Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser. I ett grönt Karlstad moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

Det ska vara enkelt att vara klimatsmart

Avfallet är en resurs som vi ska ta till vara på. Principen ska bygga på att först minimera avfall som uppkommer, det gör vi genom att gynna återbruk på våra återvinningscentraler samt återanvända och laga våra kläder mer. Secondhand, loppmarknader och privat näthandel har en viktig roll för att främja återbruk av kläder, möbler och prylar.

För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som karlstadsbor lämnar till förbränning minska. Därför ska det vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och staden ska verka för att det går att lämna olika typer av avfall vid sin fastighet. Alla invånare ska lätt kunna nå återvinningscentralerna, även utan bil.

Matavfallet i kommunen är en värdefull resurs som ska användas för produktion av biogas. Biogas är ett av de minst miljöpåverkande fordonsbränslena. Miljöpartiet vill att biogasproduktionen i kommunen ökar betydligt.

Vi vill:

 • Det ska bli enklare för fler att välja återvunnet framför nyproducerat. Vi vill möjliggöra för fler unika återbruksbutiker i centrum och stötta befintliga affärer att ta in återvunna produkter och second hand.
 • Möjliggör för fler återbruksverksamheter i Karlstads kommun, både i mer centrala lägen och i olika stadsdelar och tätorter.
 • Stötta fler mötesplatser för reparation och återbruk, till exempel reparationscaféer.
 • Säkerställ att detaljplaner inkluderar utrymmen för olika typer av återbruk och verkstäder.
 • Inför ett återbrukspris till företagare som arbetar på ett föredömligt sätt med återbruk.
 • Gör kommunens upphandlingar fossilfria och cirkulära.
 • Kommunen ska prioritera upphandlingar med företag som har hållbara affärsmodeller, exempelvis reparationstjänster.
 • Kommunen ska bygga cirkulärt med återanvända material och använda livscykelanalyser för att bygga sunda, klimatsmarta byggnader och anläggningar med hälsosamma material, låg
  energiförbrukning och gärna en stomme av trä.
 • Fortsätt ställa om avfallshanteringen med sikte på att allt hushållsavfall hämtas sorterat nära hushållen. Även större avfall bör kunna hämtas vid hushållen vid vissa tillfällen. Trädgårdsavfall ska kunna samlas i bostadsområden och användas av dem som behöver eller tas om hand av kommunen.
 • Fortsätt arbeta för minskat matsvinn och en hög nivå av ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök.

Nyheter på Avfall och återvinning

Karlstad, 11 oktober 2023

Vi vill fortsätta att vidareutveckla Sola Byggåterbruk

Karlstad, 10 maj 2022

Mer återbruk och hållbar konsumtion

Karlstad, 9 maj 2022

Det är rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter