig skolmat så krävs det att alla parter blir inblandade i denna process och att vi kan utarbeta en långsiktig plan för skolmaten i kommunen. Vi ser det också som viktigt att maten blir producerad på plats av kunniga och utbildad personal. Varje skola skall kunna erbjuda sin matsedel framtagen av personal, barn/ungdomar och även föräldrar. Till detta är det även önskvärt att man har en kock på varje skola.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att det skall startas ett projekt för att ta fram en handlingsplan för ökad och jämn kvalitet avseende skolmaten. Vi vill att ambitionen skall vara att ha en kock på varje skola och en stödjande kostchef i kommunen, samt att det skapas forum för skolmaten på varje skola i kommunen.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck 
Jan Björkman 
Peter Abramo 

10 MOTION OM MÖJLIGHET TILL VISTELSETID PÅ FRITIDS.

13 Februari 2011 – Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Barn till arbetssökande, föräldralediga samt till stor del barn till sjukskriven förälder, har idag inte rätt att vistas på fritids alls före eller efter skoltid. Barn till arbetande föräldrar kan vistas på fritids från 6.30 till 18.30. Fritids bedriver en viktig pedagogisk verksamhet och det är här barnen får möjlighet till fri lek och att knyta kontakter utöver den egna klassen. Många barn i skolåldern har ett större behov av lek och gemenskap än vad som tillgodoses genom endast vistelse i skolan. Under fritidsvistelsen har barnen ofta möjlighet till fri lek som är viktigt för deras sociala träning.

Förslag

Vi föreslår att Vellinge kommun gör det möjligt att arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna, med barn som går i skolan, ska kunna välja att låta barnet vistas 10 timmar per vecka på fritids. Med två timmars daglig vistelse på fritids efter skoltid har barnen möjlighet att, beroende på hur verksamheten ser ut, delta i både fri lek och styrda aktiviteter.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Att låta barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna, få möjlighet att vistas 10 timmar per vecka på fritids.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck

Jan Björkman

Dennis Sövgren   

 

 

 11. INTEGRERA MILJÖVÄRDEN I DEN KOMMUNALA BESLUTSPROCESSEN.

13 Februari 2011 – Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Naturen har inte något marknadspris, men bara för att något är utan pris betyder det inte att det är utan värde. 
Den biologiska mångfalden och de tjänster som naturen förser människan med, ekosystemtjänsterna , är centrala för vårt moderna samhälles existens och välfärd. Det är värdefullt att tydligare synliggöra ekosystemens betydelse även i kommunerna. Forskning visar att en hållbar lokal förvaltning av ekosystemen och deras tjänster, är en del av lösningen för att upprätthålla och nå både ökad livskvalitet och hållbarhet på alla nivåer i ekonomin. Hållbara lösningar måste ofta bygga på lokal förankring och kulturell acceptans.

Syfte

Ta fram metoder som passar de förhållanden som finns i Vellinge, för att kunna mäta det monetära värdet av det naturen ger ”gratis” till lokalsamhället. Monetär värdering av miljön är till för att göra naturen synlig så att den kan tas hänsyn till på liknande villkor som många andra faktorer i det dagliga beslutsfattandet. En viktig del är att inventera och uppskatta värdet av ekosystemtjänsterna inom kommunen. På så sätt det blir lättare att uppmärksamma och jämföra med andra värden, som beaktas i det kommunala arbetet.

Förslag

Förslagsvis kan TEEB:s ( the Economics of Ecosystem and Biodiversity) förslag till värdering användas, för att stegvis föra in integrering av ekosystemtjänster i både existerande planering och i budgetprocesser. Den omfattar sex steg:

1. En översyn av vad naturen ger vår kommun och vilka ekosystemtjänster som är centrala. 
2. En värdering av hur värdefulla dessa är. 
3. En bedömning om man kan mäta detta värde i pengar. 
4. Ett klarläggande om vilka ekosystemtjänster som är hotade eller riskerar att hotas. 
5. En genomgång om vem som är beroende av de tjänster som är hotade. 
6. En bedömning av hur ett politiskt beslut kan komma att påverka tjänsterna och i sin tur människorna som är beroende av dem, direkt eller indirekt.

Naturskyddsföreningens rekommendationer till arbetsgång kan vara ett bra verktyg: 
1. Gör minst en pilotutredning för att värdera lokala ekosystemtjänster. 
2. Bjud in den lokala miljöorganisationen och näringslivet för att inleda en dialog om hur natur och miljö påverkar Vellinge. 
3. Beakta både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i den fysiska planeringen. Väg in de samhällsekonomiska fördelarna av ex vis skogens, strandens, parkers, ängsmarkers sociala värden, såsom folkhälsa, turism och människors välbefinnande.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

Att tillsätta ett projekt för att ta fram en modell som passar Vellinge för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck

Jan Björkman

Peter Abramo

Per Stenberg  
 

12. MOTION OM UTVÄRDERING AV NATIONALSTADSPARK I VELLINGE KOMMUN.

7 Maj 2011- Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Nationalstadspark avser ett skyddat område i urban miljö, som har ett riksintresse med stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Inom Vellinge kommun finns Falsterbohalvön som vi menar torde uppfylla de kriterier som krävs och där etablering som nationalstadspark torde vara positivt. Stockholm-Solna i Stockholm blev världens första nationalstadspark då den grundades 1994. Vellinge kommun har möjlighet till Sveriges andra nationalstadspark. Det är riksdagen som beslutar om upprättande av nationalstadsparker, men kommunen kan positivt verka för etablerande. En analys avseende innebörden och möjligheterna med en nationalstadspark på Falsterbohalvön föreslår vi tas fram av kommunen.

Syfte 
Syftet med att upprätta en nationalstadspark I Vellinge kommun är för att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. I detta inryms även möjligheter generellt för framtida friluftsliv, kulturupplevelser och turism samt det goodwillvärde som skapas för kommunen.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en utvärdering beträffande vad det innebär för kommunen och de möjligheterna som kan ges genom att det etableras en nationalstadspark på Falsterbohalvön.

För miljöpartiet de gröna i Vellinge

Jan Björkman 
Angela Everbäck 

 13. MOTION OM ATT TA FRAM EN NY BUDGETPROCESS I VELLINGE KOMMUN

Motion till kommunfullmäktige

27 Maj 2011 - Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund 
Den budgetprocess som används för budgetarbetet i Vellinge kommun, gör det mycket svårt att följa med och känna delaktighet i processen, för alla partier utöver Moderaterna. 
Oppositionspartierna förväntas kunna sätta sig in i rambudgetunderlagen och inkomma med egen budget/yrkanden inom 8 dagar. Eftersom det är en rambudget vi får oss tillsänd, så redovisas inga detaljer och de budgetdialoger som genomförts till grund för densamma, har enbart skett mellan respektive nämnds ordförande, kommunalrådet och berörda tjänstemän. 
Istället önskar vi, att det finns en budgetprocess som redan från start involverar alla partier. Med en gemensam genomgång av förutsättningar och omvärldsanalyser, kan partierna utgå från preliminära ramar/förutsättningar och utifrån dessa framställa egna förslag. Dessa sammanställs i ett gemensamt dokument. Nämnderna bedömer konsekvenserna av samtliga budget förslag, under hela den löpande budgetdialogen. I nämnderna har då samtliga representerade partier möjlighet att framföra sina åsikter. Sedan föreslår Kommunstyrelsen och beslutar vidare Kommunfullmäktige, med beaktande av erfarenheterna från budgetdialogen, om slutliga budgetramar. Därefter kan nämnderna jobba vidare med budgeten under några månader. En sammanställning görs och beslut om slutgiltig budget föreslås sedan av Kommunstyrelsen och fattas i Kommunfullmäktige.

Syfte 
Ge möjlighet till ökat engagemang och transparens i demokratisk anda, då samtliga partier i kommunfullmäktige har möjlighet att följa budgetprocessen från start.

Undertecknade föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Med hänvisning till ovanstående, 
att det skall införas en ny budgetprocess från budget 2013, en budgetprocess som involverar samtliga partier redan från start och fortsatt vidare genom hela budgetarbetet.

Kristdemokraterna Miljöpartiet de Gröna Nya Listan 
Kjell Bornhager Angela Everbäck Rolf Erichs

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: