Vad vi vill i Vellinge

Miljöpartiets närvaro har inneburit ett ökat fokus på Miljö/Natur/Klimat/Hållbarhet och Mänskliga frågor med fokus på våra barn och seniorer samt Ökat medborgarinflytande. Sedan Miljöpartiet åter blev representerade i kommunen för 8 år sedan, så har vi lagt fram över 60 motioner varav 30 har relaterat till miljö och klimat och 20 till ökat stöd och inflytande för våra invånare.

områden vi jobbat/jobbar för och hur det gått.  Miljöpartiets närvaro har inneburit ett ökat fokus på Miljö/Natur/Klimat/Hållbarhet och Mänskliga frågor med fokus på våra barn och seniorer samt Ökat medborgarinflytande. Sedan Miljöpartiet åter blev representerade i kommunen för 8 år sedan, så har vi lagt fram över 60 motioner varav  30 har relaterat till miljö och klimat och 20 till ökat stöd och inflytande för våra invånare.  Vi har lyckats med att få mer fokus på vår miljöMiljöpartiet prioriterade och lovar fortsatt att vi ska jobba hårt för 3 viktiga områden:  1. Miljön-  Att göra Vellinge till en ledande miljökommun. Och värna våra natur- och kulturvärden. 2. Hållbar utveckling – Som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet och genom detta utveckla kommunens attraktion för våra invånare, företagare, turister och nya medborgare.3. Ökat medborgarinflytande – med en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna så skapas möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer.För oss är det viktigt att när vi tillgodoser våra behov idag så ska det ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  Det innebär två saker: Dels att all verksamhet i kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att påverka människor och miljö både på kort och på lång sikt. Dels att varje generation ska betala för sin egen välfärd och konsumtion. Hur har vi då lyckats? Mot bakgrunden att det är ett parti som styr helt själv i vår kommun, så är våra möjligheter till reell påverkan inte så stor. Vi kan ta fram egna förslag genom motioner och vi kan försöka få igenom ändringar och tillägg i underlag till beslut som se styrande tagit fram. Av de över 55 motioner och alla yrkanden som vi tagit fram, så är det några stycken som fått gehör. Bland annat att ekosystemtjänster ska utvärderas och vara en del av beslutsprocesserna, en Seniorpool och Jämställt företagande. Därutöver har med tiden saker genomförts, även om vår motion fick ett nej. De flesta förslag vi lämnat, har fått ett negativt mottagande av de styrande, speciellt de som handlar om att öka möjligheterna till ökat medborgarinflytande och att vi ska sätta vår miljö i fokus genom en Nationalstadspark, Marin nationalpark och Marint center samt jobba för att minska användningen av skadliga kemikalier. I många år har vi jobbat för att vi ska ha en kommunekolog, att skolan ska vara fri från avgifter så alla kan delta i utflykter etc. Vi jobbar också för en öppen och välkomnande inställning till ensamkommande och nyanlända. Vi ger inte upp och vår slogan från valet gäller ännu: "Vi lovar inte guld, men gröna värden!" • Integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser.  (bifallen motion)Vi vill att det ta fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som naturen och miljön ger i Vellinge kommun. Då blir det lättare att jämföra med andra värden, som beaktas i den kommunala utvecklingen.  • Etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun (avslagen motion)Vi vill att Vellinge kommun skall ansöka om att få etablera Sveriges andra nationalstadspark. Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena, av riksintresse som finns på Falsterbohalvön.  • Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city (avslagen motion)Vi vill att Vellinge skall bli en Fair Trade city. Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling.  • Övergripande plan för Falsterbo skjutfält (besvarad motion)Vi vill att Vellinge initierar och samarbetar så Falsterbo skjutfält får en skötsel- och bevarandeplan. Tillsammans med en rekreations- och pedagogisk upplevelseplan kan det bli ett värdefullt projekt och kommunen har en viktig roll för att en sådan tas fram.  • Inför Medborgarförslag och e-petition (avslagen och besvarad motion)Vi vill att det ges möjlighet till ökat inflytande från medborgarna och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. Medborgarförslag och e-petition är några av ett antal möjligheter till ökat inflytande. • Bli samverkans aktör i Biogas Syd (bifallen motion)Vi vill att Vellinge kommun ges tillgång till kunskap och nätverk för att kunna jobba vidare med biogas projekt inom kommunen. Genom att ingå i Biogas Syd får man detta.  • Barn har rätt till en giftfri tillvaro/Utfasning av kemikalier (besvarad motion)Vi vill ge barnen i Vellinge en giftfri miljö. Vellinge kan göra en stor insats genom utfasning av kemikalier. Som inköpare skall kommunen kräva att produkterna ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. • Skolträdgårdar som en pedagogisk, upplevelse och trivsel möjlighet  (besvarad motion)Vi vill att våra barn skall bli kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge, så skapas förståelse för det ekologiska systemet. En tämligen enkel åtgärd som kan engagera mer och få fler vuxna på våra skolor. • Seniorpool som skapar värdefulla möten över generationerna (bifallen motion)Vi vill skapa plattformar i Vellinge, för möten mellan generationer för ett ömsesidigt lärande och utbyte. Våra seniorers erfarenheter och kunskaper kan lyftas fram och värderas i högre utsträckning. De har kunskaper som bör tas tillvara och föras vidare.  • Möjlighet till vistelse på fritids (avslagen motion)Vi vill att alla barn i åldern 6–12 år ska behandlas lika och ha rätt till skolbarnomsorg, oberoende av vad föräldern gör.  Barn ska inte gå miste om en viktig verksamhet och sitt sociala sammanhang för att föräldrarna blir utan arbete. Barn får aldrig komma i kläm • Miljöcertifiering av Vellinge kommun (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Miljöarbetet borde vara en naturlig del av verksamheten i stort. Ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge en möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete • Fossilbränslefritt Vellinge år 2020 (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat ett aktivt arbete för miljön och klimatet. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljö och klimatet samt stärker Vellinge kommuns varumärke, inom området miljö, natur och klimat. • Deltagande i Miljöfordonsdiagnosen (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat miljöbättre fordon och drivmedel. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat. • Science center i Vellinge (avslagen)Vi vill att Vellinge kommun skall bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap, genom att startat ett Science Center. Detta ger möjlighet till ökat intresse till att studera i Vellinge. • Hållbarhetspolicy i Vellinge (besvarad)Vi vill att det skapas en samsyn och generell vägledning för alla Vellinges ansvarsområden, för att skapa goda förutsättningar för hållbarhet. Genom att ta fram en Hållbarhetspolicy, som kopplar samman den ekonomiska, den sociala, den miljömässiga och den kulturella dimensionen i hållbar utveckling.   • En avgiftsfri skola (avslagen motion)Vi vill att alla barn skall kunna vara med. För att kunna garantera att inga barn/familjer hamnar i situationen att inte kunna delta i olika evenemang inom skola och förskola vill vi att det upprättas en policy för att kunna garantera en helt kostnadsfri skola. • Vellinge bli en klimatkommun (bifallen motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Genom att gå med i föreningen Klimatkommunerna så skapar möjligheter att hitta olika samarbetsprojekt där kommunernas resurser kan utnyttjas på bästa sätt • Motion om att ta fram en ny budgetprocess för Vellinge (besvarad och delvis genomförd motion) • Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida (besvarad och genomförd motion) • Motion angående ny renhållningsordning (besvarad motion och delvis genomfört)Kommunen ska som målsättning att det blir enklare att uppnå en ökad källsortering.  • Motion om klimatanpassad skolmat (besvarad motion)Vi vill att det tas fram En policy som innehåller riktlinjer, målsättningar och uppföljningssystem för hur skolmaten i Vellinge kommun kan bli mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad) • Motion om handlingsplan för ökad kvalitet skolmat (besvarad motion delvis genomfört)Vi vill att det skall satsas på ett skolkökslyft, som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Den skall vara tillagad på plats, och erbjuda mer ekologiska, närodlade och rättvisemärkta livsmedel. • Motion om yttranderätt för insynsplatser i nämnder inom Vellinge kommun (bifallen och genomförd)  • Inrätta en lokal barnombudsman (avslagen motion)Våra barns rättigheter behöver stärkas och genom en lokal barnombudsman kan barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet stärkas.  • Graffiti väggar upplåts (avslagen motion)För att underlätta för fler att få möjlighet att visa sin konst offentligt, samt att undvika lagöverträdelser. • Cradle to Cradle projekt startas (avslagen)Skapa hållbarhet och möjligheter. Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. • Inrätta en Social Investeringsfond (avslagen motion)Med syfte att användas för investeringar i förebyggande arbete, som kommer Vellinges barn och unga till nytta. • Gör Öresund till en marin nationalpark (avslagen motion)För att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. I detta inryms även möjligheter generellt för framtida friluftsliv, kulturupplevelser och turism samt det goodwillvärde som skapas för kommunen.Nationalstadspark avser ett skyddat område i urban miljö, som har ett riksintresse med stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Inom Vellinge kommun finns Falsterbohalvön som vi menar uppfyller alla de kriterier som krävs och där etablering som nationalstadspark skulle vara positivt.• Ge ökade möjligheter till spontankultur och spontanidrott (avslagen motion)För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi stärka Vellinges stöd till nya former för kultur, fritid och idrott.  Vellinge har redan en målsättning att jobba för att attrahera både flickor och pojkar till olika områden inom föreningsliv som idrott och konst. Vi vill att detta arbete förstärks genom att även spontanidrott och spontankultur ingår i satsningarna. Spontankultur underlättar dessutom för fler att visa sin konst offentligt.  • Tag fram en Handlingsplan för jämställd tillväxt (bifallen motion)Jämställdhet är ett viktigt medel för att tillvarata kompetenser och i detta fall uppnå hållbar tillväxt. En hållbar tillväxt skapas om hänsyn tas till både ekonomi, miljö och sociala dimensioner – där jämställdhet, integration och mångfald är centrala delar. Då detta är en uppmaning från Grid, så gäller det kvinnor och Vellinge.• Gör Falsterbonäset till ett Biosfär område (avslagen motion)Samtidigt ser vi många möjligheter med att hela Falsterbonäset, eller kanske ett ännu större område inom Vellinge kommun, blir ett biosfärområde; Ordet biosfär betyder ju allt levande på jorden. Vår vision är att i ett framtida biosfärområde tar vi tillvara samtliga resurser, såväl natur som kulturella förutsättningar. Den kunskap som finns hos våra olika föreningar kommer att vara oerhört värdefulla. Vi ser att det kan leda till hållbar utveckling med levande samhällen, blomstrande ekonomi och ökad turism. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. I Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka.• Stödspar (avslagen motion)Kommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus.  Alternativ till borgensförbindelse behövs. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar .  I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank .  • Starta ett pilotprojekt buss (avslagen motion)• Underlätta för medborgarna att nå olika delar av kommunen och stimulera till att åka kollektivt istället för att använda bilen. Initiera ett pilotprojekt med Skånetrafiken om ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av Vellinge kommun• Jobba med projektet Häst (avslagen och besvarad motion)Skapa en bred plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv” i Vellinge kommun.• Gör ett samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige (avslagen motion)• Skapa en kommunal skyfall/översvämningsfond (bifallen motion)Vi behöver jobba med olika åtgärder, både inom kommunen och genom att informera och ge stöd till våra medborgare så de själva kan vidta förebyggande åtgärder. Vi behöver också avsätta pengar så det finns medel och inte som nu att hela årets (2014) rörelseresultat påverkas så vi får ett negativt utfall. Om det skall vara en ”översvämnings/skyfallsfond” eller en annan form av långsiktig avsättning av medel, som kan användas vid denna typ av händelser önskar vi få belyst. • Starta en kommunövergripande arbetsgrupp, mot bakgrund av lärares och rektorers arbetsbelastning. (avslagen motion)• Gör en inventering av Asbest i Vellinge (motion)Inventera de kommunala fastigheterna som kommunen äger, men även de fastigheter som det bedrivs verksamhet i som kommunen är ansvarig för. Att förekomma bekymmer och kunna ta rätt beslut innan det är försent. Det är av yttersta vikt när det gäller asbest att man gör rätt från början så att man kan slippa oron i sin arbetsmiljö och boendemiljö. Efter genomförd inventering har man överblick över eventuella risker vid planering inför stora som små renoveringar, om-och tillbyggnader. • Inför Medborgarbudget i Vellinge (avslagen motion)Få Vellinges medborgare att delta och engagera sig i kommunens utveckling samt att involvera medborgarna i prioriteringar kring de resurser och områden som kommunen ansvarar för. Genom medborgarbudgetarbete skapa ett ökat medborgarinflytande. Genom att starta med något/ra områden och därefter jobba fram en modell som är lämplig i Vellinge. • Tag fram underlag för Barnkonventionen och genomförande i praktiken i Vellinge (besvarad motion)Det skall bli tydligt hur Vellinge jobbar med barnkonsekvensanalyser, och hur barn och ungas erfarenheter och idéer ges ökade möjligheter till inflytande• Jobba för ett Marint Science Center i Vellinge kommun (avslagen motion)• Begränsade jaktområden i  kommunen (avslagen motion)I linje med de utökade satsningarna på naturturism, låta detta vara prioriterat och jobba för utökade möjligheter till naturupplevelser. Våra invånare och besökare skall kunna uppleva naturen och röra sig så fritt det går.  • Gröna Obligationer (besvarad motion)Genom Gröna obligationer skapa ökade möjligheter att fokusera på åtgärder inom miljö/klimat området. Öka medvetenheten om kopplingen mellan miljörisker och finansiella risker. Investerare kan engagera sig i miljö- och klimatrelaterade investeringar utan avkall på avkastningen. Attrahera helt nya investerare. • Bättre luftkvalitet i skolorna (besvarad motion)En kommungemensam rutin för under ventilation och underhåll skapas och följs. Där det ingår att luftkvalitet i skolorna noga och regelbundet följs upp.Luftfilter i ventilationerna byts varje halvår• Vellingebostäder som uthyrare av privatbostäder (bifallen motion) • Deltagande i Fossilfritt Sverige. (avslagen motion)Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat ett aktivt arbete för miljön och klimatet. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat.• Inför ett Demokratipris (avslagen motion)Genom ett Demokratipris motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och bostadsort.• Val- och demokratinämnd (avslagen motion)Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet. Nämnden ska ha som uppdrag att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd, framföra sina åsikter, starta folkinitiativ och på olika sätt vara en aktiv medborgare.• Tag fram en Kemikalieplan ( anslag motion)Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och ersätta de farligaste ämnena bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö för alla. Inte minst för våra barn.• Utökad provtagning i Vellinges vattendragFör att säkerställer att relevant provtagning och miljöövervakning sker av även bakterier och kemikalier i Vellinges vattendrag.• Samarbete om Marint center (avslag motion)Inom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön.Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet.  Ett Marint Center för utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen med syfte att skapa unika möjligheter till lärande och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, näringsliv och akademi. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och turism. Centret kan vara med och utveckla Vellinge och Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka intresset och kompetensen.  • Skapa en Återbruksby (avslag motion)Gör det lätt att återanvända genom att skapa en plats där allt kopplat till återbruk finns på en och samma ställe.• Inför regler och riktlinjer avseende givande och tagande av mutor och gåvor. (avslag motion)För att säkerställa att alla verksamma inom kommunen har kännedom om de regler och riktlinjer som gäller både genom lagstiftning och i Vellinge kommun. Därmed också skydda våra kommunanställda från att riskera hamna i en situation som kan uppfattas som tveksam, i den yrkesroll och anställningsförhållande som man har.• Vellinge som försökskommun för 16 års rösträttsålder (avslag motion)Att stärka våra ungas möjligheter till inflytande och visa att Vellinge är en kommun som aktivt jobbar för en ökad demokrati. • Inför e-petition (avslag motion)Gör det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag, på ett sätt så att det kommer fram tydligt och är tillgängligt för alla medborgare som så önskar. Ett ökat fokus på att få fler människor delaktiga i utvecklingen av Vellinge samt att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten genom att medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen. • Tag fram Interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna (avslag motion)  För att ge ökade möjligheter till Vellinges invånare att genom interaktiva kartor och Minecraft engagera sig i Vellinge kommuns utveckling och planering. Att koppla detta till införande av medborgarförslag, e-förslag eller liknande torde skapa positivt engagemang till aktivt deltagande inför framtiden.• Försök med dagsljuslampor i skolorna.(ej besvaras motion)Skapa en bättre studiemiljö. Kommunen ska göra en test och utvärdering av hur elever och lärare upplever verka i en miljö där armaturer i skolorna byts ut mot dagsljuslampor.• Satsa på den ätbara staden. (Ej besvarad motion)Uppmuntra odling i centralorterna. Vellinge ska gå med in den ekonomiska föreningen Refarm 2030, samt starta upp ett projekt för att ta fram en plan för att underlätta för matproduktion i våra tätorter• Besikta träd innan planprocess och byggnaders placering görs (bifallen motion)Bevara träd och hantera naturen skonsamt. Vi menar att innan planprocessen och byggnaders placering görs så ska träd besiktas, för att det ska bli en så optimal och skonsam hantering av naturen som möjligt. • 63    Motion om att Vellinge ska jobba aktivt med Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål). (Besvarad motion)• 64 Motion om att Vellinge ska certifieras enligt miljöledningsstandard. (avslag motion)• 65 Motion om att Vellinge ska ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna. (ej behandlad)• 66 Motion om avfallstunnor på stränderna året runt. (Ej behandlad)• 67 Motion om att Vellinge ska koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet. (Ej behandlad)• 68 Motion om att Vellinge ska jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan. (Ej behandlad)• 69 Motion om att Vellinge ska ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar. (Ej behandlad)• 70 Motion om att Vellinge ska följa upp klimatmålen årligen. (Ej behandlad)• 71 Motion om möjlighet till deltagande i Kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun. (Ej behandlad)• Motion om inrättande av en tjänst som Integrationssamordnare (ej behandlad)•    • Vår äldreomsorg behöver stärkasFler hemtjänsttimmar, förstärkt eftervård i hemmen, ökat behov av rådgivning och utredningstjänster. Trygghetslarmen behöver ses över. Vård sängar behöver bytas. Demensvården behöver ökat stöd.  • Falsterbo kanalens hamnområde som gemensam platsGör det till ett öppet område attraktivt för många. Miljön och karaktären skall bevaras. • Satsa på Naturvårdsplanen med åtgärdsplanGör den känd för invånare och besökare.  • Öka insatserna för naturturismenGer en förlängning av turistsäsongen och stöd till en generellt ökad kunskap och intresse för Vellinges natur, innefattar även fågelturism. • Säg ja till fler ensamkommande flyktingbarn och nyanlända invandrare.Det är viktigt att Vellinge är med. Vi vill att Vellinge skall vara en kommun som tydligt visar ansvar och medmänsklighet. • Inför avgiftsfria natur/badbussar under sommaren, från kommunens olika orter. (avslagen motion)Vi vill att det införs gratis natur/badbussar inom kommunen.  Då uppmuntras och underlättas möjligheterna att besöka stränder och naturområden, utan ökade belastningar på miljö och klimat. • Jordbruksmarken skall så långt möjligt bibehållas som odlingsbar mark                               Vi vill bevara den odlingsbara marken i Vellinge. Det är oerhört kortsiktigt att bygga på världens rikaste jordar med högsta bördighetsklass, även ut klimatsynpunkt är det viktigt att andelen hårdgjord yta minskas istället för att ökas. Vellinge har ett stort ansvar för planering för bevarande istället för byggande. • Bygg inte över stora geografiska områden. Speciellt inte åkermark som offras. Småstadskaraktären i Vellinge och Höllviken påverkas negativt, vyer likaså.  • Stärk  förskoleverksamheten Fastslå en personaltäthet inom barnomsorgen, som är baserad på ren barntid.   • Stärk skolverksamhetenLärarna måste kunna fokusera på att vara lärare. Öka antalet vuxna i kontakt med barnen under skoltid.  • Fritidshem till allaMöjlighet för alla barn, att vistas minimum 10 timmar per vecka på fritids.  • Tillgängligare Skolhälsovård Stöd till våra unga när de vill ha det, samt bättre möjligheter till hälsofrämjande arbete. • Feriejobbplatser till alla Visionen menar vi skall vara att alla ungdomar mellan 15-17 år, som så önskar, skall få möjlighet till feriejobbplats.    Oneliners kring områden vi jobbat/jobbar för och hur det gått.  Miljöpartiets närvaro har inneburit ett ökat fokus på Miljö/Natur/Klimat/Hållbarhet och Mänskliga frågor med fokus på våra barn och seniorer samt Ökat medborgarinflytande. Sedan Miljöpartiet åter blev representerade i kommunen för 8 år sedan, så har vi lagt fram över 60 motioner varav  30 har relaterat till miljö och klimat och 20 till ökat stöd och inflytande för våra invånare.  Vi har lyckats med att få mer fokus på vår miljöMiljöpartiet prioriterade och lovar fortsatt att vi ska jobba hårt för 3 viktiga områden:  1. Miljön-  Att göra Vellinge till en ledande miljökommun. Och värna våra natur- och kulturvärden. 2. Hållbar utveckling – Som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet och genom detta utveckla kommunens attraktion för våra invånare, företagare, turister och nya medborgare.3. Ökat medborgarinflytande – med en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna så skapas möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer.För oss är det viktigt att när vi tillgodoser våra behov idag så ska det ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  Det innebär två saker: Dels att all verksamhet i kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att påverka människor och miljö både på kort och på lång sikt. Dels att varje generation ska betala för sin egen välfärd och konsumtion. Hur har vi då lyckats? Mot bakgrunden att det är ett parti som styr helt själv i vår kommun, så är våra möjligheter till reell påverkan inte så stor. Vi kan ta fram egna förslag genom motioner och vi kan försöka få igenom ändringar och tillägg i underlag till beslut som se styrande tagit fram. Av de över 55 motioner och alla yrkanden som vi tagit fram, så är det några stycken som fått gehör. Bland annat att ekosystemtjänster ska utvärderas och vara en del av beslutsprocesserna, en Seniorpool och Jämställt företagande. Därutöver har med tiden saker genomförts, även om vår motion fick ett nej. De flesta förslag vi lämnat, har fått ett negativt mottagande av de styrande, speciellt de som handlar om att öka möjligheterna till ökat medborgarinflytande och att vi ska sätta vår miljö i fokus genom en Nationalstadspark, Marin nationalpark och Marint center samt jobba för att minska användningen av skadliga kemikalier. I många år har vi jobbat för att vi ska ha en kommunekolog, att skolan ska vara fri från avgifter så alla kan delta i utflykter etc. Vi jobbar också för en öppen och välkomnande inställning till ensamkommande och nyanlända. Vi ger inte upp och vår slogan från valet gäller ännu: "Vi lovar inte guld, men gröna värden!" • Integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser.  (bifallen motion)Vi vill att det ta fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som naturen och miljön ger i Vellinge kommun. Då blir det lättare att jämföra med andra värden, som beaktas i den kommunala utvecklingen.  • Etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun (avslagen motion)Vi vill att Vellinge kommun skall ansöka om att få etablera Sveriges andra nationalstadspark. Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena, av riksintresse som finns på Falsterbohalvön.  • Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city (avslagen motion)Vi vill att Vellinge skall bli en Fair Trade city. Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling.  • Övergripande plan för Falsterbo skjutfält (besvarad motion)Vi vill att Vellinge initierar och samarbetar så Falsterbo skjutfält får en skötsel- och bevarandeplan. Tillsammans med en rekreations- och pedagogisk upplevelseplan kan det bli ett värdefullt projekt och kommunen har en viktig roll för att en sådan tas fram.  • Inför Medborgarförslag och e-petition (avslagen och besvarad motion)Vi vill att det ges möjlighet till ökat inflytande från medborgarna och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. Medborgarförslag och e-petition är några av ett antal möjligheter till ökat inflytande. • Bli samverkans aktör i Biogas Syd (bifallen motion)Vi vill att Vellinge kommun ges tillgång till kunskap och nätverk för att kunna jobba vidare med biogas projekt inom kommunen. Genom att ingå i Biogas Syd får man detta.  • Barn har rätt till en giftfri tillvaro/Utfasning av kemikalier (besvarad motion)Vi vill ge barnen i Vellinge en giftfri miljö. Vellinge kan göra en stor insats genom utfasning av kemikalier. Som inköpare skall kommunen kräva att produkterna ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. • Skolträdgårdar som en pedagogisk, upplevelse och trivsel möjlighet  (besvarad motion)Vi vill att våra barn skall bli kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge, så skapas förståelse för det ekologiska systemet. En tämligen enkel åtgärd som kan engagera mer och få fler vuxna på våra skolor. • Seniorpool som skapar värdefulla möten över generationerna (bifallen motion)Vi vill skapa plattformar i Vellinge, för möten mellan generationer för ett ömsesidigt lärande och utbyte. Våra seniorers erfarenheter och kunskaper kan lyftas fram och värderas i högre utsträckning. De har kunskaper som bör tas tillvara och föras vidare.  • Möjlighet till vistelse på fritids (avslagen motion)Vi vill att alla barn i åldern 6–12 år ska behandlas lika och ha rätt till skolbarnomsorg, oberoende av vad föräldern gör.  Barn ska inte gå miste om en viktig verksamhet och sitt sociala sammanhang för att föräldrarna blir utan arbete. Barn får aldrig komma i kläm • Miljöcertifiering av Vellinge kommun (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Miljöarbetet borde vara en naturlig del av verksamheten i stort. Ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge en möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete • Fossilbränslefritt Vellinge år 2020 (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat ett aktivt arbete för miljön och klimatet. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljö och klimatet samt stärker Vellinge kommuns varumärke, inom området miljö, natur och klimat. • Deltagande i Miljöfordonsdiagnosen (besvarad motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat miljöbättre fordon och drivmedel. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat. • Science center i Vellinge (avslagen)Vi vill att Vellinge kommun skall bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap, genom att startat ett Science Center. Detta ger möjlighet till ökat intresse till att studera i Vellinge. • Hållbarhetspolicy i Vellinge (besvarad)Vi vill att det skapas en samsyn och generell vägledning för alla Vellinges ansvarsområden, för att skapa goda förutsättningar för hållbarhet. Genom att ta fram en Hållbarhetspolicy, som kopplar samman den ekonomiska, den sociala, den miljömässiga och den kulturella dimensionen i hållbar utveckling.   • En avgiftsfri skola (avslagen motion)Vi vill att alla barn skall kunna vara med. För att kunna garantera att inga barn/familjer hamnar i situationen att inte kunna delta i olika evenemang inom skola och förskola vill vi att det upprättas en policy för att kunna garantera en helt kostnadsfri skola. • Vellinge bli en klimatkommun (bifallen motion)Vi vill att Vellinge skall bli en ledande miljökommun. Genom att gå med i föreningen Klimatkommunerna så skapar möjligheter att hitta olika samarbetsprojekt där kommunernas resurser kan utnyttjas på bästa sätt • Motion om att ta fram en ny budgetprocess för Vellinge (besvarad och delvis genomförd motion) • Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida (besvarad och genomförd motion) • Motion angående ny renhållningsordning (besvarad motion och delvis genomfört)Kommunen ska som målsättning att det blir enklare att uppnå en ökad källsortering.  • Motion om klimatanpassad skolmat (besvarad motion)Vi vill att det tas fram En policy som innehåller riktlinjer, målsättningar och uppföljningssystem för hur skolmaten i Vellinge kommun kan bli mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad) • Motion om handlingsplan för ökad kvalitet skolmat (besvarad motion delvis genomfört)Vi vill att det skall satsas på ett skolkökslyft, som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Den skall vara tillagad på plats, och erbjuda mer ekologiska, närodlade och rättvisemärkta livsmedel. • Motion om yttranderätt för insynsplatser i nämnder inom Vellinge kommun (bifallen och genomförd)  • Inrätta en lokal barnombudsman (avslagen motion)Våra barns rättigheter behöver stärkas och genom en lokal barnombudsman kan barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet stärkas.  • Graffiti väggar upplåts (avslagen motion)För att underlätta för fler att få möjlighet att visa sin konst offentligt, samt att undvika lagöverträdelser. • Cradle to Cradle projekt startas (avslagen)Skapa hållbarhet och möjligheter. Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. • Inrätta en Social Investeringsfond (avslagen motion)Med syfte att användas för investeringar i förebyggande arbete, som kommer Vellinges barn och unga till nytta. • Gör Öresund till en marin nationalpark (avslagen motion)För att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. I detta inryms även möjligheter generellt för framtida friluftsliv, kulturupplevelser och turism samt det goodwillvärde som skapas för kommunen.Nationalstadspark avser ett skyddat område i urban miljö, som har ett riksintresse med stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Inom Vellinge kommun finns Falsterbohalvön som vi menar uppfyller alla de kriterier som krävs och där etablering som nationalstadspark skulle vara positivt.• Ge ökade möjligheter till spontankultur och spontanidrott (avslagen motion)För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi stärka Vellinges stöd till nya former för kultur, fritid och idrott.  Vellinge har redan en målsättning att jobba för att attrahera både flickor och pojkar till olika områden inom föreningsliv som idrott och konst. Vi vill att detta arbete förstärks genom att även spontanidrott och spontankultur ingår i satsningarna. Spontankultur underlättar dessutom för fler att visa sin konst offentligt.  • Tag fram en Handlingsplan för jämställd tillväxt (bifallen motion)Jämställdhet är ett viktigt medel för att tillvarata kompetenser och i detta fall uppnå hållbar tillväxt. En hållbar tillväxt skapas om hänsyn tas till både ekonomi, miljö och sociala dimensioner – där jämställdhet, integration och mångfald är centrala delar. Då detta är en uppmaning från Grid, så gäller det kvinnor och Vellinge.• Gör Falsterbonäset till ett Biosfär område (avslagen motion)Samtidigt ser vi många möjligheter med att hela Falsterbonäset, eller kanske ett ännu större område inom Vellinge kommun, blir ett biosfärområde; Ordet biosfär betyder ju allt levande på jorden. Vår vision är att i ett framtida biosfärområde tar vi tillvara samtliga resurser, såväl natur som kulturella förutsättningar. Den kunskap som finns hos våra olika föreningar kommer att vara oerhört värdefulla. Vi ser att det kan leda till hållbar utveckling med levande samhällen, blomstrande ekonomi och ökad turism. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. I Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka.• Stödspar (avslagen motion)Kommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus.  Alternativ till borgensförbindelse behövs. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar .  I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank .  • Starta ett pilotprojekt buss (avslagen motion)• Underlätta för medborgarna att nå olika delar av kommunen och stimulera till att åka kollektivt istället för att använda bilen. Initiera ett pilotprojekt med Skånetrafiken om ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av Vellinge kommun• Jobba med projektet Häst (avslagen och besvarad motion)Skapa en bred plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv” i Vellinge kommun.• Gör ett samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige (avslagen motion)• Skapa en kommunal skyfall/översvämningsfond (bifallen motion)Vi behöver jobba med olika åtgärder, både inom kommunen och genom att informera och ge stöd till våra medborgare så de själva kan vidta förebyggande åtgärder. Vi behöver också avsätta pengar så det finns medel och inte som nu att hela årets (2014) rörelseresultat påverkas så vi får ett negativt utfall. Om det skall vara en ”översvämnings/skyfallsfond” eller en annan form av långsiktig avsättning av medel, som kan användas vid denna typ av händelser önskar vi få belyst. • Starta en kommunövergripande arbetsgrupp, mot bakgrund av lärares och rektorers arbetsbelastning. (avslagen motion)• Gör en inventering av Asbest i Vellinge (motion)Inventera de kommunala fastigheterna som kommunen äger, men även de fastigheter som det bedrivs verksamhet i som kommunen är ansvarig för. Att förekomma bekymmer och kunna ta rätt beslut innan det är försent. Det är av yttersta vikt när det gäller asbest att man gör rätt från början så att man kan slippa oron i sin arbetsmiljö och boendemiljö. Efter genomförd inventering har man överblick över eventuella risker vid planering inför stora som små renoveringar, om-och tillbyggnader. • Inför Medborgarbudget i Vellinge (avslagen motion)Få Vellinges medborgare att delta och engagera sig i kommunens utveckling samt att involvera medborgarna i prioriteringar kring de resurser och områden som kommunen ansvarar för. Genom medborgarbudgetarbete skapa ett ökat medborgarinflytande. Genom att starta med något/ra områden och därefter jobba fram en modell som är lämplig i Vellinge. • Tag fram underlag för Barnkonventionen och genomförande i praktiken i Vellinge (besvarad motion)Det skall bli tydligt hur Vellinge jobbar med barnkonsekvensanalyser, och hur barn och ungas erfarenheter och idéer ges ökade möjligheter till inflytande• Jobba för ett Marint Science Center i Vellinge kommun (avslagen motion)• Begränsade jaktområden i  kommunen (avslagen motion)I linje med de utökade satsningarna på naturturism, låta detta vara prioriterat och jobba för utökade möjligheter till naturupplevelser. Våra invånare och besökare skall kunna uppleva naturen och röra sig så fritt det går.  • Gröna Obligationer (besvarad motion)Genom Gröna obligationer skapa ökade möjligheter att fokusera på åtgärder inom miljö/klimat området. Öka medvetenheten om kopplingen mellan miljörisker och finansiella risker. Investerare kan engagera sig i miljö- och klimatrelaterade investeringar utan avkall på avkastningen. Attrahera helt nya investerare. • Bättre luftkvalitet i skolorna (besvarad motion)En kommungemensam rutin för under ventilation och underhåll skapas och följs. Där det ingår att luftkvalitet i skolorna noga och regelbundet följs upp.Luftfilter i ventilationerna byts varje halvår• Vellingebostäder som uthyrare av privatbostäder (bifallen motion) • Deltagande i Fossilfritt Sverige. (avslagen motion)Kommuner är viktiga föregångare när det gäller att visa vägen för bland annat ett aktivt arbete för miljön och klimatet. Syftet med en medverkan är att det gynnar både miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat.• Inför ett Demokratipris (avslagen motion)Genom ett Demokratipris motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och bostadsort.• Val- och demokratinämnd (avslagen motion)Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet. Nämnden ska ha som uppdrag att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd, framföra sina åsikter, starta folkinitiativ och på olika sätt vara en aktiv medborgare.• Tag fram en Kemikalieplan ( anslag motion)Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och ersätta de farligaste ämnena bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö för alla. Inte minst för våra barn.• Utökad provtagning i Vellinges vattendragFör att säkerställer att relevant provtagning och miljöövervakning sker av även bakterier och kemikalier i Vellinges vattendrag.• Samarbete om Marint center (avslag motion)Inom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön.Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet.  Ett Marint Center för utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen med syfte att skapa unika möjligheter till lärande och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, näringsliv och akademi. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och turism. Centret kan vara med och utveckla Vellinge och Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka intresset och kompetensen.  • Skapa en Återbruksby (avslag motion)Gör det lätt att återanvända genom att skapa en plats där allt kopplat till återbruk finns på en och samma ställe.• Inför regler och riktlinjer avseende givande och tagande av mutor och gåvor. (avslag motion)För att säkerställa att alla verksamma inom kommunen har kännedom om de regler och riktlinjer som gäller både genom lagstiftning och i Vellinge kommun. Därmed också skydda våra kommunanställda från att riskera hamna i en situation som kan uppfattas som tveksam, i den yrkesroll och anställningsförhållande som man har.• Vellinge som försökskommun för 16 års rösträttsålder (avslag motion)Att stärka våra ungas möjligheter till inflytande och visa att Vellinge är en kommun som aktivt jobbar för en ökad demokrati. • Inför e-petition (avslag motion)Gör det lättare för medborgarna i Vellinge att föra fram egna idéer och förslag, på ett sätt så att det kommer fram tydligt och är tillgängligt för alla medborgare som så önskar. Ett ökat fokus på att få fler människor delaktiga i utvecklingen av Vellinge samt att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten genom att medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen. • Tag fram Interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna (avslag motion)  För att ge ökade möjligheter till Vellinges invånare att genom interaktiva kartor och Minecraft engagera sig i Vellinge kommuns utveckling och planering. Att koppla detta till införande av medborgarförslag, e-förslag eller liknande torde skapa positivt engagemang till aktivt deltagande inför framtiden.• Försök med dagsljuslampor i skolorna.(ej besvaras motion)Skapa en bättre studiemiljö. Kommunen ska göra en test och utvärdering av hur elever och lärare upplever verka i en miljö där armaturer i skolorna byts ut mot dagsljuslampor.• Satsa på den ätbara staden. (Ej besvarad motion)Uppmuntra odling i centralorterna. Vellinge ska gå med in den ekonomiska föreningen Refarm 2030, samt starta upp ett projekt för att ta fram en plan för att underlätta för matproduktion i våra tätorter• Besikta träd innan planprocess och byggnaders placering görs (bifallen motion)Bevara träd och hantera naturen skonsamt. Vi menar att innan planprocessen och byggnaders placering görs så ska träd besiktas, för att det ska bli en så optimal och skonsam hantering av naturen som möjligt. • 63    Motion om att Vellinge ska jobba aktivt med Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål). (Besvarad motion)• 64 Motion om att Vellinge ska certifieras enligt miljöledningsstandard. (avslag motion)• 65 Motion om att Vellinge ska ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna. (ej behandlad)• 66 Motion om avfallstunnor på stränderna året runt. (Ej behandlad)• 67 Motion om att Vellinge ska koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet. (Ej behandlad)• 68 Motion om att Vellinge ska jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan. (Ej behandlad)• 69 Motion om att Vellinge ska ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar. (Ej behandlad)• 70 Motion om att Vellinge ska följa upp klimatmålen årligen. (Ej behandlad)• 71 Motion om möjlighet till deltagande i Kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun. (Ej behandlad)• Motion om inrättande av en tjänst som Integrationssamordnare (ej behandlad)•    • Vår äldreomsorg behöver stärkasFler hemtjänsttimmar, förstärkt eftervård i hemmen, ökat behov av rådgivning och utredningstjänster. Trygghetslarmen behöver ses över. Vård sängar behöver bytas. Demensvården behöver ökat stöd.  • Falsterbo kanalens hamnområde som gemensam platsGör det till ett öppet område attraktivt för många. Miljön och karaktären skall bevaras. • Satsa på Naturvårdsplanen med åtgärdsplanGör den känd för invånare och besökare.  • Öka insatserna för naturturismenGer en förlängning av turistsäsongen och stöd till en generellt ökad kunskap och intresse för Vellinges natur, innefattar även fågelturism. • Säg ja till fler ensamkommande flyktingbarn och nyanlända invandrare.Det är viktigt att Vellinge är med. Vi vill att Vellinge skall vara en kommun som tydligt visar ansvar och medmänsklighet. • Inför avgiftsfria natur/badbussar under sommaren, från kommunens olika orter. (avslagen motion)Vi vill att det införs gratis natur/badbussar inom kommunen.  Då uppmuntras och underlättas möjligheterna att besöka stränder och naturområden, utan ökade belastningar på miljö och klimat. • Jordbruksmarken skall så långt möjligt bibehållas som odlingsbar mark                               Vi vill bevara den odlingsbara marken i Vellinge. Det är oerhört kortsiktigt att bygga på världens rikaste jordar med högsta bördighetsklass, även ut klimatsynpunkt är det viktigt att andelen hårdgjord yta minskas istället för att ökas. Vellinge har ett stort ansvar för planering för bevarande istället för byggande. • Bygg inte över stora geografiska områden. Speciellt inte åkermark som offras. Småstadskaraktären i Vellinge och Höllviken påverkas negativt, vyer likaså.  • Stärk  förskoleverksamheten Fastslå en personaltäthet inom barnomsorgen, som är baserad på ren barntid.   • Stärk skolverksamhetenLärarna måste kunna fokusera på att vara lärare. Öka antalet vuxna i kontakt med barnen under skoltid.  • Fritidshem till allaMöjlighet för alla barn, att vistas minimum 10 timmar per vecka på fritids.  • Tillgängligare Skolhälsovård Stöd till våra unga när de vill ha det, samt bättre möjligheter till hälsofrämjande arbete. • Feriejobbplatser till alla Visionen menar vi skall vara att alla ungdomar mellan 15-17 år, som så önskar, skall få möjlighet till feriejobbplats.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: