Gör världen 
hållbar

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Miljöpartiet vill

 • bygga ett hållbart samhälle där det är lätt att leva miljövänligt
 • satsa på levande skogar med varsamt skogsbruk och skydda mer natur, utrotningshotade djur och växter
 • satsa på klimatsmart och ekologisk mat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion
 • kämpa för friska hav och rent vatten världen över
 • förbjuda fler onödiga engångsartiklar och mikroplaster i produkter.

Ett hållbart samhälle

Vi är beroende av naturen omkring oss för att få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn får det sämre än vi själva.

Sverige har sexton ambitiösa miljömål. Alla är viktiga, men fortfarande nås bara ett av 16 mål.

Miljöpartiet vill byta riktning. Vi vill utveckla samhället med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Miljön måste genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och nå våra miljömål.

Vi vill ha en rättvis fördelning av jordens resurser. Rika länder har ett ansvar att minska utsläppen i en snabbare takt än fattiga länder. Omställningen måste gå hand i hand med jämlikhet, social rättvisa och rätten till hållbar försörjning.

Lätt att göra rätt

Tåg, solceller och reparationer ska gynnas före flyg, kol, olja och ohållbara prylar. Miljömärkt ska öka i butiken. Lagar ska förbjuda det som är farligt. Det ska vara lätt att välja miljövänligt.

Levande skogar

Nu pågår den största utrotningen av arter i människans historia. Än finns mycket kvar att rädda. Vi vill att mer värdefull natur skyddas. Skogsbruket ska bli hållbart och vi vill stärka ersättningsrätten för skogsägare som skyddar värdefull natur. Den biologiska mångfalden som vi alla är beroende av måste bevaras och stärkas.

Läs mer: Skog och biologisk mångfald

Friska hav

Haven är jordens största plats för liv. Vi vill satsa på internationellt samarbete för att minska överfiske och utsläpp. Vi vill skärpa lagar och kontroll och rädda vår hav och vatten. 

Läs mer: Hav, vatten och fiske

Närodlat och ekomat

Miljöpartiet vill satsa på mer ekologisk och närodlad mat i Sverige och EU. Vi vill ha bort farliga bekämpningsmedel som dödar bin och andra livsviktiga pollinatörer. Vi vill ha ett bärkraftigt svenskt jordbruk och särskilt gynna lokalt eko-jordbruk. Vi vill öka den vegetariska matens andel med mer klimatsmart mat.

Läs mer: Mat och jordbruk

Giftfri vardag

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljö ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska kunna leva i en giftfri vardag, i Sverige, EU och världen. Nya lagar och regler behövs.

Läs mer: Kemikalier

Hållbar konsumtion i grön ekonomi

Miljöpartiet vill att miljö och hållbarhet ska löna sig. Både för industrin, offentlig sektor och för privatpersoner. Vi behöver ett genomgripande skifte till en hållbar och cirkulär ekonomi. Det måste bli slut på slit och släng, våra begränsade naturresurser måste utnyttjas klokt.

Vi behöver smarta produktionskedjor, förnybara material, minskat svinn, fler reparationer, ökad återanvändning och återvinning. Vi vill ha styrmedel och skatter som kraftfullt styr mot en hållbar och cirkulär ekonomi, ger omfattande energieffektivisering och 100 procent förnybar energi. Krav på miljönytta och hållbarhet ska genomsyra offentlig upphandling.

Läs mer: Ekonomi och skatter

Miljöpartiet regerar

 • Miljön fick mer pengar än någonsin i statsbudgeten 2014–2018, och satsningarna fortsätter. I den senaste budgeten gick tio miljarder till olika miljö- och klimatsatsningar, den största miljöbudgeten genom tiderna.
 • Sverige har nu nationella mål om ekologisk mat i skolan, vård och omsorg (60 procent år 2030).
 • En stor satsning på att rensa våra hav från plast genomförs.
 • Klimatskatt på flyg har införts.
 • Miljöpartiet har tagit initiativet till ett globalt kemikalieavtal.
 • Vi har gjort satsningar på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, bland annat åtgärder för de hundratals vrak som läcker miljöfarliga ämnen längs våra kuster.
 • Vi tar risken för vattenbrist och torka på största allvar. Vi har genomfört satsningar på alltifrån återskapande av våtmarker och åtgärder som stärker den vattenhållande förmågan i landskapet, till samordning av näringslivets vattenhushållning och en vattenstrategi kopplad till strategin för cirkulär ekonomi. Många initiativ för säkrare dricksvattentillgång och satsningar på skydd av yt- och grundvatten har genomförts. Vi har också ökat stödet till svenska lantbrukare som drabbats av torkan.
 • Fler ska få möjlighet att upptäcka vår vackra natur – över tusen nya eller utvidgade naturreservat har skapats sedan Miljöpartiet kom in i regering, varav Ojnareskogen är ett. Vi har satsat på att rusta upp vandringsleder, och och vi hjälper naturturismföretagen att växa.
 • Sedan vi kom in i regeringen har regeringen satsat över fem miljarder på skydd och skötsel av värdefull natur, inklusive åtgärder inom skogsbruket.

Nyheter på Miljö

En budget för det gröna folkhemmet

Märta stenevi ute i snöig landskap med hundarMärta stenevi ute i snöig landskap med hundar

Mp-språkröret: ”Fel att inte använda nya lagen om samiskt samråd i Kallak”

MP i hård kritik mot S: Natur och samer hotas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter