Lika villkor

Lika villkor

Våra mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, härkomst eller inkomst. En mer jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och förmågor, bidrar till samhällets utveckling och ökar totalt sett kommunens välstånd och attraktivitet. Arbetslivet är en viktig gemenskap och en central del av vårt samhälle. En plats där alla vill vara med. Vi vill verka aktivt för jämställdhet och trygghet på arbetsmarknaden för alla grupper i vårt samhälle. Prioritera kompetenshöjning och tillgång till deltidsarbete för de med funktionsvariation eller nedsatt arbetsförmåga.

Självklart ska alla som vill ha rätt till heltid, men de som vill ha en deltidsanställning ska också kunna få en trygg anställning.

Vi vill se att Barnkonventionen följs och praktiseras i alla beslut som rör barn och ungdomar. Utsatta individer har rätt till fullgod information, strukturerad handläggning och en reell möjlighet att nå sina mål för utbildning, rehabilitering och arbete.

Kommunen som arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller allas lika värde. Skolan har ett särskilt ansvar för att dessa värderingar kommer alla till del.

  • Rätt till heltid – rätt till deltid. Trygg anställning och kompetensutveckling även för de som arbetar deltid
  • Följ barnkonventionen i alla beslut rörande barn och ungdomar
  • Inför vuxenpraktik och utöka elevpraktiken
  • Satsa på grön rehabilitering
  • Förstärk kommunens tillgänglighetsråd och ge det större inflytande på beslut kring arbetsmarknad, utbildning och rehabilitering
  • Verka för att ett arbete med normer och normsättning återupptas i skolorna i kommunen under kommande mandatperiod

Nyheter på Lika villkor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter