Ta tillbaka kontrollen över klimatomställningen

Till skillnad från Tidöpartierna har Miljöpartiet en plan för att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Vi vill att staten tar fullt ansvar för allt underhåll på järnvägen genom Trafikverket. Vi vill även att staten tar ett grepp om elnäten för att säkra den utbyggnad som kommer att krävas när samhället elektrifieras. De utmaningar vi står inför kan vi bara lösa tillsammans – då krävs det att politiken tar på sig ledartröjan och pekar ut riktningen. Vi måste ta tillbaka kontrollen över klimatomställningen.

Regeringen har helt tappat kontrollen över klimatomställningen. Tidöpartierna saknar både plan och vision för ett bättre och mer rättvist Sverige. Regeringen driver istället en politik som skadar såväl hushåll som klimatomställning. Järnvägsunderhållet är idag en katastrof och utgör ett stort hinder för alla som vill resa hållbart genom vårt avlånga land. Utbyggnaden av elnätet går för långsamt och riskerar flera av de satsningar som vårt lands framtida välstånd kommer att byggas på. Om ny elproduktion inte kan anslutas till elnätet kommer vi alla få betala med högre elpriser och det hotar framtidens jobb.

De utmaningar vi står inför kan vi bara lösa tillsammans – då krävs det att politiken tar ansvar. Det krävs krafttag för att lösa detta och att vi överger den modell som inte fungerar. Staten måste ta tillbaka järnvägsunderhållet i egen regi och ta ansvar för en snabbare utbyggnad av kritiska delar av elnätet. Vi måste styra utvecklingen i den riktning som krävs för att den gröna omställningen ska bli bra för alla.

Ta tillbaka järnvägsunderhållet

Järnvägsunderhållet i Sverige har utsatts för en mycket långtgående avreglering. Idag bedriver Trafikverket inget underhåll i egen regi. Det har lett till ett sönderslaget järnvägssystem där det inte finns någon med överblick och kunskap nog att få underhållet att fungera. Det märks bland annat i de mycket stora kostnadsökningar som sker i det upphandlande underhållet. Enligt en granskning från Riksrevisionen från 2020 var den genomsnittliga kostnadsökningen hela 74 procent. Enligt en statlig utredning som presenterades för den rödgröna regeringen 2020 har konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet inte lett till det man hoppades på när man valde att lägga ut underhållet på entreprenad.

Trafikverket har som svar på ett regeringsuppdrag från tidigare S-regeringen tagit fram en plan för hur man kan ta över vissa kontrakt gällande basunderhållet. Den nuvarande regeringen har därefter valt att ge Trafikverket ett uppdrag som inte innehåller någon skrivning om att återta underhåll i egen regi.

MP har tidigare drivit att järnvägsunderhållet delvis ska tas tillbaka i egen regi hos Trafikverket, men nu vill Miljöpartiet att allt järnvägsunderhåll tas tillbaka till Trafikverket. Människor ska kunna lita på att man kommer fram med tåget.

– Gör de inte det så kommer de att välja andra alternativ, som att ta bilen. Vi måste ha ett bra robust järnvägssystem i hela landet, annars kommer vi inte att klara omställningen, säger språkrör Daniel Helldén.

Förslag för elnätet

Enligt vissa prognoser kommer efterfrågan på el att fördubblas till 2035 enligt industrins och myndigheternas bedömning. Det är en stor process som kommer att forma vårt samhälle för en lång tid framöver. Att få kritisk infrastruktur på plats är politikens ansvar och därför krävs det att staten tar ett större ansvar för elnätet.

Det är också viktigt att vi vågar prioritera det som är absolut viktigast för att den gröna omställningen ska bli bra. Det måste vara samhälls- och klimatnytta som i mycket högre utsträckning styr hur verksamheter ansluts till elnätet. Om vi exempelvis prioriterar att ansluta ny elproduktion kan utbyggnaden av förnybar energi gå fortare och elpriset sjunka.

I Miljöpartiets Klimatfärdplan föreslår vi att tillgången på nätkapacitet ska styras av miljö- och samhällsnytta. Idag styrs det istället av kötid – det behöver förändras. Vi vet att produktionen av förnybar el måste öka kraftigt för att den gröna omställningen ska bli en framgång och för att hålla nere elpriserna för hushållen. Då måste den förnybara energin få bättre tillgång till elnätet och projekt inom industrins gröna omställning med stor klimatnytta behöver prioriteras.

Eftersom utbyggnad av elnätet är avgörande för att få till en grön omställning som säkrar jobb och konkurrenskraft för Sverige måste staten ta ett extra ansvar att strategiskt viktiga nät byggs ut i tid. Miljöpartiet vill därför att man ser över hur staten kan bidra med finansiellt stöd för strategiskt viktig utbyggnad av nätet.

 

Läs intervju med språkrör Märta Stenevi och Daniel Helldén i Expressen här. 

Relaterade nyheter

IPCC manar till politiskt ledarskap

Så får vi ner hushållens energikostnader

Få ned elkostnaderna med energieffektivisering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter