Maten

Den goda maten är en viktig del av livet. Den mat vi äter ska vara välsmakande, näringsrik och hållbart producerad. Fler ska veta mer om maten. Alla ska veta hur vår mat produceras och var den kommer ifrån. Genom att odla och prata mat i förskola och skola lär vi oss tidigt. Vi vill anlägga fler växthus i anslutning till stadens förskolor, skolor och äldreboende.

Miljöpartiet vill

  • Att hållbar lokal matproduktion ska öka och att utbudet av lokalt producerad mat i kommunens verksamheter ska öka.
  • Att jordbruksmark inte ska exploateras och andelen jordbruksmark i Göteborg som brukas för matproduktion ska öka.
  • Att minst 80 procent av all mat som köps in av staden ska vara ekologisk under nästa mandatperiod. 100% ekologiskt senast 2025.
  • Att allt kött som serveras av kommunen ska vara ekologiskt.

Vi bryr oss både om djuren och planeten. Våra matvanor påverkar klimatet. Vi behöver äta mer vegetarisk och säsongsbetonad mat. Om vi köper kött så ska staden ställa höga djurskyddskrav. Ingen onödig antibiotika ska finnas i vår mat. Vi vill ha ekologiska och närproducerade livsmedel. Utbudet av lokalt producerad mat och en lokal fungerande matmarknad ska stimuleras. Göteborg stad ska underlätta för lokala leverantörer att lämna anbud vid upphandling.

Miljöpartiet står upp för den goda maten. Tillgången till mat i Sverige och i Göteborg är god. Hunger hör till undantagen. Inom äldreomsorgen finns dock människor med risk för undernäring. Staden liksom landet i stort har låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Befolkningsökningen och urbaniseringen är globala trender, som medför utmaningar för att försörja städernas invånare med hållbar, närproducerad mat. Många saknar idag kunskap om hur maten vi äter produceras och var den kommer ifrån trots att den är av stor betydelse både för livskvalité och hälsa. Sedan 2017 finns en nationell livsmedelsstrategi med mål om en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion samtidigt som vi ska nå de nationella miljömålen. Att välja ekologiska livsmedel gynnar jordbruk och djuruppfödning med låg antibiotikaanvändning. Göteborgs stad har stora möjligheter att bidra till att öka mängden hållbara och närproducerade livsmedel. Både i sin roll som markägare och som inköpare kan staden skapa incitament för en hållbar livsmedelsproduktion.

Göteborgs stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. Göteborg behöver utveckla en hållbar och robust livsmedelsförsörjning för staden. Göteborg ska arbeta aktivt med att bidra till en hållbar livsmedelskedja med ett tydligt kretsloppsperspektiv. Medvetenheten och kunskapsnivån kring matens innehåll och hur vår mat produceras ska höjas. Måltiden i förskola och skola kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Det lokala livsmedelsstrategiska programmet ska färdigställas och genomföras. Ekologiska och närproducerade livsmedel ska främjas och måltidsprogrammet utvecklas. Utbudet av lokalt producerad mat och en lokal fungerande matmarknad ska stimuleras. Genom upphandling och avrop ska höga krav på djurskydd, miljö och färskhet ställas. Staden ska underlätta för lokala leverantörer att lämna anbud. Jordbruksmark som Göteborgs Stad äger ska inte bebyggas utan användas för ekologisk produktion av mat och naturbete. Naturbruk/odling kan användas som ett verktyg både för att knyta samman innerstad och landsbygd, och för ökad integration. Det ska finnas möjligheter att odla i större och mindre skala både i jord och i vatten. Staden ska våga prova nya metoder för lokal matproduktion. Akvaponik; fiskodling på land i kombination med växtodling, och Agroforestry; livsmedelsproduktion i samklang med skogsbruk, är områden med stor potential och ska utvecklas. Stadslandets arbete är en viktig del i detta och arbetet med att anlägga fler växthus enligt växthusplanen ska fortsätta i samarbete med stadens olika verksamheter. Omsorgspersonal behöver vara uppmärksamma på undernäring och risk för undernäring. Information och stöd till både patienten och de närstående kan också bidra till att patienten får ett tillräckligt näringsintag. Flera professionsgrupper behöver vara uppmärksamma på risken för undernäring eller om undernäring föreligger. På äldreboenden ska måltiden vara en central och lustfylld del av vardagen.

Senast 2025 ska all mat som staden köper in eller serverar vara ekologisk. Andelen kött som serveras inom stadens verksamheter ska minska och framförallt förskola och skola ska servera högre andel vegetarisk mat. Mat som serveras vid möten och representation ska regelmässigt vara vegetarisk. Allt kött som serveras ska vara ekologiskt och/eller naturbetat. Rödlistad fisk och skaldjur ska inte serveras. All frukt inom förskolan ska vara ekologisk. Produkter som köps in och upphandlas ska i större andel vara miljömärkta. Den mat som köps in och serveras ska vara god, näringsrik, närlagad och producerad på ett hållbart sätt. Närproducerad och ekologisk mat ska eftersträvas. Arbetet med miljömåltider är av betydelse för att vi ska nå våra miljömål, inte minst målet om begränsad klimatpåverkan. Hela Göteborgs Stad behöver därför arbeta aktivt med frågan. Måltiden ska vara en positiv upplevelse för alla som äter kommunens mat. Kökspersonal, pedagogisk personal och andra relevanta grupper inom förskola, skola och äldreomsorg ska utbildas i hur ekologisk och vegetarisk mat ska öka och matsvinnet minska. Matavfall ska ses som resurs där även lokala kretsloppslösningar ska uppmuntras. Vi vill utveckla och samordna stadens arbete med mat och livsmedelsförsörjning för att stärka arbetet med Miljömåltider, Lärande hållbara måltider, Göteborgsmodellen för minskat matsvinn samt den lokala livsmedelsstrategin.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: