En ny långsiktig klimatpolitik

Ny överenskommelse: Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer i regeringsställning att införa ett klimatpolitiskt ramverk.

Vår tids ödesfråga

Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser och förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar vår mat, vårt rena vatten och det syre vi andas. Det krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden.

Inför ett klimatpolitiskt ramverk

Det klimatpolitiska ramverket ska säkerställa att Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Delmål för år 2030 och 2040 ska sättas ut liksom sektorsvisa mål för bland annat trafik, boende och jordbruk. En årlig avstämning av måluppfyllelsen ska göras.

Konkret

  • Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen tydligt minska. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka.
  • Vi ska förbättra och bygga ut såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken och börja bygga banor för höghastighetståg. Vi vill att staten ska återta kontrollen över banunderhållet. SJ får ett uttalat samhällsuppdrag.
  • Vårt mål är att minska miljöpåverkan från transportsektorn och flytta långväga godstransporter från lastbil till tåg och sjöfart. En ny miljöbilsbonus införs för bilar med liten klimatpåverkan, ett Bonus-malussystem i enlighet med SOU 2013:84.
  • Genom stadsmiljöavtal ska staten stimulera hållbara transporter i städer. Fler svenska städer behöver kollektivtrafik för att minska klimatutsläppen.Genom KLOKT-stöd ges kommunernas arbete för minskade klimatutsläpp förutsättningar att stärkas.
  • Ge företag och industrin långsiktiga spelregler för att delta i klimatarbetet. Tillsammans med branscherna vill vi utveckla system för energieffektivisering, teknikutveckling och nya affärsmodeller byggda på cirkulär ekonomi.
  • Biogasens potential ska tas tillvara genom att metanreduceringsersättning införs för hela landet.
  • Sveriges ambitioner i klimatförhandlingarna ska höjas genom att medel för klimatfinansiering till fattigare länder avsätts.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter