Våra frågor A-Ö i Haninge

Vår politik

Här hittar du vår politik. Innehållet är taget från vårt politiska program som antogs av våra medlemmar på årsmötet 2022.

Klimat

För att Haninge ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i behöver vi förbättra kommunens klimat- och miljöpolitiska arbetet. Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kräver att bli behandlad som det. Vi vill accelerera det klimatpolitiska arbetet i kommunen. Det är en skyldighet vi har gentemot oss och kommande generationer.

Kommunen
Kommunen måste ge förutsättningar för invånare och företagare att leva klimatsmart. För att göra det gröna samhällsbygget möjligt krävs tydliga spelregler och genom att låta kommunens egna verksamheter vara i framkant så stärks trovärdigheten för den övriga kommunala klimatpolitiken.

Förslag för Haninge:
1. Ta fram en kommunal koldioxidbudget. Haninge kommun ska anta en koldioxidbudget med det slutgiltiga målet att kommunen ska ha nettonollutsläpp 2035.2. Omgående fasa ut fossildrivna fordon ur kommunens verksamheter. Alla transporter som görs av fordon tillhörande Haninge kommun ska vara hållbara. Därför vill vi byta ut kommunens fossildrivna fordon till eldrivna.

3. Fortsätta minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna. Matsvinn är ett resursslöseri som både är ekonomiskt och ekologiskt ohållbart. Därför måste matsvinnet minska i exempelvis skola och äldreomsorg.

4. Öka andelen ekologisk och vegetarisk mat i de kommunala verksamheterna. Ekologisk och vegetarisk mat är bättre för både hälsan och miljön.

5. Accelerera arbetet och stärk uppföljningen mot en giftfri vardagsmiljö. Vi vill ha ett Haninge fritt från skadliga kemikalier. Vi måste ställa tuffare kemikaliekrav i kommunen så att exempelvis inga nya förskolor byggs med skadliga kemikalier.

6. Främja företag med hållbara och cirkulära affärsmodeller vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling finns för att gynna en rättvis konkurrens när myndigheter och kommuner köper in varor och tjänster. För att främja företag med hållbara affärsmodeller måste dessa gynnas vid offentliga upphandlingar i kommunen.

Stadsutveckling och transporter
Haninge kommun växer och befolkningsmängden har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta stiga. När vi bygger ut kommunen måste vi se till att det görs på ett sådant sätt som är långsiktigt hållbart. Genom att gynna kollektiva färdmedel och byggnation i hållbara material gör vi det enkelt för dig som boende i Haninge att leva klimatsmart.

Förslag för Haninge:
1. Förbättra kollektivtrafiken. I Haninges tätbefolkade områden måste vi säkerställa att kollektivtrafiken alltid konkurrerar tidsmässigt med personbilstrafiken. Genom bättre kollektivtrafik minskar vi både bilköer och utsläppen.

2. Storsatsa på utbyggnaden av laddinfrastruktur för privat- och tjänstebilar. El är framtiden. Alla transporter kan inte ersättas med kollektivtrafik och för att transportsektorn ska klara av våra ambitiösa klimatmål måste infrastrukturen för eldrivna fordon byggas ut.

3. Se över möjligheterna att elektrifiera delar av väg-nätverket. 2020 tillsatte den rödgröna regeringen en elektrifieringskommision som skulle utreda möjligheterna elektrifiera en del av godstransporterna. Riksväg 73 är en väg som skulle kunna bli föremål för en pilotstudie för elvägar.

4. Installera solceller på kommunens fastigheter. Tillgången till billig, fossilfri och förnyelsebar energi kommer vara avgörande för att vi ska klara klimatomställningen. Genom att investera i solceller ökar vi den lokala och klimatsmarta energiproduktionen.

5. Se över behoven av att införa s.k. miljözoner i delar av kommunen. Haninge växer och vi måste säkerställa luftkvalitén håller hög nivå. Miljözon är en åtgärd som innebär att kommunen kan förbjuda viss typ av trafik i begränsade områden för att förbättra luftkvalitén.

6. Stoppa Tvärförbindelse. Vi befinner oss i en akut klimatkris då kan vi inte lägga miljarder kronor på infrastrukturprojekt som kommer leda till ökade utsläpp.

7. Bygga i mer hållbara material. All nybyggnation i kommunen ska göras av hållbara material som är ekonomiskt gångbara. Det kan exempelvis vara att bygga mer i trä.

8. Upprätta en plan för för att arbeta med ekosystemtjänster vid stadsplanering. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Dessa måste vi ta tillvara på, när vi bygger nytt.

9. Inkludera växtlighet i nya samt befintliga centrum och bostadsområden. Växtlighet bidrar till en mer attraktiv stadsbild samtidigt som det renar luft och är allmänt bra för både miljö och klimat.

10.Främja installation av solceller på alla fastigheter i kommunen. Solenergi är ett klimatsmart energislag som ska uppmuntras så mycket som möjligt av kommunen. Det ska vara enkelt att välja solkraft i Haninge kommun.

11. Möjliggöra för mer stadsodling. Stadsodling är ett sätt att öka den lokala livsmedelsproduktionen samtidigt som det bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö.

Naturen, vatten och haven
Naturen har många viktiga värden. Skogen ger oss ren luft och har ett viktigt rekreationsvärde. Forskning visar att naturupplevelser minskar stress och ökar det generella välmåendet. Haninge är en kommun med många vackra naturområden. Det ska förvaltas väl – så att så många som möjligt, så länge som möjligt kan njuta av vår vackra natur.

Förslag för Haninge:
1. Skydda viktiga marina naturområden. Haninge har en underbar skärgård, den vi vill skydda och bevara.

2. Värna strandskyddet. Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att både djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö. Det vill vi värna.

3. Se över möjligheterna att skydda mer natur och inrätta nya naturreservat. Naturen har viktiga rekreationsvärden för människan, det är en plats för återhämtning och friluftsliv. Vi vill att så mycket skog som möjligt ska vara skyddad.

4. Verka för att öka kommuninvånarnas kunskaper om allemansrätten. De senaste åren har fler människor upptäckt Haninges underbara natur. Det innebär också större påfrestningar på naturlivet och därför vill vi höja kunskaperna om hur man vistas i skog och skärgård utan att störa djurlivet.
5. Öka skyddet för vårt dricksvatten. Rent dricksvatten i kranen ska alltid vara en självklarhet därför vill vi öka skyddet för Haninges dricksvattentäkter.

Social rättvisa

Haninge kommun ska vara en möjligheternas kommun. En kommun där social bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning inte påverkar dina möjligheter till ett gott liv. Vi vill att alla barn och vuxna ska ges samma möjligheter i livet och därför krävs fortsatt hårt arbete för att stärka tryggheten och den sociala rättvisan i kommunen.

Förslag för Haninge:
1. Öka stödet och ge långsiktiga förutsättningar åt kvinnojouren. Kvinnojouren gör ett otroligt viktigt arbete för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Vi vill både öka stödet och ge dem långsiktiga förutsättningar att utföra deras arbete.

2. Erbjud alla ungdomar en meningsfull fritid. En meningsfull fritid är avgörande för att bekämpa såväl psykiska ohälsa som rekrytering till kriminella nätverk. En meningsfull fritid kan uppnås genom exempelvis idrott, föreningsliv eller annan kulturverksamhet.

3. Stärka föreningslivet. Det svenska föreningslivet är unikt och bidrar till många bra saker i samhället. Det vill vi värna och stärka.

4. Stärka arbetet för skydda unga som lever i familjer där det förekommer missbruk. Barn som lever i hem där det förekommer missbruk förtjänar hjälp. Vi vill att socialtjänsten ska ges rätt förutsättningar för att hjälpa utsatta barn.

5. Förbättra situationen för ekonomiskt utsatta barn och familjer. 2018 levde sju procent av alla barn i Haninge kommun i en ekonomiskt utsatt familj. vi måste se över de möjligheter som finns för att förbättra situationen för Haninges dessa barn.

6. Bygga bostäder för alla. Vi vill bygga fler hyres- och billiga bostadsrätter – alla ska ha råd med en rimlig bostad.

7. Säkerställa principen med blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden. Vi är ett parti som förespråkar mångfald, det gäller även i bostadspolitiken. Områden med blandade upplåtelseformer främjar integrationen och bidrar till ett mer tolerant samhälle. Vi vill ha hyresrätter i villaområden och bostadsrätter samt villor i områden med enbart hyresrätter.

8. Fler fritidsgårdar. Fritidsgårdarna gör ett otroligt viktigt arbete för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid. Genom rätt satsningar på våra fritidsgårdar kan de bli en viktig pusselbit för att stärka ungdomars hälsa och i arbetet mot att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk.

9. Tillgängliggöra naturområden och parker för människor med funktionsnedsättningar. Alla människor har rätt att vistas och uppleva naturen och de fantastiska rekreationsvärde som naturen innebär.

10.Gratis SL-kort till alla skolungdomar. Alla ungdomar i haninge, oavsett avstånd till skolan, ska kunna ta sig till skolan, fotbollsträningen eller ridningen gratis och klimatsmart.

11. Värna barns rätt att välja skola oavsett föräldrarnas situation. Idag får barn inte bidrag till busskort för att kunna gå kvar i sin skola om familjen blir tvungna att söka försörjningsstöd, utan måste då byta till den geografiskt närmaste skolan. Vi måste värna elevernas rätt att gå kvar i den skola som de har skapat en relation till.

12. Förbättra situationen för Haninges papperslösa. Livet som papperslös är kantat av rädsla, oro och osäkerhet inför framtiden. Många människor lever sina liv utan tillgång till grundläggande samhällsfunktioner, rättigheter och tryggheter. Livet som papperslös i Haninge får aldrig vara ett liv som rättslös.

13. inrätta en tak-över-huvudet-garanti. Ingen människa ska tvingas till hemlöshet. Vi vill inrätta en tak-över-huvudet garanti som ska garantera att ingen invånare i Haninge kommun tvingas sova utomhus en kall decembernatt.

14. Bättre möjlighet för idrott genom hela livet. Det är inte bara ungdomsidrotten som måste ges rätt förutsättningar. Vi vill att idrotten ska bli en naturlig del genom hela livet, så stärker vi folkhälsan.
15. Värna och stärk lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter. De som behöver assistans ska vara trygga med att de kan få det.

16. Göra vården mer tillgänglig. Idag kan vi se att vården inte är tillgänglig för alla, vissa grupper har svårare att ta till sig den vård de är berättigade.