Ett hållbart jordbruk

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad mat.

En vegetarisk burgare

Vegetarisk burgare

Miljöpartiet vill

 • gynna svenskt ekologiskt jordbruk så att hälften av jordbruksmarken brukas ekologiskt till år 2030
 • göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg
 • kombinera stärkta djurskyddskrav och minskad antibiotikaanvändning med styrmedel för en minskad och mer medveten konsumtion av kött, och främja växtbaserade alternativ
 • stärka arbetet mot matsvinn i alla led – från jord till bord
 • skynda på omställningen till fossilfritt jordbruk, öka motståndskraften och fasa ut de fossila subventionerna.

Gynna ekologiskt och närproducerat

Ett hållbart jordbruk producerar god och hälsosam mat, material och energi, men också livsviktiga ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rika odlingsjordar och rent vatten. Vi vill att svenskt lantbruk ska producera mat med mervärden. Därför behöver den ekologiska odlingen och produktionen öka kraftigt, men också jordbruk i hela landet.

Ekologiskt jordbruk använder inte konstgödsel eller farliga bekämpningsmedel. Vi vill stötta bönder som går över till ekologiska brukningsmetoder och hälften av jordbruksmarken i Sverige ska vara ekologiskt certifierad till år 2030.

Öka jordbrukets motståndskraft och beredskap

Det behövs fler jordbrukare som ökar Sveriges självförsörjning på hållbar, god och närproducerad mat. Vi vill sätta ett högt mål för självförsörjningsförmågan och skynda på jordbrukets omställning till fossiloberoende. Vi vill att jordbruket ska bli mer självförsörjande på foder till djuren, fossilfritt gödsel och drivmedel. Det gynnar miljön, klimatet och Sveriges motståndskraft och beredskap. Vi vill stötta utvecklingen av nya vegetariska livsmedel i Sverige.

Rädda de artrika naturbetesmarkerna

Naturbetesmarkerna hör till de allra mest artrika naturtyperna i Sverige, men de har minskat kraftigt och växer igen när allt fler bönder upphör med hävden av markerna. Vi vill stoppa den här utvecklingen och höja ersättningen kraftigt till bönderna som håller dessa marker öppna. Det gynnar en mångfald av blommor, dagfjärilar, vildbin och andra insekter som nu är hotade.

Skatt på fulkött

Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger rent industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren ofta blir mycket högt. Svenska bönder har överlag högre miljö- och djurskydd än i stora delar av världen, vi vill inte att de ska inte konkurreras ut av produkter som producerats med låg hänsyn till djurvälfärd, klimat och natur.

Vi vill att kött som produceras med stor klimatbelastning eller hög antibiotikaanvändning ska kosta mer. Mat med låg miljöpåverkan ska vara billigare. Det behövs kraftfulla satsningar på svenska ekologiska vegetabilier och ökad produktion av grönsaker, baljväxter, frukt och bär. Genom att kombinera stärkta djurskyddskrav med åtgärder för en minskad men mer medveten konsumtion av animaliska livsmedel – där växtbaserade alternativ får en mer framträdande roll och animaliska alternativ uppfyller höga djurskyddskrav – så blir både djuren, klimatet och miljön vinnare

Hållbart som standard

Vi vill göra ekologiskt och klimatsmart till standard i skola, vård och omsorg när mat köps in, lagas och serveras. Skarpa krav på djurskydd ska ställas. Till 2030 vill vi att tre fjärdedelar av all offentligt upphandlad mat ska vara ekologisk.

Mat ska ätas, inte slängas

En tredjedel av den mat som produceras globalt hamnar aldrig i någons mage. Om det globala matsvinnet hade varit en nation, hade det varit världens tredje största utsläppare av växthusgaser.

Matsvinnet måste minska längs hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

Det behövs bättre styrmedel för materialåtervinning av matavfall och ökade möjligheter för butiker och restauranger att sälja ompaketerad mat och rester. Vi behöver också satsa på innovation och kunskapsförmedling kring förvaring av livsmedel för att förändra konsumentbeteendet.

Miljöpartiet regerar

 • Vi har storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda nationella mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt, 30 procent till 2030
 • Infört nya och höjda mål för offentlig upphandling av ekologiska livsmedel, 60 procent till 2030.
 • Vi har gjort stora satsningar på skötsel av ängs- och betesmarker.
 • Vi har ökat stödet till det nationella programmet för odlad mångfald
 • Flerårig satsning på pollinatörer
 • Tillsatt och mottagit en utredning om ett fossiloberoende jordbruk
 • Förlängt biogasstöd och stora satsningar på biogas
 • Satsningar på unga jordbrukare inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik
 • Prioriterat klimatsatningar inom lantbruket inom ramen för Miljöpartiets satsning Klimatklivet
 • Utvidgad klimatpremie till jordbruksmaskiner för att stödja övergång till fossiloberoende alternativ
 • Ökat ersättningarna för skötsel av naturbetesmarker

Fördjupning i ämnet Mat och jordbruk

Nyheter på Mat och jordbruk

MP föreslår jordbruksavdrag

Vegokorven en symbol för klimatsmart mat

Låt inte köttmaffian stoppa vegokorven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter