Mer resurser till arbetet mot våld och förtryck

Sexuellt våld och våld i nära relationer behöver stoppas, därför vill regeringen ge mer pengar till förebyggande insatser.
Regeringen föreslår att 37 miljoner kronor tillförs 2021 för insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Förebyggande arbete viktigt – våldet ska upphöra

Regeringen vill med tidiga förebyggande insatser förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas. Samtidigt behöver de som utsätts för våld få skydd och stöd. Bland annat får stödlinjen Välj att sluta medel till sin verksamhet som vänder sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation. Arbetet med att upptäcka våldet tidigt och verka för att den som utövar våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende är en viktig utveckling för att kunna förebygga våld i nära relation.

Nyligen har regeringen överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Där finns bland annat förslag om en ändring i socialtjänstlagen så att det tydligt framgår att socialnämnderna har ansvar för att arbeta med personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp så att de ändrar sitt beteende. Nu tillförs medel för myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna.

Utsattheten har ökat för prostitution och människohandel

Utsatthet inom prostitution och människohandel har ökat under pandemin. Jämställdhetmyndigheten får nu därför extra resurser för att stärka sitt arbete mot alla former av människohandel. Det är viktigt att stärka både det förebyggande arbetet och stödinsatserna för att utsatta ska få det skydd och stöd de har behov och också rätt till.

Relaterade nyheter

MP satsar på klimat och välfärd

En budget för det nya gröna folkhemmet

MP kommenterar regeringens budget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter