Nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun

Miljöpartiet vill

  • Införa nolltaxa på försök i Karlshamn

Den rödgröna regeringen ärvde en målsättning från alliansen för mindre utsläpp i trafiken inklusive en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Och 2050 skall hela det svenska samhället vara klimatneutralt.Detta innebär att biltrafiken måste minska och samhället måste utvecklas i den inriktningen.I utredningen ”Fossiloberoende fordonsflotta” (www.regeringen.se) framhölls ett transportsnålt samhälle som centralt. Det handlar således om att skapa nya resvanor genom satsningar på kollektivtrafik liksom bättre cykel­ och gångbanor. Det finns därför numera möjlighet för kommuner att ansöka till regeringen gällande pengar till utbyggd kollektivtrafik förutsatt att byggandet sker på ett hållbart sätt.Hållbar mobilitet handlar om att lösa stadens transporter på ett bra sätt, att bygga ut kollektivtrafiken så att den blir bekväm för invånarna att använda sig av. Detta innebär minskad användning av bilar som gör det lättare för bland annat barn och ungdomar att cykla till skolan. Miljönyttan av detta blir minskade koldioxidutsläpp men även minskade mängd luftföroreningar (avgaser/partiklar). Hälsoeffekterna är uppenbara med minskat stillasittande och mindre luftföroreningar. Det bör inte vara svårt att planera städerna så att det blir enklare att gå, cykla och åka kollektivt i framtiden. Forskare menar att vi i framtiden inte kommer att äga egna fordon i städerna.Detta sammantaget har inneburit att det idag finns ett stort antal städer runtom i världen som har infört nolltaxa inom allmänna kommunikationer, och det har bildats ett nätverk(www.farefreepublictransport.com).Nätverket omfattar 27 länder och ca 95 städer ingår för närvarande.Även svenska städer ingår i nätverket, och det mest kända exemplet är Avesta.I Avesta kommun bor det drygt 20.000 invånare och kommunen är således storleksmässigt jämförbart med Karlshamn.Avesta införde nolltaxa under 2012 på försök under ca 2 år, efter att man först jämfört olika kostnader för busstrafiken. De beräknade att den ökade kostnaden för avgiftsfri busstrafik enbart var 22.000:­ jämfört med kostnaden för avgiftsbelagd trafik.Nolltaxan gällde enbart den lokala busstrafikensamt tätortstrafik och ej den regionala trafiken. I slute av 2013 gjorde man en utvärdering(www.dalatrafik.se) och kom fram till att bussresandet hade ökat med 80%, samt att koldioxidutsläppen minskat med 40 ton. Drygt 100.000 bilresor/år hade ersatts av bussresor. Andra kommuner i Sverige som har infört nolltaxa är: Gällivare, Hallstahammar/ Surahammar, Jokkmokk, Kiruna, Kristinehamn, Ockelbo, Älvsbyn och Övertorne (www.dalatrafik.se rapport från Ramböll)Som en jämförelse kan nämnas att kostnaderna för den kommunala busstrafiken i Karlshamn under 2014 har beräknats till ca 19 miljoner, varav direkta biljettintäkter motsvaras av ca 4 miljoner (info från Sören Bergerland, Länstrafiken i Blekinge).Att införa nolltaxa på försök i Karlshamn skulle förhoppningsvis visa på ett ökat bussresande och minskade koldioxidutsläpp från en minskad biltrafik.Genom ett sådant beslut skulle Karlshamn visa att kommunen vill vara ett modellområde för hållbar utveckling!Vi skulle därigenom också visa att vi tar vårt medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Biosfärområde Blekinge Arkipelag på allvar. Mot denna bakgrund föreslår Miljöpartiet att Karlshamns kommun på prov inför nolltaxa för kollektivtrafiken inom kommunen. Karlshamn 2015 10 27Miljöpartiets fullmäktigegrupp g.m. Anders Thuren, Sara Månsson Möllergren

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: