Sammanfattning från kommunfullmäktige den 29 april 2021.

Sammanfattning från kommunfullmäktige den 29 april 2021.

Här följer en kort redogörelse för några av de ärenden som togs upp vid kommunfullmäktige den 29 april 2021.


För att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Vargen 11 i norra delen av Höganäs tätort (vid väg 111 och Tjörröd) beslutades att upphäva gällande tomtindelningsbestämmelser. Detta gör att tomterna kan bebyggas och nya bostäder skapas utan att ta i anspråk värdefull jordbruksmark. Förtätning på detta vis stöds helhjärtat av MP.

Det antogs också en ny prissättning av verksamhetsmark på Tjörröd eftersom den gamla prissättningen var från 2009. Marken som avses är tänkt att i framtiden kunna användas för handel, lager och industri. Det är viktigt att kommunen ska kunna utvecklas men man måste samtidigt vara försiktig med att omvandla jordbruksmark till andra verksamheter eftersom den inte går att återställa. Detta påpekas i kommunens översiktsplan och kommer att bevakas noga av MP i varje aktuell framtida ärende.

Ny tjänstefordonspolicy antogs för att bli tydligare med att miljöbilar prioriteras baserat på miljöprestanda, inte vilken typ av drivmedel som används. Barbro Stigsdotter från MP passade på att belysa vikten av att även kommunens arbetsfordon är viktiga att på sikt omfattas av policyn.

Vänsterpartiets motion om att kommunen verkar för att Kommunförbundet Skåne utarbetar ett system med offentligt drivna vårdboenden (LSS-boenden, HVB-hem, m.m.) istället för privata alternativ diskuterades. Motionen avslogs med motiveringen att det dels finns både privata och offentliga alternativ idag samt att behovet i Höganäs är begränsat. MP står bakom andemeningen i motionen.

Vänsterpartiets andra motion om att stoppa ”delade turer” (att personalen jobbar ett pass på morgonen och ett annat pass på eftermiddagen med en längre paus mitt på dagen) med motiveringen att man redan jobbar med att få bort de delade turerna. MP står bakom andemeningen i motionen och stöttar arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer. S föreslog i KF att motionen skulle anses vara besvarad vilket MP stödjer.

Kvällens tredje motion som diskuterades kom från Liberalerna och rör framtagande av områdesbestämmelser på östra Kullaberg. Motsvarande områdesbestämmelser finns redan för västra Kullaberg och motionen ansågs besvarad med motiveringen att arbetet redan är igång. MP stödjer detta arbete och har kämpat för detta under många år. MP stödjer L i sitt förslag att bifalla motionen.

Relaterade nyheter

Höganäs, 31 mars 2022

MP Höganäs satsar inför valet 2022

Höganäs, 7 november 2021

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 28 oktober

Höganäs, 3 oktober 2021

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 30/9

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter