Skola & utbildning

Skola & utbildning

De möjligheter vi ger våra barn i dag avgör hur samhället kommer att se ut i morgon. Miljöpartiet de Grönas skola är en skola för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar och från olika miljöer möts och utvecklas med respekt för varandra. Skolan ska ge alla elever lika goda möjligheter, oavsett var de kommer ifrån, vilka föräldrar de har och oavsett elevernas styrkor och intressen. Alla barn ska kunna känna hopp och framtidstro. Under mandatperioden kommer vi att stärka tryggheten och förbättra studieron i skolan, där en helhetssyn på ungas livssituation är avgörande.

Vi vill :

Göra en särskild satsning på studiero i skolan
Orimligt många elever i Gnesta upplever idag att det är svårt att få studiero i skolan. Vi vill se en satsning på studiero med särskilt fokus på högstadiet. Lärarnas kompetens ska öka kring individuella behov som till exempel NPF-diagnoser.

Stärka samverkan mellan skolan och socialtjänsten
En särskild utredning bör göras tillsammans med elever, föräldrar, socialtjänst och lärare kring vilka insatser som behövs för elever som har hög frånvaro eller sociala problem i skolan. Skolan och socialtjänsten ska fördjupa sitt samarbete för att få en bättre helhetsbild kring vilka insatser som kan skapa trygghet och ökade möjligheter för unga som lever i olika typer av social utsatthet.

Skapa en säker trafikmiljö runt kommunens skolor och förskolor
Alla elever ska kunna ta sig tryggt till fots, med cykel och med kollektivtrafik till skolan. Vi vill göra en särskild satsning på att utreda och ge förslag till hur trafiksäkerheten kan förbättras i närheten av skolmiljöer.

Värna de små förskolorna i Gnesta tätort 
Kommunen går idag allt mer mot att ha stora förskolor, vilket ger vissa ekonomiska fördelar. Med minskade barnkullar de kommande åren riskerar flera mindre förskolor att läggas ner av besparingsskäl. Vi ser värdet av att föräldrar har många valmöjligheter och kommunen en bredd av verksamheter som fungerar för olika behov hos barn. Vi vill garantera att vi har en mångfald bland förskolor och värna de mindre enheter vi har idag.

Utvärdera och utveckla arbetet med fler behöriga lärare
Under de senaste åren har det genomförts en kompetensväxling för fler behöriga lärare i skolan. Miljöpartiet vill utvärdera resultaten från de satsningarna och se satsningar för elever som riskerar att inte gå ut med godkända betyg.

Påbörja byggandet av en ny skola i Frönäs-området
Med många nya bostäder behöver Gnesta en ny skola för låg- och mellanstadiet. Arbetet med att tillsammans med boende ta fram planer för en ny skola ska prioriteras och kommunen ska anta en strategi för hur Gnesta tätorts skolor ska utvecklas.

Utveckla naturpedagogik i skolan och förskolan
Framtidens skola i Gnesta lever i nära relation med kommunens starka naturvärden. Skolan ska ha en strategi för utomhuspedagogik och för ökade inslag av rörelse och fysisk aktivitet kopplat till lärandet. Skolmåltiden ska ses som en pedagogisk resurs där eleverna är delaktiga och kan öka sin kunskap om matens ursprung och den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter