Natur och biologisk mångfald

I Karlstad har de allra flesta nära till naturen. Så vill vi att det ska förbli. Och vi vill värna den biologiska mångfald som gör att de ekologiska systemen är stabila och fortsatt kan ge oss mat, råvaror och möjlighet att njuta av friluftsliv.

Miljöpartiet vill

  • skapa fler naturreservat i kommunen, bl a I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Ölmans ravinskogar och delar av Jäverön. Naturtyper som är viktiga för biologisk mångfald ska säkras.
  • stärka kommunens arbete med praktiska naturvårdsåtgärder utanför skyddade områden, exempelvis röjning av strandängar för ett rikare fågelliv.
  • utveckla arbetet med att öka tillgängligheten till natur med fler bryggor, strandpromenader, vandringsleder och informationstavlor.
  • stärka naturmiljön i tätbebyggda områden, bl a genom att främja mer varierad växtlighet och att låta gamla, grova träd få stå kvar så länge de inte utgör en säkerhetsrisk.

Karlstads unika naturvärden är mycket viktiga för livsmiljön i vår kommun. De bidrar till en attraktiv kommun, rikt friluftsliv, god folkhälsa och barnens möjligheter till utvecklande lek.

Ekosystemen i kommunen natur ger mervärden som ska värderas i stadsplaneringen. Karlstad ska vara ledande i arbetet med att uppmärksamma och förvalta tätortsnära skogsområden. Naturvårdsplaner ska tas fram för att samordna och säkra skötseln av kommunens grönområden. Kommunens natur ska tas tillvara och utvecklas, för dagens och morgondagens invånare. Alla ska ha nära till park, grönområde eller tätortsnära skogar och god tillgång till kommunens stränder.

Att vistas i naturen ger välbefinnande och god hälsa. Miljöpartiet vill att Karlstads kommun ska driva en aktiv friluftspolitik så att fler människor kommer ut i naturen. En rik biologisk mångfald i Karlstads kommun är av central betydelse och viktiga stråk för djur och växter behöver bevaras och stärkas.

Det ska finnas goda möjligheter till stadsodling i Karlstads kommun, i parker, på kvartersgårdar och kolonilotter.  Urban odling skapar samhörighet i bostadsområden, ger fler mötesplatser och möjlighet för barn att odla. Spontana samtal om odling, maträtter och smaker för människor samman.

Människan är beroende av många tjänster som naturen tillhandahåller – ren luft och vatten, reglering av stora regnmängder för att undvika översvämningar, bin som pollinerar och ger förutsättningar för frukt, bär och andra livsmedel. Dessutom bidrar naturen med många hälsobringande och rekreativa tjänster. Vi blir till exempel mindre stressade när det finns grönska i vår närhet. Dessa tjänster kallas ibland för ekosystemtjänster och vi ser att dessa funktioner i allra högsta grad behövs när vi blir fler som ska leva tätare ihop. Planeringen av den växande staden behöver därför ge utrymme för öppna dagvattenlösningar, nya parker, gatuträd, gröna tak och väggar.

När Karlstad växer så ska den bilogiska mångfalden utvecklas och stärkas. Viktiga spridningsvägar för växter och djur behöver koppla samman för att den stadsnära naturen ska fortsätta generera höga ekologiska värden.

Vi vill skydda de mest värdefulla naturområdena för friluftsliv och naturvård i Karlstads kommun, bland annat I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Ölmans ravinskogar och delar av Jäverön. Miljöpartiet vill stärka kommunens arbete med praktiska naturvårdsåtgärder utanför skyddade områden, exempelvis röjning av strandängar för ett rikare fågelliv.

Kommunens parker ska skötas och utvecklas så att de är attraktiva för stadens invånare. Väl skötta parker och promenadstråk är viktiga delar i vår stadsmiljö. Vi vill utöka arbetet med att öka tillgängligheten till natur med fler bryggor, strandpromenader, vandringsleder och informationstavlor.

Väl skötta gatuträd och grön miljö i gaturummet är viktiga för både människors hälsa, dagvattenhantering samt luft- och bullerdämpning.  Vi vill stärka naturmiljön i tätbebyggda områden, bl a genom att främja mer varierad växtlighet och att låta gamla, grova träd få stå kvar så länge de inte utgör en säkerhetsrisk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: