Natur

Låt oss bevara den fantastiska mångfalden av djur och växter i naturen och vårt kulturlandskap. I Karlstad behöver vi ta vår del av ansvaret för mångfalden. Alla djur och växter som naturligt hör hemma i vår kommun ska få finnas kvar här.

I Karlstad har hittills fem kommunala och 13 statliga naturreservat bildats. Kommunen har även drivit projekt för att restaurera strandängar och vattendrag, ordnat vandringsleder så det blir lättare att komma ut och uppleva naturen, och ordnat insektshotell för att hjälpa pollinerande insekter.

Vi i Miljöpartiet vill mycket mer. När Karlstad fortsätter att växa vill vi se till att alla har närnatur inom gångavstånd, och strövområden inom cykelavstånd. De skyddsvärda naturområden som pekas ut i kommunens naturvårdsplan ska skyddas. För de arter som hotas av att stora delar av deras livsmiljö förstörts, behöver vi återskapa dess miljöer.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Värna och utveckla grönskan i staden. Bygg inte på eller i Karlstads grönområden. Vi vill bevara fruktträd, gröna lekytor och närnatur, skapa odlingsmöjligheter, utveckla parker och strövområden. Utveckla vattenmiljöer så att de blir en tillgång både för naturen och för oss människor. Stärk naturmiljön genom till exempel varierad växtlighet och låt gamla, grova träd få stå kvar i större grad. Vi vill att kommunen sprider information om hur hållbar trädgårdsskötsel kan bidra till ökad biologisk mångfald och undvika negativ miljöpåverkan.

Skapa fler naturreservat. Låt naturen få finnas kvar i vår kommun och skapa naturreservat i bland annat I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Kilsravinerna och naturpärlor i Örtensjö-området. Naturtyper som är viktiga för biologisk mångfald ska säkras, liksom viktiga natur-, kultur- och friluftsmiljöer som är till glädje för många människor.

Rikare natur. Stärk kommunens arbete med praktiska naturvårdsåtgärder som röjning av strandängar för rikare fågelliv samt olika åtgärder för att hjälpa pollinerande insekter. Kommunen ska verka mot invasiva arter som hotar att tränga ut inhemskt växtliv, både genom information och åtgärder. Vi ska också ligga i framkant med att utveckla ett skogsbruk som inte försämrar den biologiska mångfalden och ställa om till hyggesfria brukningsmetoder.

Bättre tillgänglighet till naturen. Utveckla arbetet med att öka tillgängligheten i och till vår natur med fler bryggor, strandpromenader, vandringsleder och informationstavlor. Informera även om allemansrätten och hur vi uppför oss i naturen. Låt stränderna vara tillgängliga, för allmänhetens friluftsliv.

Matproduktion i balans med naturen. Stötta lokal och ekologisk livsmedelsproduktion och underlätta inköp av dessa råvaror till kommunens kök. Bygg inte på bördig jordbruksmark. Ta fram en kommunal livsmedelsförsörjningsstrategi som pekar ut hur matproduktion kan förstärkas i kommunen.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Natur

Karlstad, 19 april 2024

Karlstad 4:e bäst enligt Djurens Rätt!

Karlstad, 10 januari 2024

Nytt naturreservat på gång vid Östra Örten

Karlstad, 27 april 2023

Karlstad älskar biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter