Skolan och förskolan - låt lärare vara lärare

Vi står för en politik som låter lärare vara lärare. Som ger våra barn möjligheter inför framtiden.

Vi jobbar för att göra det möjligt att ge lärarna den tid som behövs för varje elev. Nio av tio lärare uppger att de får ägna allt mer av sina arbetsdagar åt administration. Antalet pedagogiska medarbetare har stadigt minskat. Med färre medarbetare som ska ägna mer tid åt att fylla i papper, blir det mindre tid över för varje elev. Vi vill istället ha en politik som låter lärare vara lärare. Låta eleverna få tillbaka sina lärare. Vi vill göra det möjligt med fler vuxna inom barnomsorgen och skolan. Det måste finnas tid och möjligheter till att fokusera på kärnområdet, våra barn. Som verksam inom området måste man känna vilket viktigt jobb man utför, vilken viktig och uppskattad kapacitet man är.

En grön skolpolitik skulle ge skolan i Vellinge 91,8 miljoner i ytterligare resurser de kommande fyra åren. Bland annat kan de medlen användas till att anställa 40 nya medarbetare i skolan, till satsningar på lärare och på att varje elev ska nå kunskapsmålen. Alla barn skall kunna vara med oavsett föräldrarnas ekonomi. För att kunna garantera att inga barn/familjer hamnar i situationen att inte kunna delta i olika evenemang inom skola och förskola vill vi att det upprättas en policy för att kunna garantera en helt kostnadsfri skola.

Vi välkomnar alla initiativ till att ge elever en bra skolhälsovård. Inte minst att öka tillgängligheten till skolhälsovården för eleverna under skoldagen. Det finns betydande skillnader kring skolhälsovården idag i Skåne och den psykiska ohälsan har ökat - Detta är de främsta skälen samt att bättre hålla ihop vården av unga. Därför ser vi helst en utveckling mot att Region Skåne övertar Skolhälsovården istället för att det skall ligga hos de enskilda kommunerna. Vi vill generellt öka resurserna för att få bättre tillgänglighet och för preventivt arbete inom skolhälsovårdena.

Vi vill att Skolträdgårdar skall fungera som pedagogisk upplevelse och trivsel faktor. Låt våra barn få uppleva glädjen med att bli kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet.

  • Möjlighet till utökad vistelse på förskola.

Barn får aldrig komma i kläm. Alla barn skall behandlas lika och ha rätt till barnomsorg oberoende av vad föräldern gör. 

  • Låt barnen få sin tid.

Genom att fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barn- tid.

  • Science center i Vellinge – ett vetenskapligt center i Vellinge

Vi vill att Vellinge skall bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap. Skapa ett ökat intresse för studier i Vellinge.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: