Olika tolkning av ”vattnet först”

Som förtroendevald är min uppgift att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen samt hur ett beslut påverkar nu och framtiden. För det behöver jag fakta och kunskap för att kunna förklara ett beslut. En påskyndad process där många frågetecken kvarstår riskerar att urholka förtroendet för nämndens kompetens och demokratin, skriver Isabel Enström, gruppledare och ledamot av Tekniska nämnden angående Region Gotlands avtal med Cementa

Naturligt rent grundvatten kan aldrig ersättas lika långsiktigt och billigt av tekniska lösningar. Miljöpartiets hållning har därför hela tiden varit att vattenförsörjningen så långt som möjligt ska baseras på naturliga tillgångar. Grundvattenbildningen kan förstärkas genom återinfiltrering av uppsamlat regnvatten. MP är också positivt till att nyttja ytvatten från nedlagda kalktäkter där det är lämpligt.

Cementa vill utöka och fördjupa kalkbrytningen på Filehajdar vid regionens vattentäkter. Det bedöms av bolaget självt medföra en grundvattenavsänkning på ca fyra meter i regionens vattentäkter. En risk är att även privata brunnar kan påverkas.

Cementa föreslår att denna försämring kompenseras med rening av spillvatten från industrin. Cementa avser bekosta vattenverk och ledningar under en avtalstid om 20 år. Regionen får däremot stå för driftskostnaden som blir avsevärt högre än nu.

Därför är avtalet Tekniska nämnden (TN) beslutade om 28/8 viktigt både gällande innehåll samt budskap till vattenabonnenter och för allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet. Avtalet vägs in som en del i Cementas tillståndsprocess. Att få fram avtalet i god tid inför domstolsförhandlingen var, enligt nämndens ordförande K-J Boberg i GT 7/9, viktigare än att TN:s ledamöter fick tid för fördjupning.

Mitt återremissyrkande för att ge mer tid röstades ner. Därefter yrkade jag avslag på avtalet i dess nuvarande form eftersom några av de viktigaste frågorna inte besvarats:

  • Större tydlighet efter avtalstiden (20 år). Vem tar ansvar för vattentillgången då? Vad händer om brotten inte vattenfylls som tänkt?
  • Kostnadsökningen för produktionen av dricksvatten i Slite.
  • Om Cementas spillvatten inte räcker under sommaren ska bolaget under avtalstiden bekosta utebliven vattenvolym genom andra lösningar. Vad händer efter 20 år?
  • Om det eventuella brytningstillståndet avviker från ansökan så att påverkan på grundvattennivåerna minskar väsentligt ska avtalet inte gälla. Hur stor minskning krävs?

Jag yrkade även på en delning av driftskostnaderna samt att Cementa även efter avtalstiden tar fortsatt ansvar för uteblivet grundvatten i Regionens brunnar.

Som förtroendevald är min uppgift att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen samt hur ett beslut påverkar nu och framtiden. För det behöver jag fakta och kunskap för att kunna förklara ett beslut. En påskyndad process där många frågetecken kvarstår riskerar att urholka förtroendet för nämndens kompetens och demokratin.

Isabel Enström (MP), gruppledare och ledamot av Tekniska nämnden

Publicerad i Gotlands Tidningar 12 september

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: