Valmanifest 2018-2022 Miljöpartiet de Gröna i Burlöv

Valmanifestet för 2018-2022 är nu färdigt och presenteras här!

Miljöpartiet i Burlöv utgår från tre pelare för att skapa en attraktiv kommun för alla.

Vi vill:

 

Miljö och klimat

● att Burlövs kommun blir ett föredöme inom miljöfrågor genom att ta del av ny forskning och idéer.

● att kommunen ska ligga i framkant med införande av miljöförbättrande åtgärder.

● att en bättre luftkvalitet ska skapas genom fortsatt arbete för solceller vid renovering av äldre byggnader och nybyggnation.

● att kommunen ska arbeta för mer grönytor.

● att kommunala fordon som drivs av fossila bränslen fasas ut.

Unga, äldre och arbetsmiljö

● att förskolan och skolan blir likvärdig genom att skapa samma förutsättningar för alla barn och elever.

● att Burlövs kommun utvecklas till en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta med arbetsmiljön i bl.a. skola och äldrevård.

● att arbetsbelastningen minskar genom färre barn och vårdtagare per anställd samt erbjuda

utökad friskvård och flexibla anställningsförmåner.

Stadsutveckling

● att det skapas fler mötesplatser med fritidsaktiviteter för alla åldrar genom bl.a. ett allaktivitetshus för att utveckla tryggheten och hälsan i kommunen.

● att kommunen ska utveckla befintliga trygghetsvandringar.

● att miljövänlig belysningen ska sättas upp där behov finns för ökad trygghet.

● att Arlöv och Åkarps centra ska utvecklas till attraktiva stadskärnor,

● att kommunen skapar förutsätt- ningar som gör det möjligt för aktörer att bygga billiga bostäder som bl.a. leder till att unga kommer in på bostadsmarknaden.

 

 

Vi håller våra löften. Mellan 2014–18 fick vi igenom flera vallöften, bland annat...

 

● vi har behållit Burlövs bostäder i kommunal regi som innebär att reglering av hyror och ny- byggen sker efter våra kom- muninvånares behov.

● vi har skapat Mötesplatsen där unga och äldre kan mötas.

● vi har arbetat för att en barn- ombudsman har anställts i kommunen som skyddar bar- nets rättigheter genom att se till att barnkonventionen följs.

● vi har varit ett föredöme vid flyktingmottagning då vi har varit en av de 33 kommunerna i Skåne som varit mest flyktingvänlig.

● vi har arbetat för fler cykelvägar.

● vi har stöttat projektet för fyra spår i kommunen som kommer innebära att Öresundstågen kommer stanna i Burlöv 2022.

● vi har arbetet för en bättre luftkvalitet genom att få igenom en hastighetsbegräns- ning på 40 km/h i kommunen.

● vi har sett till att laddstolpar till elbilar har satts upp.

● vi har bytt lampor i kommunens utebelysning som drar mindre el och är bättre för ögonen.

 

Har du frågor eller vill bli aktiv?

[email protected].

mp.se/burlov.

Gilla oss på Facebook.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: