Vattnet först

Lyssna

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av bra kvalité på Gotland.

Vattenbristen på Gotland är akut. Grundvattennivåerna är rekordlåga och enligt SMHI:s prognoser kommer situationen att förvärras. Gotland förutspås få längre perioder av torka, men också mer nederbörd under höst och vinter. Nu görs stora, dyra satsningar på att avsalta havsvatten. Det finns förslag om avsaltningsverk för över hundra miljoner kronor. Miljöpartiet på Gotland vill se andra alternativ som istället tar tillvara på vattnet som naturen producerar helt gratis. För att långsiktigt lösa vattenbristen krävs en mängd insatser som innefattar naturens egna system och som samlar nederbörd när den kommer och håller den kvar.

Miljöpartiet vill: 

  • Återskapa våtmarker för att höja grundvattennivån.
  • Uppmuntra till sparande genom snålspolande och resurseffektiva VA-lösningar.
  • Prioritera underhåll av befintligt nät för att minska läckaget av dricksvatten.
  • Att storkonsumenter stimuleras att ta ett större ansvar att sörja för sina egna behov av vatten.
  • Att regionen och länsstyrelsen tar ett gemensamt ansvar för att trygga en hållbar vattenförsörjning på hela Gotland.
  • Att dagvatten tas om hand lokalt genom grönområden och dammar.
  • Att taxor och styrmedel anpassas för att stimulera till sparsamhet.
  • Att de kommunala vattentäkterna får ett vattenskyddsområde.
  • Att vattnet är prio ett i avvägningen mellan kalkbrytning och öns vattenförsörjning.

Hela 40 procent av gotlänningarna saknar kommunalt vatten och är helt beroende av grundvattnet för att brunnarna inte ska sina. Ska hela Gotland leva räcker det inte att avsalta havsvatten. Vattenbristen på Gotland är vår allra största utmaning, både nu och för framtiden. Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg och ensidigt satsa på de hushåll som har nytta av den kommunala VA-försörjningen. Risken är att vi glömmer grundvattnet som är en förutsättning för livet på Gotland, för både människor, djur och natur. Miljöpartiet vill att hela Gotland ska leva och att grundvattnet ges första prioritet i arbetet med att lösa vattenkrisen. 

Läs hela Miljöpartiet Gotlands vattenprogram här.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: