Fler böcker i förskolan

Regeringen vill uppmuntra till mer läsning i förskolan och föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för läsfrämjande insatser och inköp av böcker. Genom satsningen ges förskolor över landet möjlighet att köpa in fler böcker till sin verksamhet.
Läsning är grunden för fortsatt lärande. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ytterligare en investering i läsfrämjande insatser och inköp av böcker i förskolan. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor.

Förskolan viktig roll

– Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Böcker påverkar studieresultatet

Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse. En god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska kunna överbrygga de klyftor som de internationella kunskapsmätningarna PISA (2015) och PIRLS (2016), som båda mäter elevers kunskaper i läsförståelse, pekar på. Rapporterna visar att läsförståelsen förbättrats bland Sveriges elever, men även att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större betydelse för elevernas resultat. Samtidigt visar andra studier att elevernas läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

– Barn med liten vana av att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till förmån för andra aktiviteter. Förskolan kan locka fram nyfikenhet och intresse för skriftspråket. En satsning på ett litet ”förskolebibliotek” direkt på förskolan ökar tillgången till böcker för alla barn, en viktig investering för att skapa jämlika förutsättningar till läsning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Statens kulturråd genomför satsningen

Regeringen har  gjort ett stort antal investeringar läsfrämjande insatser, bland annat initiativet Hela Sverige läser med barnen och Läsdelegationen som främjar ökat läsande. Läslyftet har utvidgats till att också omfatta förskollärare och skolbibliotekarier. Personalförstärkningar har gjorts i skolbiblioteken.

Statens kulturråd kommer få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur. Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Relaterade nyheter

MP: Stöd till hushållen och minskad barnfattigdom

En jämlik skola för alla barn

Nu får kulturskolan tillbaka sina pengar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter