Självklart för Miljöpartiet att ta ställning

Att Region Gotland, som ytterst ansvarig för den regionala utvecklingen på ön, ska kunna ha en åsikt om hur väl en verksamhet passar in, eller hämmar annan utveckling, ser jag och Miljöpartiet som självklart, svarar Isabel Enström (MP), ledamot Regionstyrelsen på Gotlands Tidningars ledare om SMA:s tillståndsansökan för kalkbrytning.

En tillståndsprocess för kalkbrytning, så som SMA:s ansökan i Klinte, innehåller många steg, det är en del av den demokratiska, juridiska och miljömässiga prövningen.

När ett bolag presenterar sin ansökan ges möjlighet för myndigheter, sakägare och föreningar att yttra sig i ett samråd. Därefter har bolaget möjlighet att komplettera och justera i ansökan, varefter ytterligare synpunkter kan lämnas. Det senare behandlade regionstyrelsen vid onsdagens möte.
Därefter inleds domstolsväsendets juridiska prövning utifrån hur väl ansökan beskriver att en verksamhet kan utföras utifrån lagstiftning och gällande regleringar.

Det är alltså domstolen som gör den bedömningen där olika partsinlagor kan påtala brister eller utmaningar i ansökan som behandlas.

Att Region Gotland, som ytterst ansvarig för den regionala utvecklingen på ön, ska kunna ha en åsikt om hur väl en verksamhet passar in, eller hämmar annan utveckling, ser jag och Miljöpartiet som självklart. Särskilt när de synpunkter som lyfts både från nämnder och regionstyrelse inte besvarats tillräckligt i den ansökan som sedan domstolen ska bedöma.

De viktigaste frågorna handlar om den framtida utvecklingsinriktningen i Program Klintehamn 2030 liksom att transporter, buller sprängningar och hot mot vattenförsörjningen är hinder för den. Ett över 100 hektar stort kalkbrott, med följdverksamhet till detta, så nära ett av Gotlands största samhällen skapar en utveckling MP inte ser gynnar Klinte eller Gotlands utveckling.

Att utifrån ovan kunna uttrycka en viljeinriktning att avstyrka och säga nej till ansökan ser Miljöpartiet som självklart. Så görs ifrån Region Gotland i många olika frågor där sedan en annan instans ska bedöma och väga samman. Det ser vi som en del av att ta det demokratiska ansvar och förtroende som lagts på oss lokala politiska partier av medborgarna.

Miljöpartiet har också tagit ställning att just storskalig kalkbrytning inte får påbörjas i nya områden då vi ser det för riskfyllt. Vidare ser vi att det faktum att områden på norra Gotland är ianspråkstagna för kalkbrytning inte betyder att exploateringen kan fortsätta i stor skala. De befintliga brotten har redan konstaterats påverka Region Gotlands vattenförsörjning negativt. Att utöka skulle ytterligare förvärra situationen.

Isabel Enström (MP), ledamot Regionstyrelsen

Publicerad i Gotlands Tidningar 15 juni

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: