Ett gott näringslivsklimat

Vi behöver skapa förutsättningar till nya arbetstillfällen. På så sätt kan fler få en inkomst och därmed bo och verka på Gotland. Gotlands många småföretag är basen för en blandad näringslivsstruktur med stora tillväxtmöjligheter. Vi vill satsa på nyföretagande och entreprenörskap inom gröna näringar, livsmedel, miljöteknikindustri, energiproduktion, digitala tjänster, kultur och ekoturism. Vi vill genom olika utbildningsmöjligheter säkra tillgången till den kompetens som företagare på Gotland efterfrågar för att kunna utvecklas och för att kunna etablera sig.

Vi vill:

• vidareutveckla de kommunala upphandlingarna genom fleroch mindre upphandlingar så att fler lokala företag kan delta

• förstärka samordnade insatser som Kompetensplattformen, Campus Gotland, Science Park och Inflyttarbyrånför att flerska flytta till Gotland och lösabehovet av arbetskraft på ön

• förstärka och samordna insatserna för att stärka varumärket och bilden av Gotland för att locka fler att besöka,bosätta sig och verka på ön

• stimulera och underlätta samarbetet mellan olika delar av näringslivet som exempelvis de kulturella och de gröna näringarna samt besöksnäringen

• öka tillgängligheten till näringslivsstöd för nya företagsetableringar, innovationer, investeringar och omställning till nationella och globala miljö och klimatmål

• stödja nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi och resursåtervinning

• stimulera en etablering av teknikcollege för nyindustrialisering med fokus på miljöteknik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: