Luftföroreningar

 

Vi behöver fortsätta arbeta för att förbättra luftkvalitén. Jämfört med för 30-40 år sedan har luften generellt förbättrats i Göteborg. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats och på så att trafiken delvis har omdirigerats till kringleder. Svaveldirektivet som reglerar fartygsbränslen har också haft positiv effekt på luften. Trängselskatten har bidragit till minskad trafik i innerstaden, men även på flera infartsleder. Detta har resulterat i lägre utsläpp av föroreningar till stadsluften.

Trots detta har Göteborg under flera år överskridit de svenska miljökvalitetsnormerna, framför allt när det gäller kvävedioxidhalterna vid mätstationerna i Gårda och Haga. Luftföroreningarna i Göteborg dödar cirka 200 personer per år i förtid och leder till en mängd ökade sjukdomsfall så som barnastma och havandeskapsförgiftning. Kostnaderna för dålig luft i Sverige är över 50 miljarder per år. Stadsplaneringen behöver utformas så att människor blir mindre beroende av bilen. Mer grönska i staden är positiv både för klimatet, hälsan och för luften i staden.

Vi vill:
-Sänka hastigheten för bilar i bostadsområden och stadsmiljöer.
-Införa miljözoner för lätta fordon.
-Verka för låga priser inom kollektivtrafiken.
-Att fler busslinjer ska trafikeras med elbuss.
-Utveckla spårvägssystemet till att bli en stadsbana med högre kapacitet och snabbare förbindelser till ytterstaden genom centrum bland annat genom att bygga Kortedalatunneln och Sahlgrenskatunneln.
-Fler gångfartsgator och cykelbanor som är separerade från bilister och gående.
-Öka underhåll och bygga ut cykelbanenätet bland annt genom nya älvförbindelser.
-Att fler cykelparkeringar och pendelparkeringar ska finnas vid knutpunkter för kollektivtrafiken.
-Att stadens verksamheter ska byta till förnybart bränsle på arbetsmaskiner.

länkar:
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.56aa8c7d-2d8a-437d-b...
https://www.mp.se/stockholm/luft

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: