Återvinning

Att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser. I ett grönt Karlstad moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

VF, fotograf Håkan Strandman
Plast och papper samlas in hemma På bilden syns Lena Huldén, renhållningschef, och Monika Bubholz (MP), styrelseordförande för Karlstads Energi.

Miljöpartiet vill

  • Återanvänd möbler och utrustning i kommunen och upphandla återbrukade produkter.
  • Skapa platser för renovering, reparation och återbruk, så att använda saker får nytt liv.
  • Ställ om avfallshanteringen så att allt hushållsavfall hämtas sorterat nära hushållen.
  • Verka för mer biogasproduktion i kommunen, i betydligt större skala än nuvarande produktion vid Sjöstadverken.

Det ska vara enkelt att vara klimatsmart

Avfallet är en resurs som vi ska ta till vara på. Principen ska bygga på att först minimera avfall som uppkommer, det gör vi genom att gynna återbruk på våra återvinningscentraler samt återanvända och laga våra kläder mer. Secondhand, loppmarknader och privat näthandel har en viktig roll för att främja återbruk av kläder, möbler och prylar.

För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som karlstadsbor lämnar till förbränning minska. Därför ska det vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och staden ska verka för att det går att lämna olika typer av avfall vid sin fastighet. Alla invånare ska lätt kunna nå återvinningscentralerna, även utan bil.

Matavfallet i kommunen är en värdefull resurs som ska användas för produktion av biogas. Biogas är ett av de minst miljöpåverkande fordonsbränslena. Miljöpartiet vill att biogasproduktionen i kommunen ökar betydligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: