Demokrati och medbestämmande

Vårt samhälle bygger på demokrati. Demokratins form är aldrig färdig utan behöver ständigt förnyas och utvecklas. Vi vill ge medborgarna fler möjligheter att ta ställning och uttrycka sin åsikt i viktiga frågor.

Miljöpartiet vill

 • Kommunens arbete med medborgardialog ska utvecklas och utvärderas kontinuerligt
 • Verka för sänkt rösträttsålder till 16 år för att unga människor ska få vara med och bestämma i det samhälle de lever i
 • Att barnrättsperspektivet ska vara vägledande i allt beslutsfattande
 • Arbeta för att utöka delaktigheten i valet bland utrikesfödda invånare i syfte att motverka utanförskap

”Vi vill att många ska kunna vara med och utveckla kommunen.”

Ökat lokalt engagemang

Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Karlstad stärks av det lokala engagemanget från medborgare, föreningar, lokala politiker och näringsliv. Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare. Medborgarbudget och medskapande dialoger är två former som kan möjliggöra ett reellt inflytande för karlstadsborna. Vi vill utveckla delaktighet i både utveckling och skötsel av stadens grönområden med bland annat stadsodling.

Fler verktyg för medborgarnas inflytande

I ett växande Karlstad är det oerhört viktigt att medborgarna har inflytande. All stadsplanering ska genomsyras av en helhetssyn som innebär att Karlstads framtid skapas i dialog med dess invånare. Kommunens information till karlstadsborna ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. Gör kommunens information tillgänglig på de stora språken i Karlstad samt på engelska. Vid krissituationer ska information på Karlstad kommuns hemsida publiceras på de största hemspråken. Vi vill öka delaktigheten i valet bland utrikesfödda invånare.

Det ska vara enkelt att ge förslag, beröm eller kritik och att få respons, oavsett om det sker i möten, per telefon eller via internet. Internet ska fungera som ett verktyg för att öka medborgarnas insyn i och inflytande över stadens politik och verksamheter.

Barns inflytande

Barn och unga ska vara med och utforma samhället och få ett större inflytande. Politiska beslut som berör barn ska föregås av en barnkonsekvensanalys. Barns och ungas åsikter och perspektiv ska tas till vara. Stadens verksamheter ska ha verktyg för att på ett regelbundet sätt inhämta barns och ungas åsikter. Ungdomsfullmäktige ska få mer inflytande över kommunal verksamhet. Vi vill också införa rösträtt från 16 års ålder på prov i kommunalvalet.

Öka stödet till föreningslivet

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för demokratins utveckling. Stöd och bidrag från kommunen är viktigt för föreningslivet. Idag finns det olika föreningsbidrag som kan sökas genom kommunen. Karlstads kommun ska säkerställa att stöd och bidrag fördelas på ett så demokratiskt och jämställt sätt som möjligt. Bidrag ska bara gå till föreningar som verkar för jämställdhet och står för demokrati, mångfald och alla människors lika värde. Staden ska inte ge bidrag till föreningar som inte tar tydligt avstånd från våldsbejakande extremism.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet

Den svenska demokratin behöver förnyas och fördjupas. Vi måste få fler möjligheter att vara med och påverka. Inte bara genom att lägga en röst vart fjärde år. Det handlar om att komplettera vårt system med mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen.

Miljöpartiet i Värmland vill

 • att arbetet med att pröva olika former för medborgardialog fortsätts och vidareutvecklas,
 • att information från regionkommunen ska vara tydlig så att alla kan sätta sig in i viktiga frågor innan de avgörs,
 • att folkomröstningar ordnas i viktiga frågor och att folkomröstningars resultat respekteras.

Läs mer

När stora och viktiga beslut ska fattas bör alla få delta, medan många detaljfrågor av praktiska skäl behöver överlåtas till folkvalda. Ett exempel på ett läge där det bör vara självklart att ordna en folkomröstning är om det åter blir aktuellt att slå ihop vårt landsting med något annat landsting. Folkomröstningar är ett bra sätt att ge alla medborgare en chans att påverka direkt i politiska frågor av särskilt stor betydelse. Det förutsätter dock att de valda politikerna visar respekt för folkomröstningarnas resultat. Även om lokala och regionala folkomröstningar enligt nuvarande lagstiftning endast kan vara rådgivande, så bör utgångspunkten vara att resultatet ska följas.

Även i frågor där själva beslutsfattandet ligger hos valda representanter kan det folkliga inflytandet ökas, och underlaget för besluten förbättras, genom olika former av medborgardialog. Landstinget i Värmland deltar i ett projekt som handlar om att pröva nya former för medborgardialog. Det är ett arbete som vi vill fortsätta och vidareutveckla.

I och med valet 2018 kommer en viktig demokratisering av Värmland att ske, genom att landstinget och Region Värmland slås samman till en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige, som får ett helhetsansvar för de politiska frågor som avgörs på Värmlands-nivå (och inte av staten eller kommunen). Detta är något Miljöpartiet verkat för länge. Det har varit ett stort demokratiproblem att det folkvalda landstinget under lång tid bara har kunnat besluta om hälso- och sjukvården, medan många andra viktiga frågor (om kollektivtrafik, infrastruktur, kulturpolitik, folkhögskolor, med mera) har avgjorts i Region Värmland, där fullmäktige har utsetts indirekt av kommunerna och landstinget, och inte kunnat väljas eller avsättas av folket i allmänna val. Det är ett viktigt framsteg för demokratin att det äntligen blir ändring på detta.

En annan förbättring som sker 2018 är att de valkretsar som Värmland tidigare varit uppdelat i slås ihop till en. Uppdelningen på olika valkretsar har ibland gjort att sammansättningen av landstingsfullmäktige inte riktigt avspeglat hur invånarna har röstat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Karlstad.

  Läs mer

  Andra ämnen som relaterar till Demokrati