Avsaltning räcker inte om hela Gotland ska leva

Lyssna

Tillgången till vatten är avgörande för ett bra liv på Gotland. Vattenbristen är akut och nu görs stora, dyra satsningar på att avsalta havsvatten. Miljöpartiet Gotland vill se fler alternativ som är billigare och som tar vara på vattnet som naturen producerar.

Under Miljöpartiets årsmöte i helgen antogs ett politiskt program för vattnet som innehåller alternativ till avsaltning. Miljöpartiet vill exempelvis att våtmarker återskapas för att höja grundvattennivån i områden som inte är anslutna till VA-nätet.

– Om vi ensidigt satsar på avsaltning är risken stor att vi glömmer bort grundvattnet och alla de hushåll som inte har kommunalt vatten. Ska hela Gotland leva måste vi ta fram andra lösningar, säger Isabel Enström, regionråd och ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden (MP).

Andra förslag syftar till att spara på vattnet som redan finns. Att använda snålspolande och resurseffektiva VA-lösningar och att underhålla det befintliga VA-nätet för att minska läckaget av dricksvatten. Avgörande är dessutom att öns storkonsumenter inom industrin både sparar mer vatten och tar ett större ansvar för sörja för sina egna behov.

– För att långsiktigt lösa vattenbristen krävs en mängd olika insatser och de måste innefatta naturens egna system, säger Daniel Heilborn, ledamot i tekniska nämnden (MP). 

 

LÄS HELA ÅRSMÖTESUTTALANDER HÄR: 

Uttalande från Miljöpartiet de gröna på Gotlands årsmöte 2016-04-02

Sammanfattning

För att långsiktigt lösa utmaningen med vattenbrist krävs en mängd olika insatser. De måste innefatta naturens system, hushållning med vattenresursen och resurssnåla tekniklösningar samt prioriteras utifrån vilka som är mest effektiva för genomförande, hållbarhet och kostnader. Vi ser problem med den ensidiga inriktningen på dyra storskaliga VA-lösningar. Risken är att grundvattnet glöms bort, vilket ger konsekvenser för både hushåll och företag som inte nås av kommunalt VA. Vi är övertygade om att det går att lösa vattenbristen på Gotland, men det måste ske i samverkan mellan det offentliga, företagen och forskningen.

Bakgrund
Tillgång till vatten är den absolut viktigaste frågan för ett bra liv på Gotland. De senaste årens situation med vattenbrist, sinande brunnar och återkommande bevattningsförbud påverkar oss som bor och verkar här. Om hela Gotland ska leva behövs tillräckligt med dricksvatten och även vatten till våra viktiga näringar inom till exempel lantbruket, besöksnäringen och livsmedelsindustrin. Vi är i behov av många nya bostäder där redan idag bristen på vatten ibland hindrar bygglov. Detta hämmar utvecklingen för ön. 

Gotland har generellt inte vattenbrist sett över hela året. Däremot är förbrukningen av vatten som störst på sommaren när också grundvattenbildningen är som minst. SMHI har tagit fram prognoser som förstärker bilden av ett allt mer akut läge kommande decennier. Gotland förutspås få längre perioder med minskad vattentillgång i både ytvattnet och i marken. Under höst och vinter väntas däremot mer nederbörd, så det gäller att ta tillvara och hålla kvar vattnet när det finns.

Behov av flera lösningar
Naturens system producerar dricksvatten gratis om vi vårdar dem. Cirka tvåhundra år av utdikning för att bland annat skapa mer jordbruksmark har dock dränerat vattentillgångarna. Vi behöver återskapa lösningar som liknar naturen och dess kretslopp och hitta alternativ till dyra, storskaliga VA-lösningar som släpper ut stora mängder vatten i Östersjön. Lösningarna kan se olika ut men bör bygga på principer där naturen förser oss med vatten för olika behov, även bevattning och djurhållning, men till ett lägre pris. I början behövs investeringar för att återställa dessa funktioner på de mest lämpade platserna. Det kan handla om grönområden, restaurerade våtmarker eller dammar som kan hålla kvar vattnet längre på ön. Det kan också vara en utökad rening och användande av avloppsvatten som kan användas för bevattning eller återföras till grundvattnet.

I det läge med vattenbrist som Gotland idag befinner sig ser vi inte att det är försvarbart att lägga alla ägg i en korg och ensidigt rikta så stora investeringar till de som får nytta av den kommunala VA-försörjningen. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp behöver fortsatt prioriteras, men också arbetet för att hitta lösningar i områden dit det kommunala VA-systemet inte når. Cirka 40 procent av befolkningen är inte anslutna och till den kommunal VA-försörjning vilket har ett direkt samband med andelen boende i tätorter. Hela Gotland måste kunna leva, inte bara de som är anslutna till kommunalt VA.

En viktig del i att komma tillrätta med vattenbristen är att minska vårt behov av vattenförbrukning. Mycket kan göras av såväl privatpersoner som näringsidkare genom olika smarta lösningar som till exempel snålspolande munstycken och toaletter eller genom att samla upp och använda regnvatten. 

Miljöpartiet har under många år jobbat för att få fram bättre och kretsloppsanpassade lösningar. Ett exempel på detta är den dagvattenstrategi som är ett reslutat av en MP-motion och nu är på väg att läggas fram för beslut.

Vi ser fortsatt stora behov av en kraftsamling för att långsiktigt lösa vattentillgången.

Vi vill:

·     att Region Gotland tar initiativ att tillsammans med Länsstyrelsen samordna insatserna för att långsiktigt trygga en hållbar vattenförsörjning på hela Gotland - arbetet bör inrymmas i den regionala vattenförsörjningplan som ska tas fram.

·     att ett alternativ till storskalig avsaltning av Östersjövatten tas fram och att detta förslag bedöms gentemot den befintliga VA-planen genom en samhällsekonomisk hållbarhetsanalys för att redovisa bästa effekt per investerad krona.

·     att våtmarker återskapas i samverkan med markägare i områden som inte ansluts till VA-nätet i syfte att höja grundvattennivåerna året om och att behov av ersättning till markägare vägs in i dessa lösningar.

·     att prioritet ges till att underhålla befintligt VA-nät och därmed minska det nu omfattande utläckaget av dricksvattnet.

·     att kostnaderna för VA-abonnenterna då VA-planen är fullt utbyggd redovisas. (jämför www.nilsholgersson.nu/rapporter/aktuell-rapport/undersoekning-2015/va)

·     att en översyn av taxor och styrmedel görs för att stimulera till snålspolande, återcirkulerande och resurseffektiva VA-lösningar, inklusive lokalt omhändertagande av dagvatten som inte belastar ledningsnät och reningsverk.

·     att prioritet ges till ett utvecklingsarbete i samverkan med storförbrukande vattenkonsumenter och forskare för framtagande av innovativa utvecklingsinsatser som gör att dessa dels kan minska behovet av vatten genom recirkulerande reningssystem för processvatten, dels ska kunna ombesörja sitt eget behov av vatten. Ett framgångsrikt sådant arbete kan göra Gotland till ett högintressant internationellt föregångsexempel kopplat till Vision 2025 om att Gotland då ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Ladda ner hela vattenprogrammet som pdf här

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: