Äldre

För att vi ska kunna bevara vår psykiska och fysiska hälsa så länge som möjligt så är gemenskap med andra, social stimulans och bra mat viktiga faktorer. Ofrivillig ensamhet och undernäring bland äldre anser vi vara underskattade samhällsproblem. Allt för många som arbetar inom äldreomsorgen arbetar idag deltid av schematekniska skäl eller för att arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljö, löner och arbetstider är nyckeln för att skapa attraktiva tjänster, behålla och rekrytera medarbetare. Vi vill fortsätta förbättringsarbetet med ett ökat samarbete mellan de olika vårdformerna inom sjukvården, hemtjänsten och olika specialteam.
Vi vill:

• att de äldre som inte själva har förmågan att planera och laga sin mat erbjuds hemleverans

av färdiglagad mat från privat eller kommunalt tillagningskök

• att hemtjänsten, då så är möjligt, ska kunna skapa måltidsgemenskapmed fler som är i behov avhjälp samtidigt

• att personal inom hemtjänst ska få vidareutbildning i matens betydelse för hälsan

• att medarbetare inom äldreomsorg ska erbjudas en attraktiv arbetsmiljö och villkor som gör att heltidsarbete är möjligt, sjukskrivningar hålls nere och det blir lättare att rekrytera personal

• att äldre ska vara välinformerade om de olika delarna inom sjukvården och att äldreomsorgen erbjuder en god kvalité och att insatserna är koordinerade

• att äldre ska ha tillgång till anpassade boenden

• att Region Gotland initierar ett brett rådslag med ideella organisationer och andra aktörer med mötesplatser runt om på ön för att se hur man tillsammans kan bryta ensamheten för äldre

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter