Motioner

Motioner

Hållbar utveckling bör vara ett ledmotiv inom alla områden i kommunen.
Vetlanda 2013-05-20 – Motion om solenergi
Hållbar utveckling bör vara ett ledmotiv inom alla områden i kommunen.
Det har satsats stora pengar på vindkraft, fjärrvärme etc men mindre eller inget alls på solenergi. Det finns stora möjligheter att liksom andra kommuner, t ex Jönköping och Karlstad, förse kommunala fastigheter även med solenergi.

Vi föreslår därför …
att man vid ny- eller ombyggnation av skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader överväger, att som ett komplement, förse dessa med solpaneler/solceller för att ytterligare bidra till en miljövänlig elförsörjning och hållbar utveckling.

Vetlanda 2013-05-20
Ritva Hermanson – Miljöpartiet
Carina Strömbäck – Vänsterpartiet
Gisela Brumme – Socialdemokraterna

 

Vetlanda 2012-09-25 – Motion att öka andelen ekologiska varor i livsmedelsupphandlingen
(Ritva Hermanson)

Vetlanda kommun ligger mycket lågt när det gäller andelen ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn. Enligt en rapport ligger nivån på endast cirka 3 %, detta bekräftas även av upphandlingsavdelningen.

Redan 2010 fanns allmänna rekommendationer att man borde ha nått 25%. Vetlanda kommun ligger alltså långt under rekommenderad nivå och även jämfört med andra kommuner har Vetlanda en låg nivå.

Det är väl känt att ekologiska livsmedel har stor betydelse för hälsan. Vid kommande upphandling bör man därför se till att inköpsnivån ökar till minst 10% för att närma sig rekommenderade mål.

Miljöpartiet föreslår därför
– att Vetlanda kommun i kommande upphandling ökar andelen ekologiska livsmedel till en nivå på minst 10% för att åtminstone närma sig rekommenderat mål och för att förbättra kvalitén i kosthållningen, samt
– att extra ekonomiska resurser tillförs för att klara den eventuella skillnad som kan uppstå mellan inköp av ekologiska kontra konventionella livsmedel.
 

Vetlanda 2012-02-07 – Motion att inrätta Miljövårdspris
(Ritva Hermanson / Lars-Olof Reinfeldt)
Miljövård är en uppgift av högsta prioritet för en kommun.
Vetlanda har till skillnad från övriga kommuner på Höglandet ännu inte inrättat något pris för miljövårdande åtgärder av värde.

Miljöpartiet anser därför att även Vetlanda kommun inrättar ett miljövårdspris som delas ut till en person, förening eller organisation som har gjort en aktiv och betydande insats för miljön, såväl yttre som inre, att kommunstyrelsen ges uppdraget att avgöra prisets storlek och utförande.

Vetlanda 2011-09-07 – Motion om åtgärder mot barnfattigdom (Ritva Hermanson (mp), Anita Fagerholm (V) )
Barnfattigdomen ökar i Sverige enligt Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2010”. Fram till 2003-2004 låg den i Sverige på ca 10% till att år 2009 ha ökat till 15,2 %. Begreppet barnfattigdom i Sverige omfattar barn till föräldrar med socialbidrag eller låg inkomst.

De överlägset största grupperna av ekonomiskt utsatta barn finns i familjer med ensamstående förälder, barn som lever i storstädernas förorter och barn till föräldrar med utländsk bakgrund.

I Vetlanda visar undersökningen att barnfattigdomen idag är ca 8,6% . Det finns oftast ett mörkertal när det gäller undersökningar av den karaktären, det vill säga att siffrorna egentligen är högre än undersökningar visar och så är säkert även fallet med Vetlanda kommuns siffror.

Det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. De barn som lever i utsatta familjer löper större risk att bli utsatta för våld i hemmet samt mobbing i skolan än de barn som inte lever i ekonomiskt utsatta familjer. Detta är inte förenligt med den Barnkonvention som Sverige skrivit under på att följa. Det gör att det finns anledning för oss i Vetlanda kommun att se över hur situationen är i vår kommun.

Vi föreslår:
– att Vetlanda kommun kartlägger hur barnfattigdomen ser ut i vår kommun,
– att det utarbetas strategier för hur vi ska komma tillrätta med den barnfattigdom som finns,
– att vi utreder om det finns intresse från andra höglandskommuner att tillsätta en gemensam Barnombudsman.

Vetlanda 2011-06-20 – Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(Ritva Hermanson)
Sveriges Ekokommuner är ett nätverk för kommuner som har ambitionen att verka för en hållbar utveckling. Ett krav för att ansluta sig till nätverket är att kommunfullmäktige beslutar låta fyra hållbarhetsprinciper vara vägledande för kommunens verksamhet och dess olika beslut.

Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen.
Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen.
Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas.
Effektiv och rättvis resursomsättning.

80 kommuner är redan anslutna, Älmhult är den senaste. Bland övriga finns Eksjö, Sävsjö, Värnamo, Jönköping, Aneby, Mullsjö. Nässjö är på gång.

Miljöpartiet föreslår därför att även Vetlanda kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner som ett led i strävan för hållbar utveckling och för att markera sitt miljöengagemang.

Motion för att iordningställer Kvarndammen som kommunal badplats
(Lars-Olof Reinfeldt)
Det börjar växa upp nya bostadsområden i närheten såsom Mellangården och Himlabackarna. Därför ser jag som ett sätt att höja kvaliten för dessa barnfamiljer och nybyggare att åter göra Kvarndammen badvänlig. Vidare ger det betydande vinster för redan etablerade bostadsområden i närheten.

För några år sedan fanns det möjlighet att bada i Kvarndammen. Föräldrar kunde nå detta ställe tillsammans med sina små utan att behöva ta bilen till Östanå eller andra badplatser i kommunen.

Miljövinsterna för Vetlanda skulle vara betydande samtidigt som det skulle medföra ett mervärde när kommunen skall locka människor att bosätta sig i Vetlanda. Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtidskommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans.”

Därför yrkar jag, att Vetlanda kommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt anlägga en badplats vid Kvarndammen.

Motion för att inför ett resebidrag från och med höstterminen 2010
(Lars-Olof Reinfeldt)
Mycket av studierna på högskolenivå sker idag utanför skolan i form av självstudier vilket innebär att stor del av studierna kan ske i hemmet och därför borde studerande uppmuntras att bo kvar i Vetlanda och dagpendla istället för att avflytta. Detta ökar möjligheten för de studerande att efter avslutade studier stanna kvar och bli kommande skattebetalare i Vetlanda. Resebidraget kommer dessutom att kunna finansieras inom ramen för det statliga kommunala utjämningssystemet. Bidraget skulle även kunna förbättra förutsättningarna till beslut om bättre kollektivtrafik för pendlare mellan Vetlanda och Växjö.

Därför yrkar jag, att Vetlanda kommun inför ett resebidrag från och med höstterminen 2010 till de heltidsstuderande som är bosatta och skrivna i Vetlanda kommun och som studerar på närliggande högskola/universitet eller annan likvärdig utbildning på heltid.
Bidraget skall gälla kollektivresor för dagpendlare.
 

Motion för halverat arvode till kommunens politiker vid sammankomster
(Lars-Olof Reinfeldt)
Vetlanda kommun står inför mycket stora ekonomiska påfrestningar och då är det av största vikt att alla tar sitt ansvar för att de negativa konsekvenserna blir så lindriga som möjligt för de mest utsatta grupperna. Att ställa in olika möten för att spara pengar kan endast ske undantagsvis med risk för att den demokratiska processen blir lidande. Vetlanda kommun har ett balanskrav på sig i tre år och det krävs systematisk återhållsamhet för att uppnå budgetstabilitet. Nu har ekonomin försämrats markant och det är ett antal miljoner som skall sparas för att inte kommunen skall komma under tvångsförvaltning. Risken som jag ser det är att kvalitén inom kommunens omsorg försämras och att vi tvings säga upp kompetenta medarbetare.
Jag anhåller därför om att vi tar ett politisk krafttag och halverar arvoden vid sammanträden inom kommunen omgående tills kommunen har en solid balans som garanterar en bra standard inom vård, skola och omsorg.

Därför yrkar jag, att Fullmäktige beslutar om halverat arvode vid möten å det snaraste. Att Fullmäktige beslutar om tidsbegränsning av detta sparbeting tills balanskravet är uppnått.
 

Motion för minskat antal politiker vid Fullmäktigesammankomster
(Lars-Olof Reinfeldt)
Vetlanda kommun har stora ekonomiska påfrestningar och då är det av största vikt att alla tar sitt ansvar för att de negativa konsekvenserna blir så lindriga som möjligt för de mest utsatta grupperna. Att ställa in olika möten för att spara pengar kan endast ske undantagsvis med risk för att den demokratiska processen blir lidande. Vetlanda kommun har ett balanskrav på sig i tre år och det krävs systematisk återhållsamhet för att uppnå budgetstabilitet. Ekonomin är fortsatt svag och det är fortsatt ett antal miljoner som skall sparas för att inte kommunen skall komma under tvångsförvaltning. Risken som jag ser det är att kvalitén inom kommunens omsorg försämras och att vi tvings säga upp kompetenta medarbetare eller lägga ner nödvändig verksamhet. Eftersom jag inte fick gehör för min solidariska motion om halverat arvode vid politikernas sammanträden som på årsbasis skulle förbättrat kommunens ekonomi med dryga miljonen, måste vi se efter andra källor. Kommunallagen föreskriver ett minimiantal ledamöter i fullmäktige för Vetlandas del på 41 platser. Ett icke försumligt antal av de nu kallade och närvarande deltager inte i debatten utan bidrager mera som man brukar kalla vara “Röstboskap”. När jag möjliggjorde för var och en vid motionen om minskat arvode och solidariskt rösta efter samvete om de svaga grupperna, saknades denna förmåga hos flertalet. Det är inte meningen att vi med skattemedel ska arvodera onödigt stort antal ledamöter som saknar medkänsla med de som givit dem förtroende att vara företrädare i vårt centralaste demokratiforum.

Jag anhåller därför om att vi tar ett politisk krafttag och halverar arvoden vid sammanträden inom kommunen omgående tills kommunen har en solid balans som garanterar en bra standard inom vård, skola och omsorg.

Därför yrkar jag, att Fullmäktige beslutar om halverat arvode vid möten å det snaraste. Att Fullmäktige beslutar om tidsbegränsning av detta sparbeting tills balanskravet är uppnått.

Motion för fri parkering i Vetlanda Centrum
(Lars-Olof Reinfeldt)
Vetlanda expanderar med köpcentra i utkanten av stan. Med en stor ström av folk från höglandet till vår stad finns möjlighet att ytterligare marknadsföra Vetlanda.

När inköpen är gjorda och det är dags för hungriga resenärer att skaffa ny energi skall blickarna vändas mot Vetlanda Centrum.
Det skall kännas angenämt och lätt att ställa ifrån sig bilen på bekvämt avstånd från restauranger.

På vägen till maten får besökarna syn på Vetlandas utbud av kvalitetsaffärer i Centrum och kanske inte nu men nästa gång göres inköpen här.

Fri parkering ger ett trevligt och välkomnande intryck för våra gäster.

För att tillgodose handlarnas behov av cirkulation utanför butikerna på Storgatan är det lämpligt med kortare parkeringstid.
En skyllt angivande “Fri parkering 2 timmar”.

Centrums möjlighet till samtida expansion är avhängigt av god tillgänglighet och smidiga kommunikationer.

Därför yrkar jag, att Fullmäktige beslutar om fri parkering i Vetlanda Centralort. Att Fullmäktige beslutar om reglering av parkeringstiden på Storgatan från Stationsgatan till torget, samt på torget med skyltning. “Fri parkering 2 timmar”.

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter