Ett hållbart jordbruk

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad mat.

Miljöpartiet vill

  • gynna svenskt ekologiskt jordbruk så att hälften av jordbruksmarken brukas ekologiskt till år 2030
  • införa en skatt på importerat kött som producerats med sämre djurskydd
  • göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg
  • stärka arbetet mot matsvinn i alla led – från jord till bord
  • skynda på omställningen till fossilfritt jordbruk och fasa ut de fossila subventionerna.

Gynna ekologiskt och närproducerat

En frisk natur är grunden för livet på jorden och inte minst för jordbruket. Ett hållbart jordbruk producerar god och hälsosam mat, men också livsviktiga ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rika odlingsjordar och rent vatten.

Ekologiskt jordbruk använder inte konstgödsel eller farliga bekämpningsmedel. Därför vill vi att bönder som går över till ekologiska brukningsmetoder ska gynnas. Vi vill fördubbla pengarna till ekologisk omställning. Hälften av jordbruksmarken i Sverige ska vara ekologiskt certifierad inom till år 2030.

Naturbetesmarkerna hör till de allra mest artrika naturtyperna i Sverige. Vi vill öka andelen naturbetesmarker och stötta bönderna som håller dessa marker öppna.

Sverige ska producera mer mat. Vi vill sätta ett högt mål för självförsörjningsförmågan och vi vill att lantbruket blir fossilfritt. Det gynnar bönderna, miljön och ger en säkrare tillgång på mat vid en kris. Vi vill stötta utvecklingen av nya vegetariska livsmedel i Sverige.

Skatt på fulkött

Svenska bönder har högre miljö- och djurskydd, de ska inte konkurreras ut av importerat fulkött där antibiotika överanvänds i djurhållningen. Vi vill sätta en skatt på importerat fulkött.

Kött och fisk på restauranger ska ursprungsmärkas. Andelen vegetariskt kan öka, samtidigt som det kött som säljs kommer ha bättre djurskydd.

Hållbart som standard

Vi vill göra ekologiskt och klimatsmart till standard i skola, vård och omsorg när mat köps in, lagas och serveras. Skarpa krav på djurskydd ska ställas. Så blir maten på en stor mängd tallrikar bättre för människa, djur och miljö.

Mat ska ätas, inte slängas

En tredjedel av den mat som produceras globalt hamnar aldrig i någons mage. Om det globala matsvinnet hade varit en nation, hade det varit världens tredje största utsläppare av växthusgaser.

Matsvinnet måste minska längs hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

Det behövs bättre styrmedel för materialåtervinning av matavfall och ökade möjligheter för butiker och restauranger att sälja ompaketerad mat och rester. Vi behöver också satsa på innovation och kunskapsförmedling kring förvaring av livsmedel för att förändra konsumentbeteendet.

Miljöpartiet regerar

  • Vi har storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt.
  • Vi har gjort stora satsningar på skötsel av ängs- och betesmarker.
  • Anslagen till ersättning för viltskador har ökat.
  • Satsningarna på landsbygdsprogrammet har ökat.

Nyheter på Mat och jordbruk

MP föreslår jordbruksavdrag

Vegokorven en symbol för klimatsmart mat

Låt inte köttmaffian stoppa vegokorven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter