Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

I dag presenterar Miljöpartiets språkrör omfattande satsningar på miljö och klimat i regeringens höstbudget. 12 miljarder satsas på klimatomställningen, miljöskydd och utbildning för att människor ska kunna ta jobben som skapas i den gröna omställningen.


– Regeringen föreslår totalt över 12 miljarder på nya miljö- och klimatåtgärder. Det är avgörande satsningar, i en tid där tempot för utsläppsminskningarna behöver öka. Det här handlar om en lång rad åtgärder som gör skillnad i verkligheten. Inom värdefull natur, stöd till företag som ställer om och åtgärder som hjälper den enskilde att göra miljö- och klimatsmarta val, säger Per Bolund, språkrör och miljö- och klimatminister.

Den gröna återstarten efter pandemin fortsätter nu. I höstbudgeten för 2022 föreslår regeringen stora klimat- och miljösatsningar, som omfattar allt från pengar till klimatomställning i olika delar av samhället, klimatanpassning vid ett förändrat klimat, och effektivare tillståndsprocesser.

Kompetenslyft för klimatet

Vi ser en grön industrivåg i Sverige som är ett resultat av gröna satsningar. Efterfrågan på nya kompetenser till framtidens gröna jobb ökar kraftigt. Nu måste fler få rätt kompetens för den nya arbetsmarknaden.

– Det är människor som gör klimatomställningen möjlig och vi vill investera i dem genom ett kompetenslyft för klimatet, säger Märta Stenevi, språkrör och bostads- och jämställdhetsminister

Regeringen föreslår därför ett nytt statligt finansierat kompetenslyft för klimatet, som ska främja näringslivets klimatomställning och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Framtidens arbetsliv kommer ställa högre krav på livslångt lärande. Med ökad digitalisering och människor som arbetar längre upp i åldrarna så måste näringslivet och utbildningen kunna möta det behovet. Därför föreslår regeringen att lärosätena extra medel för att fortsätta den särskilda satsningen på livslångt lärande som inleddes år 2020. Satsningen kommer motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2022.

Ökade satsningar på klimatklivet och biogas

Biogas kan vara ett viktigt bidrag i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen en satsning på 1 900 miljoner kronor under åren 2022–2024.

Klimatklivet infördes 2015 och är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläpp som påverkar klimatet. Vid slutet av februari 2021 hade totalt ca 3 600 projekt beviljats stöd.

Regeringen förstärker nu Klimatklivet kraftigt med en ökning på 800 miljoner kronor under 2022 och sedan mer än dubbelt så mycket 2023.

Lätt att göra rätt

Det ska vara lätt för den enskilda att göra klimat- och miljövänliga val. Regeringen föreslår också sänkt moms på reparationer och slopad skatt på uthyrning för att underlätta delning av redan köpta saker. Momsen på vissa reparationstjänster sänks från 12 till 6 procent. Regeringen vill också införa möjligheten att hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor.

Den cirkulära ekonomin ska genomsyra även offentlig sektor. Regeringen föreslår en satsning på cirkulär och fossilfri offentlig upphandling. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor varje år. Genom att arbeta för att göra den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri kan vi göra riktig skillnad för att minska ohållbar användning av resurser och klimatutsläpp.

Mindre utsläpp från tung trafik och industri

Klimatpremien är en satsning som gynnar lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp, genom att sänka inköpskostnaden för företag, kommuner och regioner. Elbusspremien bidrar till fler elbussar på marknaden.

Regeringen höjer klimatpremien till drygt 1,4 miljarder kronor och tillfälligt förstärka elbusspremien med totalt 1,1 miljard kronor under 2022. I satsningen ingår även ett ökat stöd till miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner, mer än en fördubbling jämfört med 2021. Det är en viktig del i arbetet med att ställa om till fossilfria transporter och arbetsmaskiner.

Även industrin ska vara en del av den gröna omställningen. Regeringen vill därför satsa 100 miljoner kronor årligen mellan år 2022 och 2026 på Energisteget, stödinsatser till energieffektivisering inom industrin.

Värna rent vatten

– Vi måste värna vårt rena vatten eftersom det är en förutsättning för livet på jorden, inte minst när klimatförändringarna kan förvärras dricksvattenförsörjningen på vissa platser. Regeringen vill därför förlänga och förstärka arbetet med rening vattenskydd och dricksvattenförsörjning, säger Märta Stenevi.

För att säkra vattenmiljön, vattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen finns flera satsningar i höstbudgeten, bland annat på lokala vattenvårdsprojekt, regional och lokal vattenförsörjning, avancerad avloppsrening, rening av läkemedelsrester och andra föroreningar och ytterligare åtgärder för bättre vattenhushållning på bland annat Gotland.

Regeringen stärker också arbetet för havs- och vattenmiljön. Till exempel genom förstärkt fiskerikontroll, en utvärdering av ålförvaltningen och ett förslag till program för ersättning av ålfiskefångster. Vi fortsätter också satsa på strandstädning och att uttjänta fiskeredskap och fritidsbåtar ska tas om hand.

Mer pengar till kommunernas klimatanpassning

Kommunernas arbete med att förebygga olyckor som beror på ett förändrat klimat är mycket viktigt. Det innebär att vi kan undvika stora risker och kostnader i framtiden.

Stödet till kommunerna innebär  anslaget för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ökar med med nästan 500 miljoner kronor från och med 2022.

Satsningar på en giftfri miljö

Vi prioriterar arbetet med en giftfri miljö. Det ska finnas färre farliga kemikalier i vår vardag. Eftersom kemikalier sprids via luft, vatten och produkter behöver det här arbetet ske systematiskt och på alla nivåer. E-handeln ger nya utmaningar vad gäller kontrollen av kemikalier i varor.

Kemikalieinspektionen får ett tillskott för att säkerställa en fortsatt hög ambition inom kemikalieområdet både nationellt, inom EU och globalt.

Snabbare tillstånd

För att de gröna investeringar som planeras i dag ska kunna genomföras i tid och bidra till klimatomställningen, behöver flera myndigheter få mer resurser för tillståndsprövning och tillsynsvägledning. Regeringen föreslår därför en förstärkning av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges domstolar.

Vi har genom en skarp klimatpolitik och billig förnybar el lockat till oss stora industriprojekt, men elen måste också komma dit den behövs. Vi måste därför skynda på tillståndsprocesserna för elnät. Det kommer att innebära att Energimarknadsinspektion får fler arbetsuppgifter och därför stärker regeringen nu anslagen dit.

Stöd till klimatomställning i regionerna

Våra nationella insatser genomförs i hög utsträckning på lokal och regional nivå. Regeringen föreslår därför en satsning på 80 miljoner kronor för den regionala klimatomställningen. Det innebär att medlen till länsstyrelsernas klimatarbete tredubblas jämfört med det senaste decenniets satsningar. Det är en förutsättning för att effektivt kunna genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå.

BNP-indexering av två skatter

Farliga avfall bidrar på många platser till förgiftade närmiljöer. Regeringen föreslår därför att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska BNP-indexeras. Det innebär att skatten räknas upp med två procentenheter varje år utöver den så kallade KPI-omräkningen (det vill säga den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen).

Ändringen bedöms kunna tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Sammanfattning av klimat- och miljösatsningarna

Sammanfattningsvis innebär höstbudgeten över 12 miljarder i nya satsningar på miljö- och klimat för 2022. Insatserna omfattar de stora miljöutmaningarna: klimatet, den biologiska mångfalden, kompetenslyft för människor och företag, rent vatten och levande hav, ett giftfritt samhälle och en cirkulär ekonomi.

Läs mer på regeringen.se

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter