Valprogram för Miljöpartiet de gröna i Vellinge 2018 - "Vi lovar inte guld men gröna värden!"

Livskvalitet, gemenskap och delaktighet. Vi vill ge möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer. Genom att öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. Ledande miljökommun. Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Genom att värna och vårda våra natur- och kulturvärden. Hållbar utveckling. Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Genom att skapa möjligheter för våra invånare, företagare och turister.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill ge möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer. Öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna!
  • Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Värna våra natur- och kulturvärden!
  • Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Utveckla kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister!

Miljöpartiet de Gröna i Vellinge fokuserar på de 3 nedanstående områdena:  Livskvalitet, gemenskap och delaktighet. Vi vill ge möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer. Genom att öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. Ledande miljökommun.

Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. 

Genom att värna och vårda våra natur- och kulturvärden.

Hållbar utveckling.

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. 

Genom att skapa möjligheter för våra invånare, företagare och turister.

Miljöpartiets politik

Miljöpartiets politik grundar sig på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, samt värna kommande generationer. 

Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Miljöpartiet vill att all verksamhet i kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att påverka människor och miljö både på kort och på lång sikt, samt att varje generation ska betala för sin egen välfärd och konsumtion.

Hållbar utveckling har tre dimensioner, som alla hänger ihop och stödjer varandra – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människan. För Vellinges del innebär det att stärka miljö- och naturvården samt att beakta värdet av det som ekosystemtjänsterna ger, så det kan integreras i den kommunala beslutsprocessen.  Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. För Vellinges del innebär det bl a att ge våra barn trygga uppväxtvillkor och möjlighet till utveckling, att skapa goda livsvillkor för våra äldre och när så behövs en god omvårdnad. Som tar utgångspunkt i respektive individs personliga möjligheter och behov. Att skapa goda förutsättningar för våra nya Vellingebor att bli integrerade i samhället, på ett för respektive person optimalt sätt och att kommunens åtagande blir så transparant och smidigt som möjligt. Ekonomisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Miljöpartiet i Vellinge kommer att arbeta för att begreppet hållbar utveckling ska bli ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Omställningen till ett mer grönt samhälle innebär nya möjligheter och investeringar i miljöteknik, skapande av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet istället för kortsiktig konsumtion. På ett övergripande plan vill vi i Miljöpartiet de Gröna i Vellinge verka som ett framtidsinriktat parti med fokus på mänskliga frågor, miljö och positiv utveckling i samklang med naturen. 

Människan i fokus  

Människor i Vellinge – livskvalitet, gemenskap och delaktighet.

Vi i MP arbetar hårt för att öka medborgarinflytande i kommunen, transparens och att få till stånd en bra "närdemokrati". Vi vill bygga hoppfulla människor och trygga samhällen. Alla människor har rätt att känna makt över sina liv. 

 

• Hållbar, grön ortsutveckling där barnet är i centrum. 

En barnvänlig ort är en bra ort för alla. Det är viktigt att vi bygger moderna, trygga och barnvänliga orter.

• Levande, grönare orter med minskat behov av transporter.

Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad.

• Bevarade småstadskaraktärer.

Bevara karaktärsområdenas särprägel. Undvik att bygga över stora geografiska områden.

• Bostäder för unga och äldres behov.

Säkra att det finns relevant utbud av bostäder som efterfrågas. 

• Falsterbokanalen som ett område attraktivt och tillgängligt för många.

Utveckla hamnområdet men bygg inte bostäder på hamnpirområdet och exploatera i mindre omfattning. Utveckla de befintliga verksamheterna. Anpassa och samverka med de verksamheter som skall flytta till området. Gör det möjligt för ett Marint center.

• Kollektivtrafik som stärker sammanhållningen ort - landsbygd.

Bad/natur buss inom kommunen. Tillgängliggör strand och natur för alla. Falsterbo/Skanör länkar till V.Ingelstad/Ö.Grevie/Gessie, till Malmö/Lund. Möjliggör med buss via Räng sand. Stöd för separat körfält för buss bredvid motorvägen och väg 100. 

• Öka trafiksäkerheten.

Friare rörlighet och säkerhet behövs vid bl a Kanalbron och Hagarondellen. Prioritera utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från skolan.

• Låt lärarna vara lärare. 

Minska lärarnas administrativa börda – satsa på pedagogiken. 

Öka antalet vuxna som underlättar och stödjer under skoltid. 

• Låt barnen få sin tid.

Genom att fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barn- tid.

• Gör Kulturskolan "Artistens" kurser i Vellinge tillgängliga för fler barn och unga.

Kulturskolan ska vara möjlig att delta i för alla barn. Det ska inte vara familjens ekonomi som avgör.

• Skolträdgårdar som pedagogisk upplevelse och trivsel faktor.                             

Våra barn blir kunniga i odling och medvetna om sitt ansvar för kommande generationers miljö. Genom att anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet. 

• Feriejobbplats till alla 15-17 år.

Ger förutsättningar till utveckling, erfarenhet och kontakter inför framtiden.

• Sinnenas trädgård.                                                                                                                   

Gör trädgårdsterapi som en naturlig del av boende inom äldreomsorgen.

• Möt de behov äldre har.                                                                                                   

Anpassa vårdtimmar, personaltäthet och kompetens efter de faktiska behoven. 

• Idrott för alla.

Genom tillgänglighet till breddidrotten och satsning på att få fler aktiva. Jobba för ett utbud av aktiviteter som attraherar lika många flickor som pojkar.

• Möjlighet till ”spontankultur”. 

Underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt. Gatukonst och graffiti blir en del av kulturen. Jobba för att attrahera både flickor och pojkar.

• Spontanidrott som en del av idrottssatsningarna.

Underlätta för utövare av skejt, parkour, roller derby med mera. 

• Ge Valnämnden en utökad roll som en Val- och demokratinämnd.

För att få mer fokus på demokratiarbetet. Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet. Nämnden ska ha som uppdrag att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd..

• Inför e-förslag. 

Ge möjlighet till ökat inflytande från medborgarna mellan valen och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna. 

• Inför Medborgarbudget som ett led i ökat medborgarinflytande.

Gör det möjligt att involvera medborgarna i prioriteringar kring de resurser och områden som kommunen ansvarar för.

• Stöd utsatta brottsoffer och kvinnor.

Visa att vi bryr oss om. Utöka de ekonomiska och generella stöd som ges och följ upp.

• Vellinge som testkommun för kommunval från 16 års ålder.

De unga får chans att påverka och blir mer delaktiga.

• Skapa förutsättningar för våra nya Vellingebor.

Satsa på en integration baserat på medmänsklighet och möjligheter.  Som tar utgångspunkt i respektive individs personliga möjligheter och behov.

Miljön i fokus

Miljö i Vellinge - natur och kulturvård

Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Genom att värna och vårda våra natur- och kulturvärden.

Vi vill ha en värld med ett rikt djur- och växtliv, en natur människan kan uppleva och koppla av i och ett jordbruk som ger oss näringsrik och giftfri mat. Den biologiska mångfalden hotas av utarmning. Vi vill möta det bland annat genom att införa fler skyddade områden och skapa nya miljöer så som gröna hustak där växt- och djurliv kan frodas.

• Vi vågar investera i den gröna omställningen och det ger resultat.

När vi löser klimatutmaningen skapas ett blomstrande näringsliv och nya jobb. Vi vill ha hav där våra barn kan bada fritt utan algblomning och där vi inte behöver fundera på vilken fisk som är okej att köpa i mataffären.

• Integrera ekosystemtjänster i Vellinge kommuns beslutsprocesser. 

Ekosystemtjänster betyder förenklat all nytta som människor kan ha av naturen - ekosystemen till exempel rening av vatten eller pollinering. Dessa nyttor har ofta ingen prislapp vilket gör att kortsiktiga intressen går före. Vi vill ta in dessa värden i beslutsprocesser.

• Koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.

För att uppnå målen så behöver dessa genomsyra all verksamhet, inte minst i de upphandlingar som görs. Det är idag inte tydliggjort hur det ska hanteras rent praktiskt och därför är arbetet med att koppla miljömålen till det området viktigt för att vi ska få den utveckling som vi önskar. 

• En övergripande strategisk och kommunomfattande grönstrukturplan.               

Forskning visar nyttan av en genomgripande grönstrukturplanering; för människans friluftsliv och folkhälsan, för den biologiska mångfalden och för att bevara de viktiga ekosystemtjänsterna.

• Handlingsplan för bevarandet av befintliga strandmiljöer.

I samarbete med övriga kommuner och Region Skåne.

• Miljöcertifiering enligt miljöledningssystem 

Vellinge som ledande miljökommun. Ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge en möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete.

• Etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun.

Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena av riksintresse som finns på Falsterbohalvön. Vellinge kommun bör ansöka om att få etablera Sveriges andra nationalstadspark. 

• Övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark.

Inled ett samarbete med staten för att skapa en god naturvårds- och användarplan för skogen, ängs- och våtmarken på det stora område som varit Falsterbo skjutfält.

• Gör reservatsreglarna mer kända

Skydda våra reservat och öka intresset för dem genom upplysning till medborgare och besökare.

• Ökad andel ekologiskt odlad mark.

För en övergripande bättre, giftfriare miljö med levande vattendrag, kust och hav.

• Bevara och skydda åkermarken.

Produktiv jordbruksmark kan fortsatt brukas. Koncentrera ny bebyggelse till orterna – förtäta.

• Ökad variation av växter och träd.

Gynnar den biologiska mångfalden och återskapar den vid nybyggnation.

• Separat Miljöenhet med tydligt mandat.

Ge förutsättningar för ett positivt starkt miljöarbete.

• Skydda Öresunds känsliga ekosystem.

Verka för att Öresund blir en marin nationalpark. Skapar hållbara förutsättningar för rekreation och turism.

• Ökat fokus på Naturturism 

Ger förlängning av turistsäsongen, ökad kunskap och intresse för vår natur och unika djur- och fågelliv. Hållbar turism som inte tär på eller förändrar den biologiska mångfalden. 

• Lyft fram det skånska mathantverket 

Det har en stor betydelse för att stärka kommunens och regionens identitet, attraktion för turism och för att skapa nya jobb på landsbygden.

• Ta fram en miljöguide 

Ger ökad kunskap och intresse för vår närmiljö. En enkel checklista över positiva påverkansfaktorer för miljön i Vellinge.

• Skapa en plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv”

Naturvårdande. Låt hästen bidra till att vårda vår natur. 

Kommunhäst/ar : Hästar som jobbar i kommunen och utför arbeten inom förvaltning. Det kan vara allt från att frakta saker/människor till att vara ex vis transportör av vatten för bevattning. 

• Vårda Kulturavet.

Skapar gemenskap och anknytning till kommunen. Lyft fram Kulturmiljöprogrammet och arbetet kring det.

Hållbar utveckling

Utveckling i Vellinge – invånare, företagare och turister.

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. 

Vi tror på ett samhälle där vi delar på borrmaskiner och bilar, där vi reparerar skor lika ofta som vi köper nya och där det är dyrare att tillverka något med giftiga kemikalier än utan.

 

• Hållbarhetspolicy i Vellinge. 

Skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling genom en generell vägledning för alla Vellinges ansvarsområden. Kopplar samman den ekonomiska, den sociala, och den miljömässiga dimensionen i hållbar utveckling. 

 

• Inrätta en tjänst som Strateg för hållbar utveckling.                                                     

Med kommunövergripande ansvar samt att implementera de globala målen och Agenda 2030. 

 

• Följ upp klimatmålen årligen. 

Säkerställ att Vellinge är på rätt väg mot de egna målsättningarna avseende våra klimatmål.  Ta fram ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen.

 

• Stimulera intresset för lärande och deltagande i hållbar utveckling. 

Incitament till kommuninnevånarna, skolan, företagen och föreningslivet för att lära sig, engagera sig tidigt och löpande i hållbar utveckling, miljömål, översiktsplan, energiplan, kulturmiljöprogram etc. 

 

• Delta i fossilfritt Sverige. 

En medverkan avseende kommunens verksamheter gynnar både miljö och klimatet. Hållbarhetsarbete driver på utvecklingen av innovationer, ny teknik, nya affärsmodeller och bättre samhällen. Kommuner är viktiga föregångare.

 

• Satsa på Återbruksby och Cradle to Cradle projekt. 

Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.

Skapar hållbarhet och utvecklings möjligheter. 

 

• Rutin för miljö-och social etisk upphandling. 

Säkerställer att kommunens samtliga inköp, upphandlingar och avrop miljöanpassas och följer intentionen med social etiska villkor, lika rätt, livscykelanalys och ekosystemtjänster.

 

• Biogas inom kommunen

Gör det enklare att välja biogas fordon och alternativ till uppvärmning. Ge möjlighet till egen produktion av biogas.

 

• Satsa på solkraft

Gör det enklare att använda denna fossilfria energikälla. Ge privatpersoner råd och underlätta val av placeringar genom att göra solkartan känd.

 

• Satsa på laddstationer för elfordon

Fler laddstolpar för bilar och soldrivna laddstationer även för cyklar.

 

• Ekobebyggelse som utvecklingsprojekt

Stimulerar till nya utvecklingsprojekt av byggande.

 

• Upplevelser genom Naturrum.

Värna om möjligheterna invånare och besökare att ära och uppleva om Vellinges natur och djurliv. 

 

• Erbjud företagarna stöd och råd kring miljö- och hållbarhetsområdet.

Enkelhet för ett ökat engagemang.

 

• Arbeta för ett jämställt näringsliv.

För ökad mångfald och fler företag. Jobba för jämställdhetsintegrering.

 

• Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city. 

Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling. 

 

• Minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar. 

Ta fram en gemensam strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade).  Ekologiskt och Närproducerat prioriteras.

 

• Djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling:

Fem krav som är gemensamma för alla animaliska livsmedel skall preciseras: Information om ursprung, salmonella, antibiotika, transport till slakt och slaktmetod. 

 

• Barn har rätt till en giftfri tillvaro - Utfasning av kemikalier.                                   

 Vellinge skall byta ut skadliga kemikalier mot mindre skadliga. Konstgräsplaner som släpper microplaster ska ersättas snarast.

 

• Jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan.                                                                       

Sträva efter att göra det genomgående, för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.

 

• Ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna. 

Plan för hur Vellinge ska arbeta med att minska bullernivåerna bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv. 

 

• Begränsade jaktområden.

I linje med de utökade satsningarna på naturturism. Våra invånare och besökare skall kunna uppleva naturen och röra sig så fritt det går. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: