Översiktsplanen för Vellinge

Här finner du både vårt yttrande i första remissrundan (2010), samt på den reviderade Översiktsplanen (2012)

Synpunkter och förslag avseende Vellinge översiktplan – med utblick mot 2050

 

Miljöpartiet de gröna i Vellinge har deltagit i 3 samrådsmöten (Karaktärsområde II Hököpinge och Gessie, Karaktärsområde III Jordbrukslandskapet, Karaktärsområde IV Vellinge, Karaktärsområde V Höllviken, Ljunghusen samt Rängs Sand). Därutöver har vi genomgått de visioner och framlagt material avseende Vellinge översiktsplan – med utblick mot 2050, som finns att tillgår via kommunens hemsida.

Det är ett omfattande material och vi är positiva till de väl förberedda samrådsmöten som genomförts.  Vi har eftersökt kompletterande material, bl. a bullerutredningar och energiplan (som enligt miljömålen skulle vara klar 2008) men inte lyckats få fram underlag, detta kan innebära att ett antal av våra synpunkter redan finns behandlade. Vi vill också hänvisa till de områden som i Miljömålsplanen specifikt är upptagna som områden som skall beaktas inom översiktsplanen.

Vi ser fram emot att aktivt delta i det fortsatta arbetet med översiktsplan.

Inledningsvis har vi ett antal generella områden som kommenteras. Därefter specifika kommentarer för respektive karaktärsområde, med utgångspunkt från vad vi i dagsläget har kännedom om via översiktsplanen.

Generella kommentarer och förslag

1)   Miljöpartiet önskar att det ges möjlighet för Vellinge kommuns invånare att aktivt delta i den fortsatta processen och att man gör det enkelt att vara delaktig.  Vårt förslag är att det skapas en internetbaserad portal för översiktsplanen, där arbetets fortskridande finns med och samtliga synpunkter som inlämnats. Att det dessutom via denna portal ges en enkel tillgång till material som det hänvisas till i planen under ”Exempel på befintliga strategiska program, styrande dokument och planer”. På siten ges möjlighet att kontinuerligt lägga in förslag och synpunkter varefter arbetet fortskrider, både från ansvariga för arbetet inom kommunen samt invånarna. Denna typ av portal kan även användas för enklare former av undersökningar bland invånarna om så önskas. Därutöver kan riktade dialoger och projekt genomföras, som till exempel för att involvera ungdomar.

2)   Miljöpartiet anser att en hållbar utveckling för infrastrukturen kommer vara ett viktigt område för att visionerna i översiktsplanen skall kunna genomföras. Med infrastruktur så avses här vägar, trafik, kollektivtrafik, tåg/lightrail, energisystem, elektronisk kommunikation, vatten- och avloppsnät och avfallshantering. Miljöpartiet vill att det tas fram ett övergripande dokument om hur visionerna och planerna i översiktsplanen påverkar kommunens olika infrastrukturområden. Miljöpartiet vill också veta vilka samlade åtgärder som planeras för att avsikterna i Översiktsplanen skall kunna förverkligas och infrastrukturen göras hållbar. En mer genomgående konsekvensanalys bör tas fram nu i inledningsskedet för att säkerställa det fortsatta arbetet.

Vi ser gärna att det skapas och prioriteras utrymme för ”mjuka” transporter. Det är cyklar, fotgängare, skatebords, rullskridskor, barnvagnar, rullstolar, rullatorer etc.

 

3)   Nyckelorden. Miljöpartiet anser att dessa kompletteras med Naturvård och Kulturvård samt Öppenhet.

4)   Karaktärsområden som utgångspunkt i planen ser vi som positivt.

5)   Mycket positivt är idén om att kunna erbjuda en komplett service inom varje karaktärsområde. Funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser i ett och samma område/byggnad skapar levande miljöer och minskar behovet av transporter. Här är det viktigt att tydliggöra var grönområden, torg och parker etc. planeras.

6)   Vi stödjer inriktningen mot småskalighet och brett varierat utbud av verksamheter, service och handel (gärna mer torghandel) framför externa handels- och logistikcentra.

7)   Miljö- och klimataspekterna bör redovisas mer tydligt. Speciellt bör planen visa hur minskad påverkan av och anpassning till klimatförändringar görs.

8)   Minskade utsläpp av koldioxid. Vi saknar en beskrivning av hur man tänker planera för minskade koldioxidutsläpp. Miljöpartiet önskar en beskrivning av hur det i den kommande planeringen för ny bebyggelse också planeras för kollektivtrafik, liksom för gång- och cykeltrafik .

9)   Vägföreningarnas ansvar, uppdrag och de specifika problemställningar, som uppkommer i och med ökad byggnation och förtätning, bör utvärderas i samråd med berörda vägföreningar. Även en generell och förnyad utvärdering om kommunens roll och ansvar gentemot vägföreningarna är önskvärd.

10)               Vid eventuell förflyttning/förändring av förutsättningarna av friluftsverksamheter och ideella organisationers arbete är det av största vikt att dessa är med i fortsatt planering så att tillfredsställande lösningar finns klara för deras verksamhet.  Specifikt gäller detta för verksamheterna kring Höllvikens hamn.  Här behövs lämplig ute- och innemiljö som ge dem möjlighet att bedriva verksamhet med de aktiviteter som är aktuella. Specifikt Ljungens Sjöscoutkår är en organisation vars verksamhet och förutsättningar kan förändras radikalt, om inte en helhetssyn på verksamhetens aktiviteter görs.

11)                Ett fokusområde som behandlar området Marin miljö och stränder i förhållande till kulturvård, natur och fritid saknas i Översiktsplanen. Miljöpartiet menar att ett sådant fokusområde är mycket viktigt för kommunens medborgare, men också att det är viktigt på riksnivå och måste få ett eget utrymme i översiktsplanen. Vellinge kommuns kust- och vattenområde är unika i Sverige och i Europa. Det är därför viktigt att man beskriver hur skyddet av stränderna och strandnära områden, med djur- och växtliv, skyddas. Det kustnära fisket kräver vård av undervattensmiljön. 

12)                Barn- och ungdomsområdet behöver mer specifika planer, speciellt som det är ett fokusområde.  Mötesplatser/lokaler för fritiden och visioner på hur skolträdgårdar kan anläggas är några områden som bör vara med. Det är positivt med planerna på att få ungdomar involverade och delaktiga i planeringen.

13)                De naturskyddsområden som idag finns måste bevaras och vårdas i ett långsiktigt perspektiv, även de direkta närområden som finns bör vara en del av de planerna. Nuvarande skogsplanterade områdens skydd bör stärkas.

14)               Att använda beträdor (åkermark som ligger i träda) för friluftslivet är en god tanke som måste kompletteras med beskrivning av hur de skall anläggas. Vi föreslår att galleriskog av ädellövträd anläggs där så är möjligt. Det ger en mer parkliknande miljö samtidigt som de binder fukt till marken och motverkar jordflykt.

15)                Den goda åkermarken och omfattningen av hur stora arealer som man tänker exploatera för bebyggelse saknas i materialet. Här vill vi ha en mer detaljerad genomgång för hela kommunens jordbruksmark. Miljöpartiet ser helst att det inte är produktiv jordbruksmark som tas i anspråk för bebyggelse. Sydvästra Skånes jordar har högsta bördighetsklass (klass 10 i en internationell skala).

16)                Turistattraktioner och upplevelser bör kompletteras med hur planen utformas för varsam ekoturism. Miljöpartiet anser att en ökad turism inte får innebära en ökad belastning på miljön i Vellinge t.ex. genom ökad bilism. Ökad turism kräver snabba satsningar för utökad kollektiv trafik ut mot det attraktiva Falsterbonäset!

17)                Vindkraftverk omnämns inte alls i planerna, den utredning som gjordes år 2000 ser vi gärna blir uppdaterad. I fokusområdet ”Det goda boendet” finns punkten: ”Verka för energisnåla och miljöanpassade lösningar. Här föreslår vi att mer precisa idéer vad som avses redovisas.

18)                        Begreppet natur bör användas i översiktplanen eftersom det ordet som är vedertaget i planeringssammanhang. Begreppet ”det gröna guldet” är vilseledande och kan ges vilken innebörd som helst. Det gröna guldet kan mycket väl vara en gräsmatta, men det är knappast vad man menar med natur.

19)               Visionen om lightrail till Falsterbonäset stödjer Miljöpartiet framför pågatåg, eftersom pågatåg inte ger samma möjligheter till trafik hela vägen till Skanör och Falsterbo. Planen förutsätter att man bygger en ny knutpunkt vid första rondellen i Höllviken, som kommer att medföra omfattande motortrafik till och från en station. Vi rekommenderar därför alternativ som elbussar, spårbilar m.m. för snabba och hållbara framtidslösningar. Över huvud taget måste planering för kollektiv trafik också innebära en satsning på bättre matartrafik i stora bebyggelser som t.ex. Höllviken. I rusningstid bör en utökad minibusstrafik, som går genom villaområdena, erbjuda snabb transport i rusningstid för medborgarna fram och tillbaka från snabbspårvägen (lightrail).

 

20)                Befintliga miljövärden skall tillvaratas och inte byggas bort enligt planen. Istället skall nya tillföras. ”De befintliga värdena” anser Miljöpartiet att invånarna i respektive karaktärsområde erbjuds möjlighet att definiera, det kan underlätta framtida samråd och planering i samförstånd.

 

Specifikt för respektive Karaktärsområde

Karaktärsområde I  Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

1)   Vi stödjer planen beträffande mer koppling till Vellinge.

2)   I fortsatt planarbete så måste den befogade oron kring konsekvensen av ”delade byar” som medborgarna uttryckte noga beaktas. Specifikt säkerhets- och tillgänglighetsfrågorna.

3)   Viktigt att få med park- och grönområden. Satsa på närparker med lekplatser.

Karaktärsområde II Hököpinge och Gessie:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

1) Vi stödjer planerna övergripande, under förutsättning att lightrail (el alternativ) blir realitet. Satsningen på cykelvägar är positivt.

2) För Gessie villastad bör även planeras in ett cykelstråk (kombinerat ridstråk) mot Höllviken, som går väster om väg 100.

3) Siktstråkens bevarande bör förtydligas. Framför allt i Hököpinge, så utblickarna från de nu befintliga områdena inte försvinner.

4) Vid det planerade mindre centrumet ser vi gärna att det bereds plats för torghandel.

 

Karaktärsområde III: Jordbrukslandskapet:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

1)   Miljöpartiet anser att Skånes mycket bördiga jordbruksmark måste bevaras för framtiden. En precisering av jordbrukets utveckling och behov bör belysas. Ekologiskt jordbruk bör särskilt uppmärksammas.

 

Karaktärsområde IV: Vellinge:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

 

1)   Den ökade biltrafikbelastningen. Miljöpartiet anser att det generellt saknas övergripande strategi och visioner för hur det kan planeras och byggas för att skapa hållbarhet. Speciellt utmed E6:an. Enligt vägverkets egen utredning så räknar man med att det år 2020 kommer att vara 700 000 – 930 0000 lastbilar, som är på väg till eller från färjorna i Trelleborg.

De flesta av dessa passerar Vellinge, via E6:an, i princip alla på genomresa för vidare transport i Sverige. Till detta skall läggas alla lastbilarna som kör inom kommunen, samt en personbilstrafik som beräknas öka med 10 – 50 %, jämfört med år 2006.

Buller- och avgasbegränsning och planer för åtgärder för att minska sådan belastning på boendemiljön måste finnas beskrivet i översiktsplanen. Utredningen som omnämns i planen har vi sökt efter på Nätet men inte lyckats finna.

 

2) Vitaliseringen av centrumområdet i Vellinge stödjer vi och det bör göras med utgångspunkt att grönområde går före parkering om utrymmet är för begränsat för båda. Använd gatuutrymmet mer till mänskliga och gröna utrymmen, med färre bilparkeringar som skapar barriären. Satsa på mer levande ”stadskärna”.

 

3) Jordbruksmarken runt Vellinge tätort behöver skyddas. Tanken på odling som i Toscana kan vara ett sätt att bevara produktiv mark och ge en specifik ”lantlig” prägel.

 

4) Ekobyn önskar vi en mer tydlig definition beträffande, generellt är vi positiva till inriktningen.

 

Karaktärsområde V:  Höllviken, Ljunghusen samt Rängs sand:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

1) Miljöpartiet stödjer strävan att värna tallskogen. Vi menar därutöver att de få fria grönområden som finns området generellt skall bevaras och skyddas.

2) Vi ifrågasätter planerna för utbyggnad av Höllvikens hamn, enligt förelagt förslag. Det marina skyddet för Höllviken gör det olämpligt att planera för bostäder som föreslås i planen.

4)   Vi är generellt tveksamma till de omfattande planerna på utbyggnad i Höllviken och Rängs sand. Dels blir det en alltmer otydlig ”småstadgräns”, dels offras produktiv åkerjord. Nya stadsdelar skapar dessutom flöden av biltrafik in mot kärna., Det blir därför mycket viktigt att organisera en fungerande kollektivtrafik. Det finns risk att småstadskaraktären tynar bort. Karaktärsområdets geografiska spridning riskerar att blir alltför vidsträckt.

5)   Östra Höllviken och planer på en ny stadsdel innebär att både åkermark och rekreationsvärde såsom öppen vy mot vatten offras. Karaktärsområdet och kulturvärdet kring Rabyvägen riskerar förringas och vi är tveksamma till omfattningen av utbyggnaden även mot bakgrund av att Höllviken blir glesare och att den småstadskaraktär som eftersträvas för Höllviken kan tyna bort.

 

6)   Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planerna. Visionen om Höllvikens hamn och planerna för bebyggelse på nuvarande scoutgården innebär bl. a att det blir en omfattande ökning av trafik i området. Speciellt trafik som skall ut och av väg 100, inte minst cyklister och gående, som ofta är barn och unga.  Korsningen väg 100 och Östra Kanalvägen är redan idag olycksdrabbad! Vägverkets mätpunkt strax före kanalen passeras av ca 14 300 fordon per dygn.

Inne i Höllviken centrum är det kaotiskt och det är ofta riskabelt att förflytta sig över Falsterbovägen. Det även vid busshållplats Halör, som saknar övergångsställe. Sänk gärna hastigheten till 30 samt planera för att bilarna generellt måste bli färre inom detta centrala område. Det är viktigt att det skapas och prioriteras utrymme för ”mjuka” transporter, som cyklar, fotgängare, skatebords, rullskridskor, barnvagnar, rullstolar, rullatorer etc.  Hastighetsbegränsning om 50 rekommenderas för väg 100 förbi Höllviken. 

                                                         

7)       Området kring strandpromenaden och ut i Öresund önskar vi blir ett grönt naturstråk framför ett kulturstråk.

 

8)       Kanalområdet utmed naturskyddsområdet. Inga visioner finns beskrivna, enbart muntligt gavs information vid samrådsmötet, där det framkom att tidigare planer på bebyggelse direkt vid Falsterbokanalens kant, inte kommer att vara aktuella i framtiden. Vi menar att det bör finnas med i dokumenten framöver, en tydlighet i avsikterna att inte ta upp dessa planer igen. Benämningen ”prioriterat rekreationsområde” ser vi fram emot en mer specifik beskrivning för.

 

9)       Allmänningen i Ljunghusen måste förbli parkmark och inte bebyggas. Ytorna behövs för att grönområdets karaktär inte skall försvinna. Om man, som planen anger, skall verka för att skydda tallskogen på Näset bör Vellinge kommun inte sälja av dessa kvarvarande rester av allmän mark.

 

10)    Rängs Sand och en fortsatt utveckling mot egen by bör göras så karaktären blir av mer blandad bebyggelse och att det planeras in grönområden och friytor för lek, motion etc. En utbyggnad hela vägen ner till väg 9 och Fredshög leder till att odlingsmark går förlorad.

 

11)    Befolkningstillväxt med en målsättning om totalt +46% inom planeringsperioden för detta karaktärsområde innebär att det är främst i Höllviken befolkningen planeras öka kraftigt. Höllviken som idag har ca 10 400 invånare av karaktärsområdets totalt ca 13 700 invånare, den planerade ökningen innebär ytterligare ca 6 300 invånare i karaktärsområdet. Miljöpartiet hade hellre sett en målsättning för specifikt Höllviken området som ligger närmare 0,5%.

 

Karaktärsområde VI: Skanör och Falsterbo:

(Se även de generella kommentarerna med förslag)

1) Positivt är att översiktsplanen tar utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena för städerna, en mer precis definition vad som avses är önskvärd. Innebär det striktare stadsplanebestämmelser för bebyggelsen?  Vi utgår från att även naturen omfattas av beskrivningen, t.ex. Stadsparken i Falsterbo, flerhundraåriga träd i båda städerna.

2) Falsterbohalvön som nationalstadspark önskar vi beaktas i planen.

3) Tankarna på ett ekologiskt centrum ser vi fram emot mer detaljer för. Vad är ett sådant centrum?

4) Stimulera till åretruntboende i Falsterbo centrum.

5) Planerna för Skanörs hamn ökar belastningen på det känsliga Flommenområdet.

6)  Miljöpartiet efterlyser en mer detaljerad beskrivning av hur planen för Falsterbo Bird Show ser ut. Eftersom det är omnämnt utgår vi från att det planeras specifik markanvändning för detta ändamål. Trafiksituationen och kollektivtrafiksatsningar?

Avslutningsvis vill vi hänvisa till de lokala miljömålen och specifikt de områden som i miljömålen hänvisar till översiktsplan arbetet.

9:5

I översiktsplanen anges områden som utifrån vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem är känsliga för sänkt respektive höjd grundvattennivå.

8:3

Tillämpningen av strandskyddet i kommunen utreds i arbetet med ny översiktsplan.

10:3

Användningen av kustområdet redovisas i översiktsplanen, och bevarandeinriktade planer för kustens kulturarv (såsom strandängar, klitter, badhytter och sommarhus) upprättas.

13:3

Ett lokalt kulturmiljöprogram tas fram, som särskilt redovisar jordbrukets byggda, anlagda och odlade kulturarv samt hur dessa värden ska bevaras och brukas.

14:1

Ny energiplan skall tas fram senast 2008.

Klimatstrategi skall ingå i ny översiktsplan.

14:7

I ny översiktsplan redovisas hur transportbehovet och bilanvändningen i kommunen kan minskas.

14:15

Grönstruktur skall redovisas i ny översiktsplan.

14:23

Bullerfria områden redovisas i ny översiktsplan.

 

2010-07-28, Miljöpartiet De Gröna i Vellinge genom Angela Everbäck, Höllviksstrandsvägen 57, 236 38 Höllviken, 0709-537069

 

                                                                                                        

2. Synpunkter och förslag avseende Vellinge översiktplan – med utblick mot 2050 - mot bakgrund av den reviderade planen

 

Miljöpartiet de gröna i Vellinge tagit del av den reviderade planen: Vellinge översiktsplan – med utblick mot 2050. 

Materialet är överskådligt och genomgripande. Positivt med de möjligheter som getts till genomgång i samband med den reviderade planen.

Vi har även nu (precis som vid vårt yttrande 2010) saknat en del kompletterande material, bl. a uppdaterad bullerutredning, energiplan med klimatstrategi (som enligt miljömålen skulle vara klar 2008 samt luftkvalitetsutredningar). Vi vill också hänvisa till de områden i övrigt som i Miljömålsplanen specifikt är upptagna som områden som skall beaktas inom översiktsplanen. 

Positivt i den nya översiktsplanen är: Temaområde 14 ”God och Hälsosam miljö”, idén om separata bussgator inför spårväg mellan Malmö-Vellinge och Falsterbonäset. Bilpooler, biogas i varje kommundel, beträdor, ändrat namn på tidigare fokusområdet ”vatten, vatten…” till ”Lockande stränder och vatten”, intensifiering av inplantering av ek och i övrigt uppmuntran till trädplantering och minskad avverkning. Ljunghusen och att allmänningen bevaras.

 

Generella kommentarer och förslag avseende reviderade ÖP

Det politiska målet är enligt ÖP att kommunen skall växa hållbart och måttfullt,  Att då lägga ett generellt mål om att befolkningen inte skall öka med mer är 1% per år, menar vi för vissa områden inte är hållbart. Karaktärsområde 5 behöver en annan målsättning, med lägre befolkningsökning , speciellt för att marken inte skall exploateras mer. Vi menar dessutom att det är svårt att få en hållbar infrastruktur i det aktuella området.

 

Nyckelorden. Miljöpartiet anser fortsatt att dessa skall kompletteras med Naturvård och Kulturvård samt Öppenhet.

 

Naturvårdsplan och Grönstrukturplan är mycket positivt att det skall tas fram.

 

Vi ser fortsatt att det skapas och prioriteras utrymme för ”mjuka” transporter. Det är cyklar, fotgängare, skatebords, rullskridskor, barnvagnar, rullstolar, rullatorer etc. 

 

Den natur- och kulturmiljöprogram samt grönstrukturplan som planeras, hade vi gärna sett som en del av den reviderade ÖP. Detta för att få en snabbare och enklare översikt av konsekvenser och möjligheter i ÖP. Såäven Energiplan med klimatstrategi.

 

Översiktsplanen bör kompletteras med exploateringsplaner och de miljöer som är tänkta att tas i anspråk. Översiktsplanen bör innehålla en plan för genomförande av var och hur de miljöer som tas i anspråk ska kompenseras. 

 

Minskade utsläpp av koldioxid. Vi saknar en beskrivning av hur man tänker planera för minskade koldioxidutsläpp.

 

Miljöpartiet önskar en tydligare beskrivning av hur det i den kommande planeringen för ny bebyggelse också planeras för kollektivtrafik, liksom för gång- och cykeltrafik . Samt hur den ökande trafiken på E6 och väg 100 skall hanteras för att få ner utsläpp och dämpa buller.

 

Fokusområdet Lockande stränder och vatten som behandlar Vellinge kommuns kust- och vattenområde är unika i Sverige och i Europa. Det är därför viktigt att man beskriver hur skyddet av vatttenområdet, stränderna och strandnära områden, med djur- och växtliv, ät tänkt. Det kustnära fisket kräver vård av undervattensmiljön.

 

Den goda åkermarken och omfattningen av hur stora arealer som man tänker exploatera för bebyggelse saknas i materialet. Här vill vi ha en mer detaljerad genomgång för hela kommunens jordbruksmark även i ÖP. Miljöpartiet ser helst en nollvision och att det inte är produktiv jordbruksmark som tas i anspråk för bebyggelse. Sydvästra Skånes jordar har högsta bördighetsklass (klass 8-10 i en internationell skala).

 

Hårdgörning av mark ser vi gärna att det inför restriktioner för. Ett kvotsystem hur mycket som får hårdgöras vid anläggande av aktuell tomt/byggnation.

 

Hållbar och bärkraftig utveckling, står nämnt på flera ställen, men det är inte tydligt vad som avses med det och hur det ska påverka Vellinge kommun. Vi saknar hur och vad som menas med detta mer konkret. 

Bebyggelsetyper med 

 

Miljö och hållbar utveckling med hur miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och sociala målen skall uppnås, hade vi gärna sett mer fokus på i planen.

 

Nu finns temaområde 14 (God och hälsosam miljö), vilket är positivt.

 

Enligt Översiktplanen   så skall ”Befintliga miljövärden tillvaratas” och inte byggas bort, samt att nya skall tillföras.

 

Vi vill dessutom hänvisa till de lokala miljömålen och specifikt det lokala kulturmiljöprogrammet som omnämns: 

 

Miljömål 13:3 Ett lokalt kulturmiljöprogram tas fram, som särskilt redovisar jordbrukets byggda, anlagda och odlade kulturarv samt hur dessa värden ska bevaras och brukas.

 

Specifikt för respektive Karaktärsområde

 

Karaktärsområde I  ”Växande robusta byar i backarna utmed järnvägen” - Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie:

 

Vi ser gärna att det även satsas på ”närparker”,  robusta ”närparker” med lekplatser och kullar.  Detta som komplement till de större parkerna som kan bli för svåråtkomliga för speciellt de yngre.

 

Karaktärsområde III: ”Den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar” -  Jordbrukslandskapet:

 

Miljöpartiet anser att Skånes mycket bördiga jordbruksmark måste bevaras för framtiden. Vi ser helst en nollvision och att det inte är produktiv jordbruksmark som tas i anspråk för bebyggelse. Sydvästra Skånes jordar har högsta bördighetsklass (klass 8-10 i en internationell skala). En precisering av jordbrukets utveckling och behov bör belysas. Ekologiskt jordbruk bör särskilt uppmärksammas. Undvik att hårdgöra jordbruksmark.

 

Karaktärsområde IV: ”Den idylliska lantliga staden på Söderslätt” – Vellinge med omnejd:

Den ökade biltrafikbelastningen. Miljöpartiet anser fortsatt att det generellt saknas övergripande strategi och visioner för hur det kan planeras och byggas för att skapa hållbarhet. Speciellt utmed E6:an. Enligt vägverkets egen utredning så räknar man med att det år 2020 kommer att vara 700 000 – 930 0000 lastbilar, som är på väg till eller från färjorna i Trelleborg. 

De flesta av dessa passerar Vellinge, via E6:an, i princip alla på genomresa för vidare transport i Sverige. Till detta skall läggas alla lastbilarna som kör inom kommunen, samt en personbilstrafik som beräknas öka med 10 – 50 %, jämfört med år 2006. Buller- och avgasbegränsning och planer för åtgärder för att minska sådan belastning på boendemiljön måste finnas beskrivet mer i detalj i översiktsplanens konsekvensbeskrivning. Bra med not om stöd till tung trafik via järnväg istället för väg.

 

Utveckla Vellinge mot visionen”odlande matstad”.

 

Ekobyn behöver beskrivas ytterligare och förtydligas vad som avses och konsekvenserna. Placeringen av byn tveksam.

 

Karaktärsområde V:  ”Den tilldragande nya staden i skogen vid stranden” -Höllviken, Ljunghusen samt Rängs sand:

 

Vi menar att ordet ”stad” inte passar för karaktärsområdet. Vi ser hellre satsning på mer närhet och känsla av hav, strand och skog och däribland finns en bebyggelse. 

 

Vi är fortsatt generellt tveksamma till de omfattande planerna på utbyggnad i Höllviken och Rängs sand. Dels blir det en alltmer otydlig ”ortsgräns”, dels offras produktiv åkerjord. Nya ”stads”delar skapar dessutom flöden av biltrafik in mot kärnan. Det blir därför mycket viktigt att organisera en fungerande kollektivtrafik. Det finns risk att ortskaraktären tynar bort. .  

 

Befolkningstillväxtens målsättning inom planeringsperioden som Översiktsplanen  innebär att det är främst i Höllviken som befolkningen planeras öka kraftigt. Miljöpartiet hade hellre sett en målsättning för det specifikt området som ligger på maximalt  0,5%/år, än 1%/år som översiktsplanen anger för  planeringsperioden.

Rängs sand ser vi helst att utbyggnad inte sker från Kämpinge och mot kusten. Trafik/kollektivtrafik situationens påverkan inom området måste bli klarlagt innan fortsatt utbyggnad.

Vi ifrågasätter planerna för utbyggnad av Höllvikens hamn, enligt förelagt förslag. Det marina skyddet för Höllviken gör det troligen olämpligt att planera för bostäder som föreslås i planen. Eftersom planen visar att det är i kanal områdets inlopp det planeras att fyllas ut, så är osäkerheten avseende konsekvenserna inte klarlagt.

Det är positivt att själva hamnområdet restaureras och görs till ett område attraktivt för många. Därutöver så kommer den fria sikten och möjlighet till att vistas inom området begränsas.

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planerna. Visionen om Höllvikens hamn och planerna för bebyggelse på nuvarande scoutgården innebär bl. a att det blir en omfattande ökning av trafik i området. Speciellt trafik som skall ut och av väg 100, inte minst cyklister och gående, som ofta är barn och unga.  Korsningen väg 100 och Östra Kanalvägen är redan idag olycksdrabbad! Vägverkets mätpunkt strax före kanalen passeras av ca 14 300 fordon per dygn

 

Området kring strandpromenaden och ut i Öresund önskar vi blir alltmer ett grönt naturstråk framför ett kulturstråk.

 

Kanalområdet utmed naturskyddsområdet. Bra att det inte planeras för byggnation utmed kanalen. Det område som idag omfattas av Sjöscoutkårens verksamhet, som i planen planeras för bostäder, utgår vi från att det är den idag befintliga ytan som omfattas. 

 

Östra Höllviken: Planerna på en ny omfattande ”stadsdel” i östra Höllviken innebär att Höllviken blir glesare och den ortskaraktär som eftersträvas för Höllviken kan tyna bort. 

Det blir en alltmer otydlig ”ortsgräns”, dessutom offras produktiv jordbruksmark och rekreationsvärde såsom öppen vy mot vatten och landskapet. Stigande havsnivåer påverkar området. Den nya ”stadsdelen” skapar dessutom flöden av trafik in mot kärnan i Höllviken, på vägar som redan idag är tungt belastade. Det finns risk att ortskaraktären tynar bort. 

Istället blir det ett område som blir alltmer utglesat. Utglesning ökar restider och trafikmängd och avstånden blir längre mellan de olika funktionerna som boende, arbete, kultur och handel. Stadsutglesning anses av många debattörer och forskare ha stora effekter på människan och miljön genom att utglesningen leder till exploatering av stora markområden som annars kan användas för jordbruk, grönområden etc. Stadsutglesning genererar ett bilberoende som leder till ökade utsläpp, ökat buller och ytterligare markexploatering. 

 

Miljö- och klimataspekterna bör redovisas mer tydligt. Speciellt bör planen för östra Höllviken visa hur minskad påverkan av och anpassning till klimatförändringar görs.

 

Enligt den Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer som är framtagen, visas tydligt att delar av östra Höllviken istället bör tillvaratas och utvecklas till rekreationsområde i större utsträckning än planen visar. Vi förordar att området från Rabyvägen till Kungstorpsvägen anpassas och nyttjas till bevarande av åkermark och öppna vyer, till större del än planen visar. Ett ev rekreationsområde i anslutning bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i. 

Området i direkt anslutning, söder och norr om skolan menar vi kan bebyggas.

 

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planen. 

Kungstorpsvägen är redan idag hårt belastad, området kring det befintliga köpcentret är en mycket trång sektor; Tung trafik till köpcentret, personbilar, bussar, cyklister och gående på väg till-från köpcenter området, skola och för vidare färd in mot Höllviken centrum . Även Falsterbovägen genom Höllvikens kommersiella områden är hårt trafikerat redan idag, samt de två rondeller som bildar infarten från väg 100 mot Falsterbovägen och Kungstorpsvägen. 

Planerna att anlägga en väg från Kämpingevägen, förbi skolan och in på Kungstorpsvägen kommer ytterligare att belasta aktuellt område. 

Kämpingevägen är också redan idag hårt trafikerad och den redan antagna planen om att anlägga en ny väg från Kämpingevägen mot Skegrievägen, kommer påverka situationen ytterligare. 

Vi menar att den ”silande” trafiken som omnämns i planen torde bli mer omfattande, både i aktuellt område och genom Höllviken generellt.

 

Planering för kollektiv trafik måste innebära en satsning på bättre matartrafik. I rusningstid förordar vi en utökad minibusstrafik, som går genom villaområdena generellt i Höllvikenområden, erbjuda snabb transport till den ”normala” kollektivtrafiken.

 

Den planerade spårtrafiken ligger tyvärr långt fram i tiden. Att anlägga fler pendlarparkeringar vid infarten till Höllviken i kombination med befintligt köpcentrum ger inte den karaktär av ”Nya staden i skogen vid stranden” som Översiktsplanen anger.

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

Karaktärsområdet och kulturvärdet kring Rabyvägen förringas. Att anlägga vägar via Rabyvägen och att låta Rabyvägen bli en mer belastad väg menar vi inte är förenligt med intentionerna om bevarande av kulturarv.  Miljöpartiet förordar att för området från Rabyvägen mot Kungstorpsvägen och Kämpingevägen avslutas byggnation efter skolan. Detta bevarar den öppna karaktären och de viktiga siktlinjerna som idag är en del av Höllvikens positiva särprägel.

 

Ett strövområde från Stora Hammars kyrkby längs Foteviken ut mot havet i norr, är positivt och ger möjlighet till rekreation och upplevelser som stärker områdets karaktär. Det bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i. 

 

Karaktärsområde VI: Skanör och Falsterbo:

 

Falsterbohalvön som nationalstadspark önskar vi beaktas i planen.

 

Falsterbo skjutfält som rekreationsområde och ekologiskt centrum är bra. Behöver konkretiseras och skyndsamt tas fram Skötsel och bevarandeplaner.

 

Infarten mot S&F, bör vara av naturkaraktär och synliga p-platser och verksamheter undvikas.

 

2012-06-11, Miljöpartiet De Gröna i Vellinge 

genom Angela Everbäck, 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: