Game changer: vi ändrar systemet – inte klimatet

Vi behöver lösa två kriser samtidigt – coronakrisen och klimatkrisen. Vi ska inte återgå till gamla hjulspår utan bygga nytt, smartare och bättre. Miljöpartiet presenterar en grön rivstart för både ekonomin och klimatomställningen i höstbudgeten.


– Den här är en game changer för svenskt klimatarbete. Det är inte bara den största budgeten som någonsin lagts fram, utan också den grönaste, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Satsningarna på miljö och klimat som presenteras i dag omfattar nästan 10 miljarder kronor för 2021.

Klimatsmart omställning av industrin

Det så kallade Industriklivet har blivit startskottet för en ny klimatsmart industri. Det utökar vi nu.

– Sverige bryter ny mark för produktion av stål utan kol och nu ska vi göra det inom fler områden. Vi vill bredda Industriklivet så att det också omfattar områden som raffinaderier för returplast, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar, biodrivmedel och batteriproduktion, säger Isabella Lövin.

Därutöver har vi avsatt 10 miljarder för gröna kreditgarantier.

Företag ska kunna ställa om

Vi ska komma ur den ekonomiska krisen genom att investera i företagande som skapar jobb – och som sänker utsläppen, i stället för att öka dem.
Klimatklivet, som bidrar till att finansiera klimatprojekt i hela Sverige, får mer pengar samtidigt som vi ger Naturvårdsverket, som fördelar stödet, möjlighet att stötta fler stora klimatprojekt än tidigare. Stödet förlängs till 2026.

Fler innovationer för fossilfrihet

Ska Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver vi innovationer.

– Sverige kan bli bättre på att gå från innovationsstadiet och skala upp till större anläggningar. Genom att satsa 200 miljoner kronor för att modernisera testbäddar för bioraffinaderier blir vi bättre på att förverkliga innovationer, säger Isabella Lövin.

Rättvis klimatomställning

Både människor och regioner ska ha möjlighet att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen.

Regeringen medfinansierar EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF).

Ännu lättare att sätta upp solceller

Över hela Sverige pågår en energirevolution. Solceller dyker upp på villataken.

Regeringen går nu vidare i arbetet med att ge solel bästa möjliga villkor. Fler som producerar solel ska slippa betala skatt när vi höjer gränsen för hur mycket el som får produceras skattefritt. Gränsen höjs från 255 till 500 kilowatt. 

Vi ger också stöd för solcellsinvesteringar till kommuner och företag.

Vi renoverar och energieffektiviserar fler hyresrätter

Runt om i Sverige finns det många hyreshus som är i akut behov av renovering, till exempel de som byggdes i miljonprogrammet. Husen är slitna och läcker värme genom dåligt isolerade fönster och väggar. Det kostar energi.

– Miljöpartiet vill lösa två kriser samtidigt och nu ger vi miljardbelopp till upprustning av bostäder. Det möjliggör rättvist klimatarbete och nya jobb, säger Per Bolund.

Skydda mer natur

Vi står inte bara inför en klimatkris, det pågår också en enorm artutrotning.

– Det finns inget mer effektivt sätt att skydda hotade arter än att skydda naturen de lever i, säger Isabella Lövin.

Över 1 000 naturreservat har inrättats eller utökats sedan 2014, och i höstbudgeten satsar vi 600 miljoner för 2021 på att skydda ännu mer natur.

Naturnära jobb

I höstbudgeten finns också satsningar på Naturnära jobb som ska förbättra integrationen, skapa jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i de gröna näringarna, och satsningar på våtmarker.

Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, orsakar ungefär lika stora utsläpp som från alla Sveriges personbilar. Genom att återställa dem kan vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Rent hav och vatten

Övergödning och gamla miljösynder hotar våra hav och vatten. Dumpade gifter och förstörd mark är tickande bomber som måste desarmeras. Vi höjer därför anslaget för sanering med 350 miljoner kronor.

– Den ökande antibiotikaresistensen är en annan tickande bomb. Regeringen vill satsa 75 miljoner kronor på avancerad läkemedelsrening, samt 5 miljoner kronor för att på försök införa en miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet som ska premiera läkemedel som producerats med liten miljöpåverkan, säger Isabella Lövin.

Det ska löna sig att köpa klimatsmart bil

Transporter står för en tredjedel av de svenska utsläppen.

Vi skärper reglerna för vad som räknas som en klimatbonusbil, från nuvarande 70 g/km till 60 g/km. Det blir också större skillnad i stöd för den som köper en riktigt klimatsmart bil utan utsläpp, jämfört med den som köper en något mindre klimatsmart bil.

– De nya bilarna med höga utsläpp får en högre skatt. Det tror jag folk känner är rätt och riktigt. Den som väljer en bil som släpper mycket ut får betala för det, och den som vill göra rätt kommer att tjäna mer på det, säger Per Bolund.

Mer förnybart i tanken

Vi förlänger stödet till produktion av biogas och skärper kraven på att blanda in mer hållbara biodrivmedel i bensin och diesel de kommande åren, det så kallade Bränslebytet.

– Detta kommer ta oss närmare målet om minskade utsläpp från Sveriges transporter. Tillsammans med kraftiga investeringar i elektrifiering kommer det göra att vi klarar våra klimatmål, säger Per Bolund.

Du ska kunna lita på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste fungera även under coronapandemin, när det är färre passagerare och kollektivtrafiken tappar intäkter. Regeringen avsätter ytterligare två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till regional kollektivtrafik.

Säkra cykelvägar

Vi ökar medlen till nya och säkra cykelvägar och avsätter 325 miljoner kronor nästa år till den statliga cykelinfrastrukturen och till kommunerna genom stadsmiljöavtalen.

– Många människor har börjat cykla i år, bland annat för att slippa belasta kollektivtrafiken. Cykling är både nyttigt och klimatsmart och jag väljer själv cykeln så ofta jag kan, säger Per Bolund.

Bättre tåg i tid

Tågen ska gå i tid. Vi har gjort stora investeringar för att renovera och reparera spår så att fler kan resa klimatsmart. Vi fortsätter satsa på tåg och järnväg med en halv miljard nästa år för att öka underhållstakten.

Mer gods på räls

Regeringen föreslår en miljökompensation för godstransporter på järnväg. Det är klimatsmart och effektivt. Samtidigt skjuter vill vi skjuta till 1,4 miljarder till bolaget Green Cargo.

– Bolaget har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvåras av den pågående pandemin, men har en viktig roll att spela för att fortsätta klimatomställningen, säger Per Bolund.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter