PRESSMEDDELANDE: Oenig Teknisk nämnd beslutade om avtal med Cementa

När Tekniska nämnden idag skulle besluta om avtal om förstärkt vattenförsörjning mellan Region Gotland och Cementa, yrkade Isabel Enström, Miljöpartiets ledamot, avslag på avtalet i dess nuvarande form efter att det första yrkandet om återremiss för att ge nämnden mer tid röstats ner.

- Jag vill vara tydlig med att jag och Miljöpartiet är positiva till att hitta lösningar för nyttogörande av länshållningsvatten från kalktäkter som en del i att lösa vattenförsörjningen. Dock måste den demokratiska processen och ledamöterna av en beslutande nämnd ges tid att ta ansvar för och sätta sig in i komplexa och viktiga avtal som har en påverkan för lång tid framåt, säger Isabel Enström.

Handlingarna i ärendet gick direkt till nämnden och skickades ut 23/8 utan att passera arbetsutskottet. Att ge ledamöterna i nämnden tid att få sina frågor besvarade skulle varit möjlig även om ärendet lyfts på kommande nämnd 19/9 och var ett av huvudskälen till det återremissyrkande Isabel Enström lade på nämnden (enligt nedan).

- Region Gotland ska enligt avtalet få tillgång till mer vatten, vilket är positivt. En ska dock vara medveten om att avtalet är en del av Cementas kompensationsåtgärder för minskad tillgång till vatten i Region Gotlands brunnar, fortsätter Isabel Enström.

Sakargumenten i övrigt för kravet på återremiss för tydliggörande av frågeställningar sammanfattas nedan och i de yrkanden som lades på nämnden:

  • långsiktigt otryggt efter avtalstiden (20 års bryttid efter ianspråktaget tillstånd om tillstånd ges)
  • nivån på ökning av drifts- och produktionskostnader samt ökade kostnader för VA-kollektivet i förhållande till den idag låga kostnaden för produktion i Slite vattenverk.
  • vad händer om Cementa inte kan leverera sin del av avtalet i garanterad vattenvolym exempelvis pga generellt minskade vattennivåer
  • ansvarsfrågan kopplat till avtalet: avtalar Region Gotland in sig i en risk för skadeståndsansvar/anspråk för Region Gotland som driftsansvarig av anläggningen?

YRKANDEN
i första hand på återremiss för komplettering enligt 1, 2 och 3:

1. presentation av underlag till nämnden avseende:
a. En beräkning av den uppskattade ökade drifts- och produktionskostnaden, inklusive ökning för VA-abonnenterna, av vattnet som avses i avtalet i förhållande till dagens produktion i Slite vattenverk.
b. Det beräknade värdet av utbyggnad av ett vattenverk och reningsteknik, nya ledningar, mm.
c. Riskbedömning utifrån Miljöbalken med skadeståndsansvar/anspråk för Region
Gotland som driftsansvarig av Projektets anläggning och utifrån avtalets utformning.

2. kompletteringar av nedan i avtalet:
a. Fördelning mellan parterna av kostnadsansvaret för driften av vattenverk och pumpstation, som enligt nuvarande avtalsförslag Region Gotland ska bekosta.
b. Formulering av lösning som skall bekostas av Cementa även efter avtalstiden för tryggande av motsvarande volymer som Region Gotlands nuvarande brunnar genererar.
c. Alternativ lösning, med Cementa som ansvarig part, om Cementa inte kan leverera sin del av avtalet i garanterad vattenvolym pga generellt minskade vattennivåer (torrperioder och klimatförändringar kan påverka vattennivåerna under avtalsperioden).

3. kompletteringar av nedan i Nyttjanderättsavtalet:
4.3 Vid Avtalets upphörande ska Regionen bortforsla ledningen och fylla igen schaktet.
Kompletteras med: ”… ...i det fall att inget annat avtal kommit till stånd.”

i andra hand avslag på avtalet i dess nuvarande form med hänvisning till mitt förstahandsyrkande

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: