Miljö och natur

Det här vill Miljöpartiet de gröna i Järfälla:

 • Delar av Järfälla är byggda på gammal giftig industrimark. Det är en grund som vi ständigt måste jobba med för att vårt Järfälla ska bli bättre och bättre. Vi vill sanera nu där man byggde på giftigt avfall, till exempel vid Björkebyskolan.
 • Våra minsta kommunmedborgare inte ska krypa på eller leka med saker som är hormonstörande och kan ändra vilka barnen blir. Vi vill att allt kommunen köper och alla verksamheter ska vara fria från skadliga ämnen.
 • Vi måste ta kontroll på vårt vatten! Järfälla är till stora delar byggt på gammalt giftigt industriavfall och vi har redan nu några av regionens giftigaste vattendrag. Järfällas största hot enligt Järfällas nya klimatanpassningsplan är översvämningar. Ändå ligger vår vattenstrategi oanvänd  sedan fyra år, vi har stora läckage i våra vattensystem och i översvämningsområde vid Björkebyskolan väntas det på eventuellt statligt stöd för att giftsanera sedan 2017. Vi måste rusta vårt vattennät, mäta långt mer och rena vårt vatten så långt det är tekniskt möjligt. För varje dag vi väntar ökar risken för översvämningar som kan skapa giftkatastrofer och sprida avloppsvatten från eftersatta vattenledningar.
 • Det gröna ska synas och kännas – buskar och träd är viktig “teknik”. Vi värnar våra befintliga naturområden och vill att vi ska ta hand om luft och vatten genom den bästa tekniken som finns- växtlighet. Vi vill också att grönskan ska bryta fram genom betongen och träden vara en slående del av stadsutrymmet så att Järfälla känns annorlunda.
 • Genomföra Järfällas vattenplan, rena dagvattnet, rena Bällstaån så att den når en god kemisk och ekologisk status
 • Stärka insatser för att hålla Mälarens vatten rent, exempelvis genom att mjukgöra hårda ytor i avrinningsområden.
 • Förbättra insamlingen av skrymmande och farligt avfall så att det inte krävs en bilresa för att återvinna, exempelvis genom utveckling av de mobila insamlingsstationerna.
 • Byta ut till giftfria material på förskolegårdar, skolgårdar och lekplatser. Förstärka tillsynsarbetet för en giftfri vardag.
 • Öka andelen ekologisk, etisk, närodlad och lokalt tillagad mat i kommunens verksamheter och fasa ut palmoljan.
 • Avsätta pengar för att sanera förorenad mark.
 • Införa lokal rening av läkemedelsrester på äldreboenden för att minimera utsläpp av läkemedelsrester i naturen.
 • Minimera användning och spridning av mikroplast. Plastmaterial på offentliga platser som parker och lekplatser ska undvikas och konstgräsplaner måste utrustas så att mikroplast inte kan spridas vidare. Utvecklingen av nya material måste prioriteras.
 • Uppdatera kemikalieplanen och utfasningslistan och tydliggöra uppföljningen
 • Stärka arbetet med giftfri upphandling och det mellankommunala samarbetet för en giftfri vardag.
 • Undvika farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbete, såväl kommunens eget som vid nybyggnation.
 • Stärka skötsel och ekosystemtjänster i kommunens parker och grönområden, nyttor som naturen ger oss i form av att ta hand om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft, bidra med svalka och bidra till folkhälsa och välmående.
 • Öppna upp för boende att ha kolonilotter och stadsodling på allmän mark.
 • Skydda områden med höga natur-, kulturmiljö och friluftsvärden, exempelvis Hästa klack, kommunens artrikaste äng Stora Ängsnäs och Ängsjö friluftsområde.
 • Verka för ökad biologisk mångfald i kommunen.
 • Ta fram ett friluftspolitiskt program med syfte att utveckla Järfälla som miljövänlig friluftsdestination.
 • Kartlägga och värna tysta naturområden med särskilt höga upplevelsevärden.
 • Erbjuda naturguidningar i samverkan med organisationer.
 • Öka den biologiska mångfalden och rekreationsvärdet i kommunens naturreservat och grönområden.
 • Återskapa ängar och våtmarker och värna äldre ek- och tallmiljöer, värdefulla lövträd och stränder.
 • Jobba för att häradsallmänningens skogar vid Ängsjö sköts med naturvårdsanpassad skötsel och inte efter vinstintresse.
 • Verka för att gocartbanan vid Ängsjö flyttas till en annan plats i länet och att området återbeskogas i syfte att stärka den gröna Järvakilen.
 • Stärka Järvakilen och Görväln-kilen i samverkan med aktörer och grannkommuner.
 • Förbättra djurs och människors tillgänglighet till naturen genom att anlägga ekodukter, vilttunnlar och liknande.
 • Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar med högt lekvärde och närhet till natur, och värna skolskogar
 • Maten ska vara lokalt tillagad och ekologisk i kommunens förskolor, skolor och gymnasieskolor.
 • Öronmärka pengar för att genomföra handlingsplaner för giftfri förskola och skola
 • Ta fram en strategi för cirkulär ekonomi för kommunen som organisation och hur vi kan underlätta för cirkulär ekonomi i kommunen som helhet
 • Starta hållbarhetsdriven företagsutveckling med utbildning, verktyg och erfarenhetsutbyten till företag
 • Ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och markanvisningar efter dialog med marknaden och följa upp de ställda kraven.
 • Göra innovationsvänliga upphandlingar som eftersträvar giftfria, avfallssnåla och cirkulära produkter, tjänster och affärsmodeller.
 • Etablera en returpark med högt ställda återbruksambitioner, i samverkan med avfallsbolaget Sörab.
 • Järfälla kommun ska vara ledande i arbetet med återanvändning och återvinning vid planering av nya stadsdelar.
 • Verka för att Järfälla får kvartersnära mini-återvinningscentraler i varje kommundel.
 • Förbättra arbetet med den mobila återvinningscentralen och i samverkan med avfallsbolaget Sörab testa pop up-återbruk.
 • Utvidga sportoteken till att omfatta utlån även av andra saker som används sällan och införa verksamheten stegvis i alla kommundelar.
 • Återbruka utrustning inom kommunen.
 • Återanvända byggmaterial vid byggnation.
 • Förbättra insamlingen av matavfall i god dialog med invånarna.
 • Utveckla Järfällas miljöbarometer så att utvecklingen mot våra miljömål är lätt att följa för invånare, organisationer och andra aktörer.
 • Anta och följ upp mål för att minska matens klimatpåverkan i kommunens verksamheter och se till att maten är fri från palmolja.
 • Följa upp kommunens mål för minskat matsvinn och jobba för att höja ambitionsnivån.
 • Främja en fossilfri kommunorganisation och en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen och palmoljerester.
 • Avskaffa användningen av plast som är baserad på fossil råvara.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter