En offensiv för klimatet och hållbart resande

Lyssna

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. Transporterna är en av Sveriges största klimatutmaningar. Miljöpartiet på Gotlands årsstämma har därför gjort följande uttalande för att visa hur vi vill ta oss an utmaningarna.

2016 blev det varmaste året någonsin sedan mätningarna började och innan jul var Arktis 20 grader varmare än normalt. Vi ser oroväckande väderfenomen världen över där översvämningar, torka och vattenbrist också drabbar Sverige och Gotland. Den globala uppvärmningen hotar både människors hälsa, våra samhällen och kan orsaka stora kostnader.

Transporterna är en av Sveriges största klimatutmaningar. Sju av riksdagspartierna har därför enats om att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Detta mål är en del av den Klimatlag som regeringen lagt fram. För Gotland är målet, definierat i energiplanen, att omställningen från fossila bränslen till förnybar energi ska ha minskat de klimatpåverkande utsläppen med 45 procent från år 1990 till år 2020.

Utsläpp från transporter leder också till försämrad luftkvalitet. Globalt sett är luftföroreningar den miljöfråga som leder till flest dödsfall. Gotland är beroende av fungerande och tillgängliga transportmöjligheter, till och från ön, för boende och besökare, men också för att landsbygden ska kunna leva. Den största potentialen att minska biltrafiken finns i städer och tätorter.

På landsbygden kommer bilen fortsatt att ha en avgörande roll i människors vardag där inte kollektivtrafiken är tillräcklig.

Miljöpartiet på Gotlands offensiv för klimatet och ett hållbart resande utgörs av följande punkter:

• 2017 kommer en gasdriven färja tas i drift där bränslebytet innebär en stor miljövinst. Inför nästa upphandling av trafiken vill vi att ett innovationsprojekt kommit tillräckligt långt för att färjorna ska kunna gå på förnybart bränsle.

• Visby blir den första flygplats i Sverige som kan erbjuda flygresor på helt fossilfria bränslen. I dag finns redan biodrivmedel för flyget men de är dyrare och produceras ännu i för liten skala.

• Gotland har flest andel biogasmackar per invånare. Förutom reella klimat och miljövinster är biogasen också samhällsekonomiskt lönsam då den skapar nya lokala gröna jobb, bidrar till att restprodukter kommer in i kretsloppet och kan nyttjas som resurser. Vi vill fortsätta utvecklingen för biogasen.

• Vi vill bygga Gotland för människan. Bil- och cykelpooler vid bostadsbyggande ska finnas med i planeringen, både i Visby och på landsbygden och skapar då mer utrymme för grönytor samtidigt som möjligheten till lättillgängligt resande behålls.

• Gotland ska dra bättre nytta av de statliga pengar som finns för ökad kollektivtrafik, bättre cykelvägar och laddinfrastruktur för elfordon.

 

Miljöpartiet de gröna på Gotlands årsstämma

 

Publicerad i Gotlands Allehanda 7 april 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: