Naturen, en av våra värdefullaste tillgångar

På ett övergripande plan vill vi verka som ett framtidsinriktat parti med fokus på mänskliga frågor, miljö och positiv utveckling i samklang med naturen.

 • Naturvårdsprogram med åtgärdsplan.

Ger lättillgänglig information och kunskap. Gör den åtkomlig enkel genom en App. Använd programmet aktivt.

 • Integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser. 

För att kunna jämföra med andra värden som beaktas i den kommunala processen. Ta fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som biosystemtjänsterna, naturen och miljön ger i Vellinge kommun.

 • Separat Miljöenhet med tydligt mandat.

Ge förutsättningar för ett positivt starkt miljöarbete.

 • Etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun.

Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena av riksintresse som finns på Falsterbohalvön. Vellinge kommun bör ansöka om att få etablera Sveriges andra nationalstadspark.

 • Övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark.

Inled ett samarbete med staten för att skapa en god naturvårds- och användarplan för skogen, ängs- och våtmarken på det stora område som varit Falsterbo skjutfält.

 • Gör reservatsreglarna mer kända

Skydda våra reservat och öka intresset för dem genom upplysning till medborgare och besökare.

Vellinge som ledande miljökommun. Ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge en möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete.

 • Ökad andel ekologiskt odlad mark.

För en övergripande bättre, giftfriare miljö med levande vattendrag, kust och hav.

 • Bevara och skydda åkermarken.

Produktiv jordbruksmark kan fortsatt brukas. Koncentrera ny bebyggelse till orterna – förtäta.

 • Ökad variation av växter och träd.

Gynnar den biologiska mångfalden och återskapar den vid nybyggnation.

 • Bostadsnära natur

Tillgodose tillgången till natur när nya bostadsområden planeras.

 • Beträdor som en del av friluftslivet.

Nya upplevelseområden genom åkermark som ligger i träda, områden utefter åar och vägar kan användas.

 • Vårda Kulturavet.

Skapar gemenskap och anknytning till kommunen. Lyft fram Kulturmiljöprogrammet och arbetet kring det.

 • Skydda Öresunds känsliga ekosystem.

Verka för att Öresund blir en marin nationalpark. Skapar hållbara förutsättningar för rekreation och turism.

 • Ta fram en miljöguide

Ger ökad kunskap och intresse för vår närmiljö. En enkel checklista över positiva påverkansfaktorer för miljön i Vellinge.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: