Våra svar till Sydsvenskan

Här kan du ta del av våra tankegångar och områden vi tänkte föra fram om vi fått tillfälle att medverka i debatten.

 

Ska Vellinge byggas ut?

 

Det är Översiktsplanen som är tydligt vägledande för hur byggnationen planeras i Vellinge kommun. Vi i Mp har lämnat in många synpunkter vid remissbehandlingen kring delar av den nya Översiktsplanen. Många handlar om var vi INTE stödjer en utbyggnad som den beskrivs i ÖP. Det gäller Östra Höllviken och planerna på en villamatta. Det gäller Falsterbokanals området, det gäller Ljunghusen, Hagarondellen m m. 

Men det vi reagerat på och vill ha svar av er övriga partier är målet om hur den planerade Befolkningstillväxten påverkar Höllviken. Den innebär att det för Höllvikens del planeras en kraftig ökning. För Höllviken som idag har ca 10 400 invånare av karaktärsområdets totalt ca 13 700 invånare (det omfattar Höllviken och Ljunghusen), så innebär den planerade ökningen ytterligare ca 6 300 invånare i karaktärsområdet och då blir det främst i Höllviken. Vi i Miljöpartiet har i våra yrkanden fört fram en lägre målsättning för specifikt Höllviken området, med max som 0,5% över åren – om ens det kommer att vara möjligt. Eftersom vi inte fick stöd från något annat parti när det gäller detta så är Vår fråga till er alla: Kommer ni fortsätta ge stöd för denna omfattande utbyggnad av Höllviken om ni kommer få mer att säga till om under nästa mandatperiod?

Vi behöver Öka byggandet av hyreslägenheter och andra typer av boende som passar äldre och yngre. Kommunen måste gå i täten och dels bygga själv och dels besluta om planer med hyreslägenheter i tätorterna och gärna med blandad funktion så service och affärer finns i samma hus. 

 

Varför stängs nya svenskar ute?

 

Vi vill ha ett humant Vellinge. Ett Vellinge som tar ansvar och som INTE kastar ut de ensamkommande flyktingbarnen från kommunen bara för att de fyllt 18 år. Vi i Mp har fått nej från de styrande och från SD när vi yrkat att vi skall teckna avtal för att kunna ta emot 10 vuxna, så att det även blir möjligt att bo kvar för de barn som kommer. Skall Vellinge fortsätta vända ryggen åt både de som behöver oss, och övriga Sveriges kommuner som jobbar hårt för att hjälpa? Carina, ni sa 2013 att ” Vi kan inte göra det på ett bra sätt i nuläget”.  För oss i Mp är detta ofattbart och Mp:s fråga till Moderaterna är: Vad har ni gjort sen 2013 för att se till att vi i Vellinge framöver kan vara med och ta ansvar? Eller tänker ni fortsätta skylla på att ni inte klarar det i nuläget och fortsätta att göra ingenting?  Och till alla partierna - hur kommer ni agera de kommande 4 åren i denna fråga?

Varför menar ni att vi i Vellinge inte skall tar ungefär ett lika stort ansvar som genomsnittet i Sverige? 

 

Vad behöver skolan och äldreomsorgen?

 

De skolbarn som behöver särskilt stöd måste få det. Och de måste få det nu! Vi vet alla att det inte ges de pengar som behövs för detta, att rektorerna inte fått gehör för det de behöver till sina barn och unga. Att de styrande sagt nej vet vi, att ni övriga partier INTE prioriterar detta redan nu är uppenbart. Ingen av er har tydligt talat om hur ni vill hantera detta och hur ni skall få medel till det under nästa år. Ni pratar om besparingar på andra ställen. Vilka då menar ni mer exakt och hur menar ni att det skall kunna ge de resurser som behövs redan nästa år? Vi i Mp tror och hoppas att alla medborgare i Vellinge vill och förstår hur viktigt det är att snabbt ge det stöd barnen behöver och vi har därför bett om 20 öre till i skatt som huvudsakligen öronmärks till barn och unga nästa år. Hur tänker ni övriga partier se till att detta stöd kan ges med start från nästa år. 

 

På vilket sätt kommer kommunen framgent att se över pedagoger och rektorers arbetsbörda? Hur skall man lätta det administrativa arbetet för pedagoger och därmed ge mer tid till eleverna?

Har man någon tanke på att kommunövergripande se över den pedagogiska bedömningen så att man kan få en likvärdig ”bedömning för lärande” över hela kommunen. Som det ser ut nu behöver pedagogerna mer tid och stöttning för att på allvar kunna ha en formativ bedömning. Att man gör en kommun utbildning i ”bedömning för lärande” där alla enheter jobbar med samma sak och att man är noga med att man jobbar för att göra en likvärdig bedömning i alla skolor. Alltså en kommungemensam fortlöpande fortbildning.

Säkra sysselsättningen för unga.

Generellt när det gäller barn och unga så behöver vi satsa mer. Vi har därför föreslagit en skattehöjning om 20 öre, där den största delen öronmärks till våra barn och unga. Fler unga skall ha möjlighet till feriejobb, de barn och unga som behöver stöd skall kunna få detta. Ge möjligheter till spontanidrott och spontankultur. Förlängning av fritidsgårdsverksamheten. Bli testkommun för att låta 16 åringar rösta i kommunvalet.

 

Äldreomsorgen

 

För att vi skall kunna få rätt personer på rätt plats och i rätt tid inom äldreomsorgen så behövs det mer specificerade upphandlingar och uppföljningar kring detta. Exempelvis så får INTE en ökad nattbemanning innebära att det är färre personal på dagen. Det är till exempel mycket viktiga att värna tryggheten både på dagen och natten i våra demensboenden.

Vi måste också sätta fart på att bygga det som efterfrågas. Tyvärr fick vi i Mp inget stöd alls av er övriga partierna när vi yrkade att det skulle byggas s k korridorboende med gemensamhetsytor i Herrestorp. Alla ni andra partier gav stöd till planen att det skulle byggas villor på den mark som kommunen äger. Vi undrar därför dels varför ni prioriterar villor framför möjligheterna till att bygga och kunna erbjuda boendeformer som gör det möjligt för våra seniorer att kunna välja andra möjligheter till boende?

 

Satsa på boendeformer som passar när man vill lämna eget boende, men inte behöver ett vårdboende. Stöd till alternativ som Systerbilen.

 

Vägföreningar, vem vill ha dem?

 

Det finns vägföreningar är föregångare i hur en lokal väg skall skötas och som vill ha möjlighet att INTE ha kommunal standard för sin väg. Här är närdemokratin och möjligheten för de boende att vara med och utforma vägar och skötsel som man själv önskar mycket viktig. Men alla vägföreningar som vill skall självklart kunna ombildas till kommunala vägar. Och alla vägföreningar som vill ha kvar sin självbestämmanderätt men vill ha stöd och råd skall kunna få detta. 

Denna fråga är så omfattande och Då det inte finns en tydlig åsikt generellt bland medborgarna, kring vägföreningar i Vellinge kommun, är det angeläget med ett mer genombelyst underlag inför ett beslut. 

För att få ett välgrundat underlag hur medborgarna generellt ser på framtiden för vägföreningar så föreslår vi en rådgivande folkomröstning i kommunen. Denna bör vara upplagd så, att den även ger svar på hur medborgare som idag är medlem i en vägförening önskar ha det i framtiden. Kan ni övriga partier tänka er att stödja en rådgivande övergripande folkomröstning för att få lite mer tydlighet i de frågeställningar som rör vägföreningarna? 

 

Varför ska väljarna rösta på ert Miljöpartiet i kommunvalet? 

 

   Vår positiva framtidsinriktade politik som ger Vellinge en bättre miljö med fokus på att kommande generationer skall kunna njuta av vår natur, djur och hav. Att alla skall ha möjlighet till ökad delaktighet och gemenskap. Nya innovativa företagsidéer, fler kvinnliga företag, naturturism. Ökat stöd och satsningar på barn och unga.

 

Fokusområden

 

   1: Att barn och unga får den stöd och hjälp som behövs men idag inte alltid ges.

 

   2: Bli en ledande miljökommun med hållbar utveckling i fokus

 

   3: Äldres erfarenheter och kunskap ges möjlighet att skapa gemenskap över generationerna

 

   4: Levande orter med förbättrad kollektivtrafik

 

   5: Utveckla småföretagandets möjligheter

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: