Pressmeddelande: Yrkanden på SMA:s ansökan om täktverksamhet i Klintehamn

Lyssna

Vid Tekniska nämndens möte under torsdagen fick Miljöpartiet in flera förtydligande delar, främst kopplat till vatten och transporter, i yttrandet om SMA:s ansökan om utökad täktverksamhet i Klintehamn.

Vid Tekniska nämndens möte under torsdagen behandlades SMA:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde.

Det finns flera delar, främst kopplat till vatten och transporter, som ansökan belyser väldigt otillräckligt.

- Gotland befinner sig i ett allvarligt läge gällande vattenförsörjningen både för de kommunala vattentäkterna och privata brunnar. Vi vet att det finns en oro i Klintehamnstrakten både för vattnet och för hur ökade transporter av kalk kommer att påverka samhället. Jag är därför glad över att flera av mina förtydligande synpunkter efter arbetsutskottet inarbetades av förvaltningen i svaret och även att nämnden biföll ett par av mina yrkanden idag, säger Isabel Enström (MP), ledamot i Tekniska nämnden.

De kompletteringar som gjorts är bland andra:

För de kommunala vattentäkterna anges i ansökan endast årsmedelflöde för åren 2015 och 2016. Årsmedelflöden ger dock inte en komplett bild då det är under sommarmånaderna som de lägsta vattennivåerna och den högsta förbrukningen sker. Både 2017 och 2018 har varit extrema på Gotland gällande låga grund- och ytvattennivåer. 

Det är även oklart vilken effekt som kan uppstå under sommarperioden på lång sikt. Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet av seklet med bland annat varmare årstider och längre vegetationsperiod. Tillrinningen beräknas öka under vinter och höst, men minska under vår och sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs. Om grundvattennivåerna sjunker mer än beräknat sommartid kommer mindre mängd vatten finnas tillgänglig för kommunal dricksvattenproduktion med grundvatten av god kvalitet. Även enskilda vattentäkter kan komma att få tillgång till mindre vatten. 

  • Vilka effekter kalkbrytning skulle kunna få på den framtida vattenförsörjningen i Klintehamn och på västra Gotland avseende påverkan på grund och ytvatten samt Region Gotlands vattentäkter eller enskilda brunnar under och efterbryttiden samt beräkning av grundvattensituationen efter tre på varandra följande torrår.
  • En prioritering mellan och förtydligande av de olika föreslagna åtgärderna för hur länsvattnet ska omhändertas utan att orsaka föroreningar av grundvattnet eller en ökad näringsbelastning eller påverkan på ekologin i vattendragen eller närliggande myrar.
  • Fördjupade analyser för trafiksäkra lösningar och minimera störningar från transporterna till och från kalktäkten.
  • Hur avsättning av länshållningsvattnet ska göras utan att orska en ökad påverkan på ekologin i vattendragen eller närliggande myrar- återetableringen av arter och efterbehandlingen i förhållande till länshållning av vatten från täkten under och efter brytperioden.

Även om ansökan lyfter fram att föreslagna vägar för transporter ska klara behovet för kalkleveranserna, kan ökningen av antalet tunga transporter omöjligt ses som ringa. Detta utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, främst för oskyddade trafikanter, och för att delar av transportvägarna passerar fastigheter med bostadshus. Den föreslagna vägen är på sina håll också både brant och kurvig. Frågan om transportvägarna behöver därför fördjupas ytterligare för skapa trafiksäkra lösningar och minimera störningar.

 

Kontakt: Isabel Enström, 070-725 06 02

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: