Bevara grönskan i Karlstads kommun

Vår viktigaste prioritering inför nästa mandatperiod är att bevara Karlstads rika natur och gröna områden för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa.

Några av våra politiska förslag är:

  • Värna och utveckla grönskan i staden. Bygg inte på eller i Karlstads grönområden. Vi vill bevara fruktträd, gröna lekytor och närnatur, skapa odlingsmöjligheter, utveckla parker och strövområden.
  • Låt naturen få finnas kvar i vår kommun och skapa naturreservat i bland annat I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Kilsravinerna och naturpärlor i Örtensjö-området.
  • Stötta lokal och ekologisk livsmedelsproduktion och underlätta inköp av dessa råvaror till kommunens kök. Bygg inte på bördig jordbruksmark.
  • Stärk kommunens arbete med praktiska naturvårdsåtgärder som röjning av strandängar för rikare fågelliv samt olika åtgärder för att hjälpa pollinerande insekter. Vi ska också ligga i framkant med att utveckla ett skogsbruk som inte försämrar den biologiska mångfalden och ställa om till hyggesfria brukningsmetoder.

Karlstads närhet till naturen gör oss unika. Vi vill bevara parker, grönområden och våra närskogar för att det ska vara enkelt att motionera och röra sig där. Att säkerställa att dessa gröna ytor inte försvinner är centralt för oss i Miljöpartiet.

Relaterade nyheter

Karlstad, 11 oktober 2023

Vi vill fortsätta att vidareutveckla Sola Byggåterbruk

Karlstad, 3 oktober 2023

Hurra! Karlstad är sjunde bästa miljökommun!

Karlstad, 23 augusti 2023

Tågstopp i Vålberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter