Demokrati

Lyssna

Vårt samhälle bygger på demokrati. Demokratins form är aldrig färdig utan behöver ständigt förnyas och utvecklas. Vi vill ge medborgarna fler möjligheter att ta ställning och uttrycka sin åsikt i viktiga frågor.

Miljöpartiet vill

  • Kommunens arbete med invånardialog ska utvecklas och utvärderas kontinuerligt
  • Verka för sänkt rösträttsålder till 16 år för att unga människor ska få vara med och bestämma i det samhälle de lever i
  • Att barnrättsperspektivet ska vara vägledande i allt beslutsfattande
  • Arbeta för att utöka delaktigheten i valet bland utrikesfödda invånare i syfte att motverka utanförskap

”Vi vill att många ska kunna vara med och utveckla kommunen.”

Du får gärna läsa mer i kapitel 10 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet

Den svenska demokratin behöver förnyas och fördjupas. Vi måste få fler möjligheter att vara med och påverka. Inte bara genom att lägga en röst vart fjärde år. Det handlar om att komplettera vårt system med mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen. En levande demokrati kräver en omfattande decentralisering – mer makt måste föras närmare gräsrötterna.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland senast i samband med valen 2018 blir en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige som tar över de uppgifter som nu ligger på landstinget respektive Region Värmland,
  • att landstinget i Värmland ska utgöra en enda valkrets, för att förhindra skev mandatfördelning,
  • att information från landstinget och Region Värmland ska vara tydlig så att alla kan sätta sig in i viktiga frågor innan de avgörs.
  • att folkomröstningar ordnas i viktiga frågor och att folkomröstningars resultat respekteras,

Läs mer

Många viktiga frågor om kollektivtrafik, infrastruktur, kulturpolitik, folkhögskolor, med mera avgörs i Region Värmland. Beslutsfattarna i Region Värmland utses av kommunerna och landstinget, och kan alltså inte väljas eller avsättas av folket i allmänna val. Detta är ett allvarligt demokratiproblem, och det viktigaste vi kan göra för att stärka demokratin i Värmland är att slå ihop landstinget och Region Värmland till en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige, som tar över det ansvar och de arbetsuppgifter som idag ligger på landstinget och på Region Värmland.

En annan förbättring som kan göras är att slå ihop de valkretsar som Värmland idag är uppdelat i. Uppdelningen på olika valkretsar medför en risk att sammansättningen av landstingets / regionkommunens fullmäktige inte riktigt avspeglar hur invånarna har röstat.

Även i frågor där själva beslutsfattandet ligger hos valda representanter kan det folkliga inflytandet ökas, och underlaget för besluten förbättras, genom olika former av medborgardialog. Landstinget i Värmland deltar i ett projekt som handlar om att pröva nya former för medborgardialog. Det är ett arbete som vi vill fortsätta och vidareutveckla.

När stora och viktiga beslut ska fattas bör alla få delta, medan många detaljfrågor av praktiska skäl behöver överlåtas till folkvalda. Ett exempel på ett läge där det bör vara självklart att ordna en folkomröstning är om det åter blir aktuellt att slå ihop vårt landsting med något annat landsting. Folkomröstningar är ett bra sätt att ge alla medborgare en chans att påverka direkt i politiska frågor av särskilt stor betydelse. Det förutsätter dock att de valda politikerna visar respekt för folkomröstningarnas resultat. Även om lokala och regionala folkomröstningar enligt nuvarande lagstiftning endast kan vara rådgivande, så bör utgångspunkten vara att resultatet ska följas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Demokrati