Miljöpartiets synpunkter på översiktsplanens samrådsförslag

Översiktsplanen Karlstad 2050 har diskuterats på många medlemsmöten i Miljöpartiet Karlstad. Vi har tagit fram ett samrådssvar där vi ger våra synpunkter på hur samrådsförslaget bör förbättras och utvecklas.

Våra viktigaste synpunkter är:

• Bygg bara hållbart när vi bygger nytt. Nya stadsdelar måste ha väldigt högt hållbarhetstänk. Det ska vara standardnivå i vår planering.

• I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget och övriga områden som pekats ut i Naturvårds- och friluftsplanen ska skyddas som naturreservat (med friluftsinriktning om det är aktuellt).

• Bygg med blandad bebyggelse, på riktigt. Inte bara att det finns med i texter och måldokument utan att det också byggs i slutändan. I det ingår generationsmässigt blandade områden och områden där sociala mötesplatser finns och fungerar.

• Sociala institutioner som vårdboenden, bibliotek, LSS-boenden mm måste in på ett tidigt stadium i planeringen. Likaså ska skolor och förskolor vara med tidigt i planeringen så att de får de ytor som behövs för barnens utveckling.

• Planera in mer grönska i stadsbilden.

• Tågstopp ska planeras för och byggas i Skåre, Skattkärr, Edsvalla och Vålberg.

• Prioritera cykel och kollektivtrafik i kommunens utbyggnad. Cykel i och kring de mindre tätorterna nämns knappt i ÖP.

• Markområden med höga natur- och kulturvärden ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

• Barnperspektivet måste med mer tydligt. Fri lek och bevarande av små skogsdungar för kojbyggande t.ex.

• Framtidens Karlstad måste vara utvecklat för hög nivå av återbruk och återvinning. Det saknas tydliga skrivningar om markanvändning utifrån återbruk och återvinning.

• Planera in trygghet tidigt. Var nya gångvägar dras, var kollektivtrafikhållplatser placeras etc.

• ÖP har bra skrivningar om klimat men andra miljöaspekter hanteras lite eller inte alls. Detta måste utvecklas till nästa version.

• Använd den möjlighet som Agenda 2030 ger att arbeta med samhällsutmaningar i översiktsplaneringen. Låt inte Agenda 2030 bli en checklista där det vi ändå gör checkas av mot olika mål. Värmlandsstrategin kan användas på ett bra sätt i detta och även kommunens strategiska plan.

Mijlöpartiets samrådssvar i sin helhet kan läsas här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: