Demokrati

Demokrati

Karlstadbornas engagemang, inflytande och deltagande i kommunens utveckling gör Karlstad till en bättre plats. Kommunen utvecklas när människor och kulturer möts, blandas, får tänka, tycka och lyssna på varandra och där olikheter respekteras och tas om hand.

Vi vill öka delaktigheten och engagemanget i Karlstad kommuns olika delar (stadsdelar, kransorter och landsbygd) i samverkan med den idéburna sektorn där människor möts i föreningar och studieförbund. Genom detta kan trygghet och tillit förbättras. Segregation och utanförskap motverkas.

Utvecklingen av demokratin hänger därför nära ihop med kultur och fritidssysselsättningar. En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, politisk debatt och möjlighet att lämna förslag till politiska församlingar som leder till handling. Barn och äldre bör ges möjligheter att delta i kommunens utveckling utifrån sina förutsättningar.

Människor med annat språk än svenska som modersmål eller människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att delta i samhället som andra. Det är viktigt att det finns resurser i form av bibliotek och studieförbund, som utbildar och stödjer i informationssökning i en tid av antidemokratiska strömningar och alternativa fakta.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:

Utveckla medborgardialogen. För att nå de målgrupper som berörs, men där engagemanget och delaktigheten är låg måste vi utveckla formerna för medborgardialog. Ta särskild hänsyn till de unika förutsättningar som finns på olika platser, orter och bygder. Det är viktigt att säkerställa köns- och mångfaldsperspektivet i dialogerna, samt utveckla transparens och återkoppling till medborgarna om dialogerna.

Inför medborgarbudget på prov. Medborgarbudget är en metod för att öka delaktigheten och tilliten i samhället genom öppnare processer. Vi vill ge resurser till olika områden eller grupper för att de själva genom metodiken för medborgarbudget ska ta fram idéer, prioritera och besluta om hur resurserna ska användas. Det är ett sätt för medborgarna att fatta beslut som berör dem och som kan stärka demokratin.

Öka det demokratiska deltagandet. Vi vill verka för att främja valdeltagandet bland de målgrupper som har lågt deltagande. Detta kan göras genom att öka delaktigheten och engagemanget i samhällets utveckling, i samverkan med civilsamhällets olika aktörer.

Utveckla föreningsdialogen. Det är viktigt för demokratin att människor som är organiserade i föreningar känner sig delaktiga i utvecklingen av kommunen. Det kan handla om utvecklad dialog kring beslut, budget och investeringar som berör föreningar, men även föreningarnas egna önskemål. På så sätt kan fler goda idéer bli verklighet.

Samverka mer. Vi vill stötta initiativ där civilsamhället vill bidra till att bygga upp kultur- och friluftsliv såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden, utan att kommunen “tar över”. Det är inte alltid pengastöd som behövs, men ibland kan pengar vara ett verktyg och medborgarbudget en möjlighet. Andra exempel kan vara mark, lokaler, byggmaterial eller kunskap.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Demokrati

Karlstad, 1 mars 2024

Krönika Anna Nordström: Ett ödesval för klimatet

Karlstad, 23 oktober 2023

Inte glömma, inte minnas – om vikten av människovärdet

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter