Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Vi vill att de mänskliga rättigheterna ska ligga till grund för kommunens alla verksamheter.
Kommunens verksamheter ska genomsyras av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, konventionerna för kvinnors rättigheter, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella minoriteterna i praktisk handling. Vi ska ha en kommun som värnar och säkerställer de nationella minoriteternas rättigheter, och har ett aktivt antidiskrimineringsarbete. Likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska användas i kommunen.

Vi vill att Karlstads kommun ska vara en stad fri från diskriminering och vi vill lyfta Karlstads mångfald och bidra till möten och ökad förståelse för varandra. En stad med mångfald är en dy­namisk och framgångsrik stad. Mångfaldsarbetet ska motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar samt motarbeta diskriminerande eller osynliggörande strukturer. Det handlar om att utmana föreställ­ningar om olika grupper och ifrågasätta normer – majoritetssamhället behöver ifrågasättas. Vi vill aktivt arbeta för att alla människor oavsett kön, kulturell bakgrund, etnicitet, religiös tillhörighet, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktions­nedsättningar ska ha lika rättigheter och möjligheter att leva ett gott liv. Vi vill ha en kommun som aktivt främjar alla människors lika rätt. Vi vill att kommunens anställda reflekterar mångfalden i Karlstad, bland annat genom att anställa fler chefer med utländsk bakgrund/flerkulturell kompetens.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Diskriminering på grund av kön kan aldrig tolereras. Traditionella och konstruerade könsroller är en del av en maktstruktur som hindrar lika rättigheter. Människor måste befrias från sina könsroller och de normer, beteenden och förväntningar som följer av dessa och som förtrycker barns individualitet. Vi vill att Karlstads kommuns samtliga verksamheter jämställdhetssäkras och att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor upphör.

Vi vill ha en kommun som är tillgänglig för alla. För att delaktighet och jämlikhet ska bli en realitet för personer med funktions­nedsättning ska den enskildes behov tillgodoses och tillsammans med livssituatio­nen alltid utgöra utgångspunkten för olika insatser som kan behövas. Insatser för personer med funktionsnedsättning ska vara integrerande och utgå från ordinarie verksamheter och inte vara separata lösningar. Vi vill att öka brukarmedverkan och stärka rätten att välja daglig verksamhet i hela kommunen. Vi vill verka för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturutbudet såväl i skapande som i övrigt deltagande, till exempel som anställda.

Vi vill förverkliga den mänskliga rättigheten ”för var och en rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv”. Vi vill genom kulturen bidra till att öka den interkulturella dialogen. Vi vill lyfta den mångfald som Karlstad har och bidra till att skapa möten och ökad förståelse för varandra. Det är viktigt att ta tillvara nya kulturella strömningar och synliggöra de som inte tidigare kommit till uttryck. Vi vill stimulera den kreativitet som växer i den självorganiserande och spontana kulturverksamheten och gynna nyskapande. Vi vill uppmuntra kulturformer som utmanar dagens samhälle och fria kreativa uttrycksformer ska ges plats i samhället. Kulturen ska vara en naturlig och integrerad del av stadsutvecklingen för att bidra till en lockande och spännande miljö. Karlstads centrum ska stimulera till spontana kulturyttringar och ge utrymme för kreativitet. Vi vill värna det fria kulturlivet och den fria scenkonsten. Vi vill stödja konstens egenvärde och främja konstnärers fria ställning. Vi vill skapa fler centra för kulturen genom att utveckla nya kulturella mötesplatser. Biblioteken ska vara levande och möta medborgarnas behov.  Vi vill att kommunen upplåter fler lokaler åt det fria kulturlivet.

Nyheter på Mänskliga rättigheter

Karlstad, 18 oktober 2023

Möte med Världen i Värmland

Karlstad, 21 september 2023

Ett samtal om kärnvapen

Karlstad, 19 augusti 2023

Människor ska mötas av möjligheter, inte murar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter