PRESSMEDDELANDE: Votering om vatten på Tekniska nämnden

Lyssna

Havs- och vattenmyndigheten har ombett Region Gotland och Tekniska nämnden att yttra sig kring förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

kallad ”Planering för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning”.

Alliansen med stöd av S och SD beslutade vid Tekniska nämnden idag om att stryka Teknikförvaltningens förslag om en skarpare riskbedömning för bergtäkt i förhållande till grund- och ytvatten. Teknikförvaltningens värdering är gjord utifrån den regionala vattenförsörjningsplanen och den erfarenhet förvaltningen har i sitt arbete; att det är mycket sprickbildning i berget och förflyttning hos både vatten och spillvatten långa sträckor.

Miljöpartiet yrkade på att Teknikförvaltningens skrivning skulle kvarstå utifrån Gotlands annorlunda förutsättningar i förhållande till de flesta delarna av fastlandet som har urberg.

Miljöpartiets yrkande röstades ner med siffrorna 2-9.

- Vem som på riktigt prioriterar vattnet och vattenförsörjningen, som också är nämndens uppdrag, i förhållande till kalkindustrin har åter blivit tydligt, säger Isabel Enström (MP), ledamot i Tekniska nämnden.

Det stycke som ströks löd:
”Gotland har en omfattande stenindustri som i många fall sammanfaller geografiskt med Regionens vattenresurser: Regionen håller därmed inte med HaVs klassning om att bergtäkt skall klassas som ”medelstor risk för ytvatten” eller ”mindre risk under vissa förutsättningar” (grundvatten). Regionen vill höja denna risk till att vara ”medelstor till stor risk” för ytvatten och ”stor risk” för grundvatten. Detta av två orsaker. Regionen har liten tillgång till grundvatten. Gotlands berggrund är mycket sprickig som kan medföra stora konsekvenser för grundvattentäkter till och med på långa avstånd från stentäkt.”

Mer information i ärende 12: www.gotland.se/103820

Kontakt

Isabel Enström (MP), ledamot Tekniska nämnden

Tel: 070-725 06 02

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: